ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

«Ὁ δρ Πῶλιγκ, ὁ ὁποῖος ἐτιμήθη μέ τό βραβεῖον Νόμπελ τῆς Χημείας, ἐδήλωσεν ὅτι τό κάπνισμα μόνον ἑνός κυτίου σιγαρέττων μειώνει τήν ζωήν κατά πέντε ὥρας».

Μέ άλλας λέξεις, κάθε σιγαρέττον μειώνει τήν ζωήν, κατά ἕν τέταρτον τῆς ὥρας, μολονότι τό κάπνισμά του εἶναι ζήτημα ἄν διαρκῇ 15 λεπτά!… Ἠμπορεῖ νά ἔχῃ δίκαιον ὁ Ἀμερικανός καθηγητής ἀλλά, ἐπί τῇ βάσει τῆς θεωρίας του, ὅλοι σχεδόν οἱ καπνισταί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀποθάνει πρό… τριακονταετίας. Καί, ὅμως, ζοῦν, εὐτυχῶς καί –μᾶς ξεκουφαίνουν μέ τόν βῆχα τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνεν ἔγγραφον πρός τούς νομάρχας καί τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τοῦ Κράτους, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως γνωρίσουν ἐάν ὑφίσταται εἰς τήν περιφέρειάν των κτήματα τοῦ Δημοσίου, τά ὁποῖα κρίνονται κατάλληλα διά τήν ἀνέγερσιν σχολικῶν κτιρίων. Ἐπί τοῦ προκειμένου θά ζητηθῇ ἡ γνώμη τόσον τοῦ ἁρμοδίου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιθεωρητοῦ ὅσον καί τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τῆς Νομαρχίας.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;