ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΥΘΙΑ

Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 17 Φεβρουαρίου 1924

Εἰς τόν παλαιόν γνωστόν μῦθον τό παιδάκι, ποῦ ἀγαποῦσε τά ψέμματα, ἐφώναξεν ἕνα βράδυ:

-«Βοήθεια! Θά μέ φάῃ ὁ λύκος».

Οἱ χωριανοί του ἔτρεξαν πρός βοήθειάν του, ἀλλά ὁ λύκος δέν ὑπῆρχε. Τό παιδάκι, ἐνθουσιασμένον ἀπό τήν ἐπιτυχίαν τῆς φάρσας του, τήν ἐπανέλαβε καί δεύτερον βράδυ. Οἱ συγχωριανοί του ἐξανάτρεξαν πάλιν, ἀλλά καί πάλιν λύκος δέν ὑπῆρχεν. Ἐπί τέλους, κάποιαν νύκτα, ὁ λύκος παρουσιάσθη, πραγματικῶς αὐτήν τήν φοράν. Τό παιδάκι ἔβαλε πάλιν τῇς φωνές, μέ τά σωστά του.

Ἀλλά ποιός νά τό πιστέψῃ πλέον; Κανένας δέν ἔτρεξε πρός βοήθειάν του. Καί ὁ λύκος ἔφαγε τό παιδάκι, ποῦ ἀγαποῦσε τά ψέμματα. Τό ἐπιμύθιον τοῦ παλαιοῦ μύθου εἶνε γνωστόν: Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος συνηθίζει νά λέῃ ψέμματα, καί ἄν τύχῃ κἄποτε νά πῇ τήν ἀλήθεια, κανείς δέν τόν πιστεύει.

Ὁ σύγχρονος μυθογράφος, ἐάν ἐπρόκειτο νά ξαναγράψῃ τόν παλαιόν μῦθον, μετά τό προχθεσινόν κωμικοτραγικόν ἐπεισόδιον τοῦ χρυσοχοείου τῆς Ὁμονοίας, θά ἦτο ὑποχρεωμένος νά τόν γράψῃ κατά τόν ἑξῆς «μοντέρονον» τρόπον:

Εἰς κἄποιο χρυσοχοεῖο ὑπῆρχεν ἕνα αὐτόματον μηχάνημα κατά τῶν διαρρηκτῶν. Τό μηχάνημα εἶχε τήν ἰδιότητα, ὁσάκις ξένος ἄνθρωπος ἐπατοῦσε τό πόδι του τήν νύκτα εἰς τό κατάστημα, νά σφυρίζῃ δαιμονιωδῶς καί νά καλῇ εἰς βοήθειαν. Ἕνα βράδυ, λοιπόν, τό μηχάνημα ἄρχισε νά σφυρίζῃ. Οἱ χωροφύλακες, ποῦ ἄκουσαν τά σφυρίγματά του, ἔτρεξαν μέ τά περίστροφα προτεταμένα καί κατέλαβαν τάς θύρας τοῦ χρυσοχοείου, περιμένοντες τήν ἔξοδον τῶν διαρρηκτῶν. Ματαίως ὅμως τούς ἐπερίμεναν, διότι διαρρῆκται δέν ὑπῆρχαν εἰς τό κατάστημα. Ἁπλούστατα, εἰς τό μηχάνημα εἶχε γίνει κάποια ἠλεκτρική ἕνωσις, ἡ ὁποία ἐπροκάλεσε τήν ἐξαφνικήν του λειτουργίαν.

Ὕστερ’ ἀπό καιρόν, τό μηχάνημα τοῦ χρυσοχοείου ἄρχισε πάλιν νά σφυρίζῃ ἕνα βράδυ. Ποιός νά τό πιστέψῃ ὅμως; Οἱ χωροφύλακες ὑπέθεσαν, ὅτι κάποια ἠλεκτρική ἕνωσις εἶχε γίνει πάλιν. Τό ἄφησαν, λοιπόν, νά σφυρίζῃ. Καί οἱ διαρρῆκται ἐσήκωσαν τό χρυσοχοεῖον ἀνενόχλητοι. Ἐννοεῖται, ὅτι τό ἐπιμύθιον τοῦ νέου μύθου θά εἶνε πλέον τό ἑξῆς: Ὅταν τό αὐτόματον μηχάνημα σφυρίζῃ εἰς τό χρυσοχοεῖον, οἱ διαρρῆκται ἄς ἑτοιμάζουν τά ἐργαλεῖα των.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα γενικώτερον ἐπιμύθιον: Ὁ προστυχότερος σκύλος, ὡς φύλαξ, ἀξίζει περισσότερον ἀπό τόν καλλίτερον ἄνθρωπον καί τήν τελειοτέραν μηχανήν. Πρῶτον, διότι δέν συνηθίζει νά λέῃ ψέμματα καί νά γαυγίζῃ λύκον, ὅταν ὁ λύκος δέν ὑπάρχει, ὅπως τό παιδί τοῦ παλαιοῦ μύθου. Καί δεύτερον, διότι δέν παθαίνει ἠλεκτρικάς ἑνώσεις, ὅπως τό μηχάνημα τοῦ νέου μύθου καί δέν σφυρίζει, ἑπομένως, χωρίς νά ὑπάρχῃ κοντά του λωποδύτης. Γαυγίζει, ὅταν πρέπει, καί δαγκάνει, ὅπου πρέπει. Καί μέ ὅλα αὐτά, κοστίζει ἀσυγκρίτως ὀλιγώτερα ἀπό ἕναν ἄνθρωπον καί λειτουργεῖ θαυμάσια, χωρίς ἠλεκτρικόν ρεῦμα. Τοῦ φθάνουν ὀλίγα κόκκαλα.

Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ἔπαυσαν πρό πολλοῦ νά ἐκτιμοῦν τά ἁπλά καί τίμια πράγματα.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ