ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ ἀντοχές τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν καί οἱ ρωγμές τῆς Δύσεως

ΟΤΑΝ τόν Φεβρουάριο τοῦ 2022 ἄρχιζε ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία, οἱ περισσότεροι περίμεναν μία σύντομη καί ἀποφασιστική κατάληξη τῶν ἐπιχειρήσεων.

Πλέον γνωρίζουμε ὅτι ἀπό πλευρᾶς τακτικῆς ἀντιπαραθέσεως τῶν δυνάμεων τῶν ἐμπολέμων, τά πράγματα ἔχουν περιέλθει σέ τέλμα, ἐνῷ σέ πολιτικό ἐπίπεδο βλέπουμε σταδιακῶς νά κάμπτεται ἡ διάθεσις τῶν δυτικῶν δυνάμεων νά συνεχίσουν νά στηρίζουν τήν Οὐκρανία.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Οἱ ρωγμές μεγαλώνουν τόσο στήν Εὐρώπη ὅσο καί στίς ΗΠΑ, ὅπου τό Κογκρέσσο τοποθετεῖται πλέον ἀνοικτά, κατά τῶν σχεδίων περαιτέρω χρηματοδοτήσεως τοῦ Κιέβου. Ἡ κατάστασις πού διαμορφώθηκε δέν εἶναι πλέον πόλεμος φθορᾶς, εἶναι πόλεμος ἀντοχῶν καί σταθερότητος. Στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἡ ρωσσική πλευρά διατηρεῖ στό ἀκέραιο.

Στήν ἀρχή τοῦ πολέμου εἴχαμε σημειώσει ὅτι ἡ διαδρομή τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν ἀπό τήν δύσκολη παιδική ἡλικία στό τότε Λένινγκραντ μέχρι τήν ἀνάρρησή του στήν προεδρία, ἔδειχνε προσωπικότητα μέ τρία χαρακτηριστικά. Εἶναι πατριώτης, εἶναι ἀδιάφθορος καί εἶναι ἀδίστακτος.

Καί ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι τόσο ἰσχυρός χαρακτῆρας, τολμᾶ κάτι πού οὐδείς δυτικός ἡγέτης ἔχει ἀποτολμήσει. Δίδει στό τέλος τοῦ κάθε χρόνου μιά τηλεοπτική συνέντευξη στήν ὁποία τίθενται ἐρωτήσεις ἀπό τούς πολῖτες. Μάλιστα τά μηνύματά τους προβάλλονται σέ γιγαντοθόνη πίσω ἀπό τόν Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος βεβαίως διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀπαντήσει ἤ νά μήν ἀπαντήσει σέ κάποια ἀπό αὐτές.

Ἔχει λοιπόν ἐνδιαφέρον τό γεγονός ὅτι Ρῶσσος Πρόεδρος δέν ἔδειξε νά ἐνοχλεῖται καθόλου ἀπό ἐρωτήσεις καί σχόλια τοῦ τύπου: «Γιατί ἡ δική σας “πραγματικότης” ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν δική μας βιωμένη πραγματικότητα;». Ἤ ἀπό τήν ἐρώτηση: «Αὐτή ἡ ἐρώτηση δέν θά προβληθεῖ! Θά ἤθελα νά μάθω, πότε ὁ πρόεδρός μας θά δώσει προσοχή στήν ἴδια του τήν χώρα; Δέν ἔχουμε ἐκπαίδευση, δέν ἔχουμε ὑγειονομική περίθαλψη. Ἡ ἄβυσσος βρίσκεται μπροστά μας».

Φαντάζεσθε τόν Πρόεδρο Μπάιντεν νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων σέ τηλεοπτικό φακό, μέ μία ὀθόνη νά ἀναβοσβήνει πίσω του γράφοντας «ἡ ἄβυσσος βρίσκεται μπροστά μας»;

Μᾶλλον τέτοια σχόλια θά εἶχαν «κοπεῖ», ἐνῷ σέ περίπτωση προβολῆς τους τήν ἑπομένη στιγμή θά εἶχε κινητοποιηθεῖ τό κατεστημένο τῶν Δημοκρατικῶν καί τῶν συνοδοιπόρων τους γιά νά ἐξαπολύσει ὀργίλα μηνύματα καί νά ἀποδομήσει αὐτό πού «ἐτόλμησε» νά ἀμφισβητήσει τό «ἀλάθητο» τοῦ ἐκλεκτοῦ τους.

Δέν νομίζουμε ὅτι ὁ Ρῶσσος πού ἀνησυχεῖ ὅτι ἡ χώρα του εὑρίσκεται πρό τῆς ἀβύσσου θά ἀντιμετωπίσει συνέπειες. Ὅτι θά εὑρεθεῖ νά κολυμβᾶ σέ κάποιο «ἀρχιπέλαγος Γκούλγκ». Τά στρατόπεδα τῆς Σιβηρίας ἄλλως τε κατέστησαν παρελθόν, μαζί μέ τό ἀπεχθές κομμουνιστικό σύστημα.

Ὁ Πούτιν ἁπλῶς ἀντιπαρῆλθε τίς ἐρωτήσεις αὐτές μέ ψυχραιμία, μέ ἀδιαφορία καί μέ στάση ἀποφασιστικότητος τοῦ ἡγέτου πού εἶναι ὑπεράνω τέτοιων «μικροτήτων», ἐνῷ τήν ἴδια στιγμή διεβεβαίωνε ὅτι θά συνεχίσει τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία μέχρις ὅτου τό Κίεβο δεχθεῖ μιά συμφωνία πού θά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τίς ἀνησυχίες ἀσφαλείας τῆς Μόσχας.

Ἕνα ἐρώτημα λοιπόν πού πρέπει σήμερα νά ἀπασχολεῖ πρωτίστως αὐτούς πού εὑρίσκονται «στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας», εἶναι ποιά πλευρά ἐν τέλει θά ἀποδειχθεῖ πιό ἀποφασιστική, πιό ἀνθεκτική καί περισσότερο ἱκανή νά ἀπορροφᾶ πλήγματα. Πέρα ἀπό τό παρελθόν πού ἡ Ρωσσία ἔδειξε τεράστιες ἀντοχές ἀντιπαρερχόμενη τά κτυπήματα πού ἐδέχετο, ἡ εἰκόνα τοῦ Προέδρου Πούτιν κατά τήν προχθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του, πείθει πώς δέν εἶναι ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου πού θά καμφθεῖ ἤ θά ὑποχωρήσει. Οὔτε βεβαίως ὑπάρχει τέτοια πίεσις ἀπό τήν ρωσσική κοινή γνώμη, πού θά τόν ὁδηγοῦσε σέ ἀναθεώρηση τῶν ἀποφάσεών του. Τά μηνύματα τῶν ἐπικριτῶν του εἶναι μεμονωμένα, καί γιά αὐτό ὁ Πούτιν ἔχει τήν «πολυτέλεια» νά τά ἀντιπαρέρχεται. Καί αὔριο νά εἶχε ἐκλογές, τήν ἴδια στάση θά κρατοῦσε. Γνωρίζει ἄλλως τε ὅτι οἱ Ρῶσσοι ἐκτιμοῦν τήν εἰκόνα τῆς ἰσχύος καί ἀπεχθάνονται τήν ἧττα. Εἶναι πολύ ἐπιφανειακή ἑρμηνεία τῶν γεγονότων, ὅτι ὁ Τσάρος Νικόλαος ἀνετράπη, διότι ἦταν καταπιεστής. Δέν ἦταν. Ἀνετράπη, διότι ἦταν εὐάλωτος χαρακτήρ καί ὑπέστη στρατιωτικές ἧττες κατά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκριτικῶς, ἦταν τό ἄκρο ἀντίθετο τοῦ Προέδρου Πούτιν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.