ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

«Οἱ Κουβανοί οἰκογενειάρχαι καί αἱ οικοκυραί συνωστίζοντο χθές πρό τῶν καταστημάτων τροφίμων σχηματίζοντες μακράς οὐράς συνεπείᾳ τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἐπιβάλῃ τό σύστημα τῆς διά δελτίων διανομῆς ὅλων τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, μέχρι καί τοῦ σάπωνος ἀκόμη». Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πολυετοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἰς τήν Κούβαν: Ἡ ἔλλειψις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, καί ἡ διανομή των διά τῶν δελτίων! Δέν μένει, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς εὐτυχίας τῶν ὑπηκόων τοῦ Κάστρο, παρά ἡ ἐπιβολή δελτίου καί εἰς τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουν ἀκόμη…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν καί τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος θά ὀργανωθῇ, ἐνταῦθα, ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τό πρῶτον Εὐρωπαϊκόν Συνέδριον μέ θέμα: «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό θάλασσαν». Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἐπιστημονικήν καί τεχνικήν ἀνάπτυξιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος ἀπό θάλασσαν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923