Καί πάλι περί τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς Ναυτιλίας μας

Παρά θῖν’ ἁλός

Καθίσαμε νά ἀπολαύσουμε ἕναν καφέ κοντά στό κῦμα. Φίλτατος, ἀπό τούς μεγάλους ἐπιχειρηματίες στήν θάλασσα. Εἶχα καιρό νά τόν δῶ, εἴπαμε γιά τίς παλιές μέρες, πού ὅσο μεγαλώνουμε τίς βλέπουμε καλές, εἴπαμε γιά τά νεανικά μας χρόνια.

«Καί τί θά γίνει πού δέν ἔχουμε σήμερα Ἕλληνες ναυτικούς; Γιατί δέν κάνετε κάτι γιά νά γυρίσουν οἱ Ἕλληνες στήν θάλασσα;» τοῦ λέω, πιστός στόν μόνιμο καημό μου μέ τόν ἀφελληνισμό τῆς Ναυτιλίας καί μέ τήν πτώση τῆς ποιότητος στήν παρεχόμενη Ναυτική Ἐκπαίδευση…

«Μά, δέν βρίσκουμε Ἕλληνες ναυτικούς. Καί δέν θέλουν νά πᾶνε στήν θάλασσα οἱ σημερινοί νέοι» μοῦ ἀπαντᾶ. «Ναί, ἀλλά ἄν ἐσεῖς, οἱ ἐπιχειρηματίες, τό θελήσετε καί βάλετε ὅλοι μαζί ἕνα χεράκι, κάτι μπορεῖ νά γίνει» τοῦ λέω.

Μέ κοίταξε ἐπίμονα. «Καλά, τό θεωρεῖς εὔκολο; Δηλαδή τί νά κάνουμε γιά νά τούς πείσουμε;» λέει ὁ συνομιλητής. Ἀποφασίζω νά ἐπιτεθῶ. «Τί νά κάνετε; Νομίζω ὅτι τελικά δέν θέλετε Ἕλληνες ναυτικούς. Ἔχετε βολευτεῖ μέ τούς ἀλλοδαπούς καί δέν πονοκεφαλιάζετε. Ἀλλά τί θά γίνει ἡ ἑλληνική ναυτοσύνη τήν ὁποία κάθε τόσο ἐπικαλεῖστε;». Μέ διαβεβαίωσε ὅτι «δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες διαθέσιμοι» καί μοῦ θύμισε ὅτι οἱ Ἄγγλοι εἶχαν χιλιάδες ναυτικούς, θαλασσόλυκους καί σήμερα δέν ἔχουν οὔτε βαπόρια! Οἱ Νορβηγοί, Σουηδοί καί Δανοί Βίκινγκς, ναυτικούς δέν ἔχουν πιά, ἀλλά ἐκπαιδεύουν στελέχη ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων. Οἱ Ἰάπωνες τό ἴδιο, οἱ Κορεᾶτες ἐπίσης. «Καί τί κάνουν δηλαδή ὅλοι αὐτοί;» ἐρωτῶ καί περιμένω ἀπάντηση. «Θά σοῦ πῶ τί κάνουν. Φροντίζουν νά ἐκπαιδεύουν τά πληρώματα μέ τά ὁποῖα στελεχώνουν τά βαπόρια τους. Συντηροῦν Σχολές στίς Φιλιππῖνες, σέ πρώην κομμουνιστικές χῶρες. Ἀλλά Ἕλληνες δέν βρίσκουν. Κι ὅταν βρίσκουν, τούς παίρνουν ἀμέσως. Καί πῶς θά βρεθοῦν χιλιάδες Ἕλληνες ἀξιωματικοί γιά νά τούς βάλουμε στά χιλιάδες ἑλληνικά βαπόρια; Πέντε χιλιάδες βαπόρια, ἐπί ἕξι-ἐφτά ἀξιωματικούς τό καθένα, πόσο μᾶς κάνουν; Κι αὐτό πού θά βρεῖς πολλαπλασίασέ το ἐπί δύο, γιατί χρειάζεται νά τούς ἀντικαθιστᾶς κάθε ἑξάμηνο. Σέ πόσα χρόνια θά ἔχουν βγάλει τόσους ἀξιωματικούς οἱ Ἑλληνικές Σχολές;» μέ ρωτᾶ. «Δέν ξέρω, ἄς λειτουργήσει καί πάλι ἡ Ἰδιωτική Ναυτική Ἐκπαίδευση» τοῦ ἀπαντῶ, προτάσσοντας ἕναν ἀκόμη παλαιό μου νταλγκά γιά τίς Σχολές πού ἔκλεισε τό 1982 τό ΠΑΣΟΚ καί καταδίκασε τά Ἑλληνόπουλα νά σπουδάζουν σέ Κρατικές Σχολές πού προσέφεραν μέτρια ἐκπαίδευση, ἀλλά ἔγιναν «ΑΕΙ» γιά νά γίνουν «Πανεπιστημιακοί» οἱ συνδικαλισμένοι καθηγητές τους!

«Μοῦ ἀρέσει τό πάθος σου, καί μακάρι νά ἦταν τά πράγματα τόσο ἁπλά. Δέν νομίζω ὅτι ὁ ἑλληνικός ἐφοπλισμός δέν θά ἤθελε νά ἔχει Ἕλληνες ἀξιωματικούς στά βαπόρια. Μακάρι νά ἔχεις δίκιο, νά ἀνοίξει πάλι ὁ “Πυθαγόρας” καί ὁ “Προμηθέας”, ὁ “Ἀναξαγόρας” καί ὁ “Ἀπολλώνιος” καί νά γεμίσει ὁ Πειραιᾶς σπουδαστές Ναυτικῶν Σχολῶν. Ἀλλά δέν νομίζω νά γυρίσουν τά Ἑλληνόπουλα στή θάλασσα. Δές πόσα Ἑλληνόπουλα σπουδάζουν σήμερα “Ναυτιλιακά” στά Πανεπιστήμια ἤ ἐκπαιδεύονται στό Ναυτικό Δίκαιο στίς Νομικές μας Σχολές. Δές πόσα μεταπτυχιακά κάνουν τά Ἑλληνόπουλα μέ ἀντικείμενο τά “Ναυτιλιακά”. Ἔχουν καταλάβει ὅτι ἡ Ἑλληνική Ναυτιλία δέν εἶναι μόνο τό “πάνω στό βαπόρι”»…

Ἐπέμεινα στήν ἄποψή μου. «Νά βάλετε λεφτά καί νά κάνετε μιά σωστή προβολή τοῦ θέματος στή νεολαία. Μέ τόση ἀνεργία εἶναι βέβαιο ὅτι τό Ναυτικό ἐπάγγελμα θά ξαναγίνει ἑλκυστικό» τοῦ λέω. Ἔφυγε γιά ἕνα ραντεβού μέ τόν ὀδοντίατρό του. «Μακάρι νά ἔχεις δίκιο» μοῦ εἶπε…

Απόψεις

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ «Ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ μηχανικοῦ Κ. Δ. ἐπί τῆς διερχομένης ἐκ Κορίνθου ὁδοῦ Πατρῶν-Ἀθηνῶν κατέπεσεν εἰς τήν θάλασσαν, ἐντός τοῦ λιμένος. Ὡς ἐγνώσθη ὁ μηχανικός δέν ἀντελήφθη, λόγῳ τῆς πιπτούσης κατακλυσμιαίας βροχῆς, ὅτι ἔπρεπε νά στρέψῃ δεξιά διά νά κατευθυνθῇ εἰς Ἀθήνας καί συνέχισε πρός τήν θάλασσαν». Λόγῳ κακῆς χωροσταθμίσεως καί ἐλλείψεως ὑπονόμων, οἱ δρόμοι, εἰς τήν Ἑλλάδα, γίνονται… θάλασσα μέ τήν πρώτην βροχήν. Δι’ ὅ καί ὁ ἀτυχής μηχανικός ἐξέλαβε καί τήν πραγματικήν θάλασσα ὡς… συνέχειαν τοῦ δρόμου. ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΚΙΝΟΝ Εἰς τό Πεκῖνον ἤρχισεν ἡ ἐτησία ἐξόρμησις διά τήν ἐξάλειψιν τῶν κωνώπων, τῶν κορέων, τῶν μυιῶν καί ὅλων τῶν ἐντόμων. Εἰς τήν «μάχην» αὐτήν, ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, τοῦ Ὑπ. Ὑγιεινῆς, μετέχει καί ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός τῆς πρωτευούσης. Εἰδικά συνεργεῖα ἐπιθεωροῦν τάς κατοικίας, τάς ἀποθήκας τροφίμων, τά ἑστιατόρια ὡς καί ὅλα τά καταστήματα, τά ὁποῖα πωλοῦν εἴδη διατροφῆς ἤ ἀναψυκτικά. * Ἐπειδή ἡ 14η Ἰουνίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 13ης Ἰουνίου 1964.

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.