ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Καί πάλι περί ἀνταγωνιστικότητος τῶν λιμένων

Λάβαμε ἀπάντηση ἀπό τήν διοίκηση τοῦ Λιμένος Ἐλευσίνας…

… σχετικά μέ τό δημοσίευμά μας τῆς περασμένης Παρασκευῆς περί ἀνταγωνιστικότητος τῶν ἑλληνικῶν λιμένων. Πληφορούμεθα λοιπόν ὅτι «ὁ Λιμένας Ἐλευσίνας καί ἡ Τελωνειακή Ἀρχή παραμένουν καθημερινά διαθέσιμοι καθ’ ὅλο τό 24ωρο καί σέ πλήρη ἑτοιμότητα βαθμοῦ ἀσφαλείας».

Ὅμως, «γιά τή συνέχιση ἐργασιῶν φορτοεκφόρτωσης πέραν τοῦ ἡμερήσιου ὡραρίου (15:30) καί γιά ὅσο χρονικό διάστημα ἀπαιτεῖται πρός ἐξυπηρέτηση τῆς ἐμπορευματικῆς κίνησης τῆς ἡμέρας, ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι νά ἔχει ἐπέλθει συμφωνία μεταξύ τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν ἀναφορικά μέ τό ἐπί πλέον κόστος καί στή συνέχεια νά ὑποβάλουν στόν Λιμένα αἴτημα γιά τήν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐντός τῆς ἡμέρας καί ἕως τήν ἐπιθυμητή ἀπό πλευρᾶς τους ὥρα». Στήν ἀπάντηση ἀναφέρεται ὅτι «ἡ ἀνωτέρω διαδικασία εἶναι γνωστή τόσο στόν πράκτορα ὅσο καί στήν πλοιοκτήτρια ἑταιρεία (τοῦ πλοίου στό ὁποῖο ἀναφερθήκαμε) οἱ ὁποῖοι ἔχουν πολυετῆ συνεργασία μέ τόν Λιμένα Ἐλευσίνας καί ἔχουν πολλές φορές υἱοθετήσει». Ἀκολούθως ἀναφέρεται ὅτι «ἡ ἑταιρεία οὐδέποτε ὑπέβαλε αἴτημα γιά συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐκφόρτωσης πέραν τοῦ ἡμερήσιου ὡραρίου, παρ’ ὅλο πού ὑπῆρχε τό χρονικό περιθώριο νά τό πράξει ὥστε νά ὁλοκληρώσει τήν ἐκφόρτωση φορτίου τήν Παρασκευή ἤ τό Σάββατο ἤ ἔστω τήν Κυριακή, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν τυχόν καθυστερήσεις λόγῳ τῆς ἐπερχόμενης κακοκαιρίας καί τῆς προαναγγελθείσης ἀπεργίας τῶν τελωνειακῶν υπαλλήλων.» (Φυσικά μέ «ἔξτρα» κόστος.)

Ἡ διοίκηση, ἐν συνεχείᾳ, ἀναφέρεται στίς διαδικασίες ἐκφορτώσεως τοῦ πλοίου, «συμφώνως πρό τόν κανονισμό τοῦ λιμένος» καί διευκρινίζει ὅτι ἡ πλοιοκτήτρια ἑταιρεία καί ὁ πράκτορας «δέν ὑπέβαλαν αἴτημα γιά συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐκφορτώσεως τήν περασμένη Παρασκευή μετά τήν λήξη τοῦ ὡραρίου (στίς 3.30 τό μεσημέρι).»

Ἀναφέρεται ἀκολούθως ὅτι «Σάββατο καί Κυριακή, τό πλοῖο παραμένει στόν Λιμένα Ἐλευσίνας προστατευμένο καί φυλασσόμενο. Δέν ὑποβάλλεται αἴτημα γιά συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐκφόρτωσης. Δευτέρα καί Τρίτη: Ἡ λειτουργία τοῦ Λιμένα περιορίζεται λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν (σφοδρή χιονόπτωση, περιορισμένη ὁρατότητα, καθηλωμένα μηχανήματα ἐκφόρτωσης) γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ἐργαζομένων, τῶν πλοίων, τῶν πληρωμάτων καί τῶν ἐμπορευμάτων. Παράλληλα τίθενται σέ ἰσχύ ἀπό τήν Πολιτεία ἀπαγορεύσεις καί περιορισμοί στήν κυκλοφορία ὀχημάτων καί φορτηγῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι ἀδύνατη ἡ διακίνηση ἐμπορευμάτων (ἀδυναμία προσέγγισης σέ χώρους παράδοσης, μή λειτουργία ἐπιχειρήσεων γιά τήν παραλαβή τους.) Τετάρτη: 24ωρη πανελλαδική ἀπεργία τῶν Τελωνειακῶν Ὑπαλλήλων. Παρέχεται, ὅμως, δυνατότητα ἐκφόρτωσης τοῦ πλοίου γιά τόν ἀπόπλου του καθώς τά ἐμπορεύματα μποροῦν νά παραμείνουν (ἔναντι χρεώσεως) στό ἐσωτερικό τοῦ Λιμένα γιά ὅσο διάστημα ἀπαιτηθεῖ μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ ὁ τελωνειακός ἔλεγχος.
Πέμπτη: Κατόπιν αἴτησης τοῦ πλοίου καί ἔγκρισης ἐκτέλεσης τῶν ἐργασιῶν ὁλοκληρώνεται ἡ ἐκφόρτωση ὥρα 11:55.»…

Ὅλα πολύ ὡραῖα. Ἀλλά ἐμεῖς ἐκεῖνο πού θελήσαμε νά ἀναδείξουμε εἶναι ὅτι στήν Τουρκία (πού μᾶς ἀνταγωνίζεται σκληρά) τά λιμάνια ἐργάζονται 24 ὧρες καί χωρίς ἐπιβαρύνσεις τῶν ἑταιρειῶν (οἱ ὁποῖες, ὅπως καί νά ἔχει, θά «περάσουν» στόν καταναλωτή) γιά ἐργασίες «πέραν τῆς 15.30».

Ὡραία ἡ ἀπάντηση «συμφώνως πρός τόν κανονισμό τοῦ λιμένος», ἀλλά α) ποιός καταρτίζει τόν «Κανονισμό λιμένος»; β) πόσα πλοῖα ἐξυπηρετοῦν σήμερα τά ἑλληνικά λιμάνια καί πόσα ἐκεῖνα τῶν γειτονικῶν μας χωρῶν;
Δέν ἀντιδικοῦμε, προβληματιζόμεθα…

Απόψεις

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.