Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ

Ἡ ἀξίωσις τῶν Κεντρώων ποιητῶν περί εἰσαγωγῆς τῆς δημοτικῆς γλώσσης, ὡς ἐπισήμου γλώσσης τοῦ Κράτους, παρά τήν ἀντίθετον διάταξιν τοῦ Συντάγματος, ἤρχισε νά ἱκανοποιῆται. Ἡ χυδαΐζουσα δημοτική εἰσήχθη καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν δημοσιευθεῖσαν «Συλλογικήν σύμβασιν Ἐργασίας Ἀμοιβῶν τῆς διά κυκλικῶν δικτύων ἁλιείας» (γρῖ-γρῖ). Εἰς ἀνάμικτον καθαρεύουσαν, ἀγοραίαν δημοτικήν καί Γαλλο-Ιταλο-Τουρκικήν εἰσάγονται νομικοί ὅροι ὡς π.χ. μερεμετζῆς, μολυβατζῆς, ἔξτρα, κόττα ἤ προκάδα κ.λπ., ἐνῷ διατηρεῖ τήν θέσιν του τό «πᾶς», τό «ἕκαστος», τό «ἐπανδροῦται»… Ἐάν συνεχισθῇ ὁ ἐκδημοτικισμός τῆς ἐπισήμου γλώσσης, οἱ ἀναγνῶσται τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως θά καταφεύγουν εἰς τόν κ. Παπανδρέου διά νά ἑρμηνεύῃ τάς «γραφάς» του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν κ. Μ. Στεφανίδης, ἀπαντῶν ἐγγράφως εἰς ἐρώτησιν βουλευτοῦ διά τήν κυκλοφορίαν ἐν Ἑλλάδι τῶν ἀναψυκτικῶν «Κόκα-Κόλα» καί «Πέψι-Κόλα», πού κατέστησε γνωστόν ὅτι δέν ἔχει χορηγηθῇ οὐδεμία ἄδεια οὔτε δι’ ἵδρυσιν οὔτε διά λειτουργίαν ἐργοστασίου παρασκευῆς ἤ κυκλοφορίας τῶν ἐν λόγῳ ἀναψυκτικῶν, καί τοῦτο πρός προστασίαν τῶν Ἑλληνικῶν χυμῶν ἐν γένει καί συνεπῶς τῶν Ἑλλήνων παραγωγῶν.

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου