Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΦΥΡΙΚΤΡΕΣ

«Τά κορίτσια τοῦ Κολλεγίου Ἐλμίρα τῆς πολιτείας Ν. Ὑόρκης ἐφωδιάσθησαν μέ ἀστυνομικές σφυρίκτρες διά νά ἀποθαρρύνουν τούς τολμηρούς ἄνδρας πού ὅταν βλέπουν μίαν ὡραίαν γυναῖκα σφυρίζουν ἀπό θαυμασμόν καί τήν ἐνοχλοῦν. Ὀκτακόσια σαράντα κορίτσια ἐστάθησαν οὐρά διά νά πάρουν τῇς σφυρίκτρες των». Μά καλά, καί τά 840 κορίτσια ἦσαν ὡραῖα; … Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἄν παύσουν τά σφυρίγματα τῶν ἀνδρῶν, ὑπάρχει ὁ φόβος ν’ ἀρχίσουν αὗται νά σφυρίζουν μέ τῇς σφυρίκτρες των, καθώς θά περνοῦν ἀπό κανένα καθρέπτην ἤ καμμιάν βιτρίναν τοῦ δρόμου καί θά καμαρώνουν τόν ἑαυτόν τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΩ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἐγένοντο χθές εἰς τόν λόφον τοῦ Μπιζανίου τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τῶν Μπιζανομάχων. Σήμερον τήν πρωίαν ἐψάλη πανηγυρική δοξολογία εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν οἱ Βασιλεῖς, ὁ Διάδοχος, ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη, ὁ πρίγκηψ Πέτρος καί οἱ ἐπίσημοι. Μετά τήν δοξολογίαν παρήλασαν πρό τῶν Βασιλέων τμήματα στρατοῦ καί οἱ μαθηταί τῶν σχολείων.

Απόψεις

Tην Τρίτη 21.05 με την Εστία: Σειρά Μπετόβεν!

Εφημερίς Εστία
Την Τρίτη 21.05 η Εστία παρουσιάζει: BEETHOVEN LEGENDARY RECORDINS!

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.