ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

«Οἱ Κουβανοί οἰκογενειάρχαι καί αἱ οικοκυραί συνωστίζοντο χθές πρό τῶν καταστημάτων τροφίμων σχηματίζοντες μακράς οὐράς συνεπείᾳ τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἐπιβάλῃ τό σύστημα τῆς διά δελτίων διανομῆς ὅλων τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, μέχρι καί τοῦ σάπωνος ἀκόμη». Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πολυετοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἰς τήν Κούβαν: Ἡ ἔλλειψις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, καί ἡ διανομή των διά τῶν δελτίων! Δέν μένει, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς εὐτυχίας τῶν ὑπηκόων τοῦ Κάστρο, παρά ἡ ἐπιβολή δελτίου καί εἰς τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουν ἀκόμη…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν καί τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος θά ὀργανωθῇ, ἐνταῦθα, ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τό πρῶτον Εὐρωπαϊκόν Συνέδριον μέ θέμα: «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό θάλασσαν». Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἐπιστημονικήν καί τεχνικήν ἀνάπτυξιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος ἀπό θάλασσαν.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;