ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Οἱ Γυναῖκες τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

Εἰκοσι πέντε χρόνια ζωῆς συμπληρώνει ἐφέτος ἡ Wista Hellas, τό ἑλληνικό παράρτημα τῆς Διεθνοῦς Ναυτιλιακῆς καί Ἐμπορικῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν.

Πρόκειται γιά ἕναν μή κερδοσκοπικό ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε στό Λονδῖνο τό 1974 ἀπό μία ὁμάδα ναυλομεσιτριῶν, μέ στόχο τήν ὑποστήριξη τῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί σήμερα ἀριθμεῖ 3.000 μέλη σέ 40 κράτη τοῦ κόσμου.

Τό ἑλληνικό παράρτημα ἱδρύθηκε τό 1993 καί φιλοξενεῖ περισσότερα ἀπό 250 μέλη, ἐνθαρρύνοντας τήν ἐπαφή, τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν καί ὑποστηρίζοντας τήν ἐκπαίδευση καί τήν ἐπαγγελματική δικτύωση. Γιά νά ἑορτάσει τά γενέθλιά της ἡ ἑλληνική Ἕνωση ὀργάνωσε ἕνα ἐπετειακό forum σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα «Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τή βιώσιμη ἀνάπτυξη». Στήν εἰσαγωγική της ὁμιλία ἡ πρόεδρος Ἀγγελική Χάρτμαν ὑποστήριξε ὅτι ἡ ναυτιλία λόγω τῆς ἰσχύος καί τῆς δραστηριότητός της ὀφείλει νά συμβάλλει στήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς βιωσίμου ἀναπτύξεως.

«Ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά διασφαλισθεῖ ἡ ζωή στόν πλανήτη γῆ. Ἡ WISTA εἶναι ἀποφασισμένη νά πράξει ὅ,τι ἀπαιτεῖται πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Οἱ κανονισμοί, οἱ δεσμεύσεις καί οἱ ὑποχρεώσεις τῆς ναυτιλίας γιά τό περιβάλλον καί τό κλῖμα πρέπει νά ἐνταχθοῦν στό ἐπίπεδο τῆς νέας ἑταιρικῆς κουλτούρας στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων μας ἀλλά καί τοῦ τρόπου πού σκεπτόμεθα» τόνισε ἡ πρόεδρος. Κατά τήν ἄποψη τοῦ Λεωνίδα Δημητριάδη-Εὐγενίδη, πρέσβεως τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ) καί προέδρου τοῦ «Ἱδρύματος Εὐγενίδου», οἱ γυναῖκες ἦσαν καί εἶναι παροῦσες στά τεκταινόμενα τῆς ναυτιλιακῆς βιομηχανίας καί ἀναμένεται νά εἶναι πολύ πιό δυναμικές στό ἄμεσο μέλλον.

«Τήν ἑπόμενη χρονιά στήν κορυφαία ἐκδήλωση τοῦ ΙΜΟ, τήν “Ἡμέρα τῆς Ναυτιλίας” τό θέμα θά εἶναι ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στή ναυτιλιακή κοινότητα. Θεωροῦμε ἰδιαιτέρως σημαντικό τό θέμα τῆς στελεχώσεως τῶν γραφείων τῶν ἑλληνικῶν ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπου ἐργάζονται 17.000 ἄτομα. Ἐκεῖ πολύ σημαντικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν, ὅπως ἔδειξε ἡ δική μας ἐμπειρία. Οἱ γυναῖκες ἔχουν ὅλη τή γνώση πού χρειάζεται αὐτός ὁ ἐξωστρεφής κλάδος καί στόν ΙΜΟ ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν εἶναι πολύ σημαντικός» ἀνέφερε ὁ πρέσβυς.

Ὁ καθηγητής Περιβαλλοντικῶν Οἰκονομικῶν στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Α. Παπανδρέου ἀνέφερε ὅτι ἡ συμβολή τῶν γυναικῶν τῆς ναυτιλίας στόν τομέα τῆς βιωσίμου ἀναπτύξεως μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ σημαντική καί νά βρεθεῖ στήν αἰχμή τῶν ἐξελίξεων, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως, μέ τά νέου τύπου καύσιμα καί μέ τήν ἐφαρμογή τῆς νέας τεχνολογίας, θά ἐνισχυθεῖ ὁ ρόλος τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας ἀλλά καί ἡ ἀνταγωνιστικότητά της, διότι θά ἀποτελοῦμε σημαντικό μέρος τῆς καινοτομίας καί τοῦ προβληματισμοῦ γιά τίς κινήσεις πού πρέπει νά γίνουν.

«Στήν Ἑλλάδα δέν γίνεται ἡ δουλειά πού θά ἔπρεπε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν καινοτομία στόν χῶρο τῆς ναυτιλίας, καί αὐτό εἶναι ἐντυπωσιακό ἄν σκεφθεῖ κανείς τό μέγεθος καί τήν ἰσχύ τῆς ναυτιλιακῆς βιομηχανίας τῆς χώρας. Καί σέ αὐτό θά ἤθελα νά συμμετάσχω, νά βοηθήσω, νά συμβάλω» ἀνέφερε ὁ καθηγητής.

Απόψεις

Ἑλλάς ἐπεκτείνουσα μέ νέα σύνορα καί 12 μίλια ἐναέριο χῶρο σέ Ἰόνιο – Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Αὐξάνεται ἡ ἐπικράτεια κατά 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τά σύμβολα δέν εἶναι ἐθνικισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΕΧΩ σήμερα ἐνδιαφέροντα νέα γιά τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου

Μειώνεται τό ὅριο τοῦ 30% γιά ἀποδείξεις

Εφημερίς Εστία
Ὠφελημένοι οἱ πληγέντες ἀπό τήν πανδημία πού δέν συνεκέντρωσαν τό ποσόν

Περί τοῦ «ἀενάως καί ἐλευθέρως ἐγκληματεῖν»

Δημήτρης Καπράνος
Πολύς ἦταν ὁ θόρυβος πού ἔγινε γύρω ἀπό τήν νομική πλευρά τοῦ θέματος τοῦ ξυλοδαρμοῦ τοῦ σταθμάρχη στόν σταθμό τοῦ μετρό

Σάββατον, 21 Ἰανουαρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ