ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ἐκ Θεσ/νίκης τηλεγραφοῦν: «Εἰς Φλώριναν ἡ ἱδρυθεῖσα, πρωτοβουλία τοῦ διοικητοῦ Χωροφυλακῆς καί τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ἐκεῖ ἰδιωτικοῦ γυμνασίου, πρώτη παιδική ἀστυνομία τῆς χώρας, ἀπό 34 μαθητάς καί μαθητρίας τοῦ γυμνασίου, πού ἐξεπεδεύθησαν ἐπί δίμηνον. Σκοπός τῆς ἀστυνομίας αὐτῆς εἶναι ἡ πρόληψις τῶν ἀτυχημάτων, ἡ προστασία τῶν ἀνηλίκων καί ἡ συμμετοχή εἰς ἐκδηλώσεις κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης». Ὡραῖα ὅλα αὐτά –ὑπό τόν ὅρον, ὅμως, ὅτι οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι δέν θά κάμουν… κατάχρησιν ἐξουσίας! Διότι τό ὄνειρον ὅλων τῶν Ἑλλήνων εἶναι, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, νά γίνουν σατραπίσκοι, διατάσσοντες καί ἐλέγχοντες τούς ἄλλους, ζητοῦντες ταυτότητας κ.λπ. Οὐαί δέ καί ἀλλοίμονον, ἐάν ἀρχίσουν τώρα καί τά παιδιά νά παριστάνουν τούς… γερονόμους.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΡΙΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΑΓΚΥΡΑ

Πρωτοφανής εἰς βαρβαρότητα ἐπεισόδια ἐσημειώθησαν χθές εἰς τήν Τουρκικήν Βουλήν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσελεύσεως ἀσθενοῦς κυβερνητικοῦ βουλευτοῦ, ἐπί ἀναπηρικοῦ ἁμαξιδίου, διά νά ψηφίσῃ ὑπέρ κυβερνητικῆς προτάσεως περί τροποποιήσεως τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς. Ἄγριαι σκηναί ἐπηκολούθησαν τόν χλευασμόν τοῦ βουλευτοῦ, ἐκ τῶν ἑδράνων τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐπί 15 λεπτά τῆς ὥρας οἱ ἀντίπαλοι βουλευταί ἐδέροντο κατά τόν καπηλικώτερον τρόπον, ἐνῷ παραλλήλως ἐξετόξευον ἐναντίον ἀλλήλων βιβλία, χαρτοφύλακας καί πᾶν, ὅ,τι εὕρισκον ἔμπροσθέν των. Δέν ἐγνώσθη ἐάν ὑπάρχουν τραυματίαι.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ