ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΛΑΘΗ

Ἡ λέξις τραγωδία μόλις ἠμπορεῖ νά χαρακτηρίσῃ τό θανατικόν πού ἔπεσεν εἰς οἰκογένειαν τῆς Γαστούνης διά τῆς χειρός μιᾶς μητέρας: Ἡ ἀτυχής χωρική, ἡτοίμασεν ὀμελέτταν εἰς τούς δύο υἱούς της, ἡλικίας 25 καί 28 ἐτῶν∙ ἀντί ἀλεύρου ἔρριψε κατά λάθος παραθεῖον. Ἐξαπέστειλεν οὕτως ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τούς δύο νέους εἰς τόν τάφον, εἰς τόν ὁποῖον εἶχεν προηγηθῇ, πρό διετίας, ὁ πατήρ ἐξ ἀναλόγου σφάλματος. Ἔτσι, ἐξεκληρίσθη μία ὁλόκληρος οἰκογένεια, ὅπως ἐξεκληρίσθησαν καί ἄλλαι οἰκογένειαι εἰς διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ἐπιπολαιότητα ἤ ἄγνοιαν. Καί ἐρωτᾶται: δέν ὑπάρχει κανείς χριστιανός νά διαφωτίσῃ τούς ἀνιδέους χωρικούς διά τήν δραστικότητα αὐτοῦ τοῦ δηλητηρίου; Ἀλλά περισσότερον δέν ὑπάρχει κανείς ἁρμόδιος νά ἐπιβάλῃ εἰς τάς ἑταιρείας πού παρασκευάζουν τό παραθεῖον νά τό χρωματίζουν τοὐλάχιστον, διά ν’ ἀποκλείωνται τά λάθη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΗΓΕΡΘΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

Σήμερον ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἰορδανίας Χουσεΐν Ἴμπν Νάσερ θά ἐγκαινιάσῃ εἰς τήν κορυφήν τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ξενοδοχεῖον τό ὁποῖον θεωρεῖται τό μεγαλείτερον καί τό πλέον συγχρονισμένον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό ξενοδοχεῖον, εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα «Ἰντερκοντινένταλ», ἀνήκει εἰς τήν ἑταιρείαν ξενοδοχείων τῆς Ἁγίας Γῆς. Τό ξενοδοχεῖον ἐκτίσθη εἰς τήν κορυφήν τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, τό ὁποῖον κεῖται μεταξύ τοῦ κήπου τῆς Γεθσημανῆς καί τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως. Διά τήν ἀνέγερσίν του ἡ Ἀμερικανική Τράπεζα εἰσαγωγῶν-ἐξαγωγῶν ἐχορήγησε πρός τήν κυβέρνησιν τῆς Ἰορδανίας δάνειον 1.200.000 λιρῶν.

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.