Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἐν τέλει, ἀκούσαμε τά κόμματα νά διαπληκτίζονται ἐπί τοῦ συνόλου τῶν πολιτικῶν τους, μετατρέποντας τήν Βουλή σέ ἀρένα προεκλογικῶν ἀντεγκλήσεων. Καί πάλι, τό κύριο ἀντικείμενο αὐτῶν δέν ἦταν ἡ προβολή τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς παρούσης ἤ τῆς προηγουμένης διακυβερνήσεως, ἀλλά ἡ ἀνάδειξις τῶν ἀποτυχιῶν τους. Ἐν ὀλίγοις, τό κάθε κόμμα ὑποστηρίζει: «Ψηφίστε ἐμᾶς, ἐπειδή οἱ ἄλλοι εἶναι χειρότεροι»! Γιά ἕναν σκεπτόμενο πολίτη ἡ προσέγγισις αὐτή εἶναι ἐξοργιστική. Δυστυχῶς, ὅμως, εἶναι διαχρονική. Πρίν ἀπό ὀκτώ ἀκριβῶς χρόνια, στίς 25 Ἰανουαρίου 2015, γράφαμε στήν στήλη αὐτή, σχετικά μέ τήν πρόσφατη τότε, ἐκλογή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ:

«Ἐνῷ ἡ κρίσις τήν ὁποία βιώνουμε τά τελευταῖα χρόνια ἀνέδειξε τίς παθογένειες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τό ἀποτέλεσμα τῆς χθεσινῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἀνέδειξε τίς παθογένειες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί ἰδιαιτέρως τῆς φιλελευθέρου παρατάξεως, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖται πρωτευόντως ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία. Ἡ τακτική τῆς ὁποίας, τόσο κατά τήν διακυβέρνηση τῆς χώρας ὅσο καί κατά τήν προεκλογική περίοδο, δέν περιελάμβανε θέσεις, ἀλλά μιά σειρά ἐκβιαστικῶν διλημμάτων.

»Τό κορυφαῖο δίλημμα στηρίχθηκε στό φοβικό κλῖμα πού καλλιεργοῦσε προεκλογικά ἡ Κυβέρνησις καλῶντας τούς πολῖτες νά τήν ψηφίσουν, ὄχι γι’ αὐτά πού ἔχει ἐπιτύχει, ἀλλά γιά νά ἀποφευχθοῦν τά χειρότερα πού θά ἐπιφέρῃ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιλογή…»

Ἐπιστρέφοντας ὅμως στό σήμερα θά πρέπει ἀπό τήν ὅλη διαδικασία στήν Βουλή νά ξεχωρίσουμε τήν ὁμιλία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας Κωστῆ Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος τοὐλάχιστον ἀνεφέρθη στήν οὐσία τοῦ ζητήματος μιά καί ἦταν ἄμεσα ἐμπλεκόμενος, δηλαδή παρακολουθούμενος. Θά κρατήσουμε ὅμως τήν θέση πού διετύπωσε, ὅτι δηλαδή μέ τό τί συνέβη πρέπει νά ἀσχοληθεῖ ἡ Δικαιοσύνη καί αὐτή νά ξεκαθαρίσει τά πράγματα. Συμφωνοῦμε ὅτι ἡ Δικαιοσύνη θά πρέπει νά διερευνήσει ὅποιες ἀξιόποινες πράξεις μπορεῖ νά ἐτελέσθησαν. Δέν μπορεῖ ὅμως ἡ Δικαιοσύνη νά ἀναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα, ὅπως αὐτό τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς ΕΥΠ. Πόσῳ μᾶλλον πού ἐν προκειμένῳ διαφαίνεται ὅτι πρόκειται γιά ἕνα διοικητικό καθῆκον, τό ὁποῖο ὅμως φοβᾶται νά ἀναλάβει ἡ διοίκησις!

Εἴχαμε σειρά δημοσιευμάτων, τά ὁποῖα ἡ Κυβέρνησις διέψευδε καί τά ὁποῖα ἐν τέλει ἀπεδείχθησαν ἀκριβῆ. Καί ναί μέν ὁ Τύπος καλῶς ἔπραξε καί τά ἀπεκάλυψε, αὐτή εἶναι ἡ δουλειά του, ὅμως τό γεγονός αὐτό καθ’ ἑαυτό δεικνύει ὅτι ὑπάρχουν διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριῶν ἀπό τήν ὑπηρεσία, ἡ ὁποία κατ’ ἐξοχήν θά ἔπρεπε νά χαρακτηρίζεται ἀπό μυστικότητα. Ἔπρεπε λοιπόν μετά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κ. Κοντολέοντος νά γίνει ἕνας ταχύς καταλογισμός εὐθυνῶν καί νά ἀπομακρυνθοῦν τά στελέχη τῆς ὑπηρεσίας γιά τά ὁποῖα προέκυψαν ὑποψίες. Ὅσα καί ἄν ἦσαν αὐτά. Στήν ὑπηρεσία πληροφοριῶν δέν ὑπάρχουν περιθώρια νά ἀναμένονται δικαστικές διερευνήσεις. Μόνη ἡ ὕπαρξις ὑποψιῶν πρέπει νά ἀρκεῖ γιά τήν ἀπομάκρυνση προσώπων ἀπό ἐμπιστευτικές θέσεις. Ἡ παραμονή τους στήν ὑπηρεσία διακυβεύει τήν ἐθνική ἀσφάλεια σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ἀπό ὅ,τι θά μποροῦσε οἱοσδήποτε παρακολουθούμενος.

Συνεπῶς, καί χωρίς νά ἔχει ὑπάρξει πρότασις μομφῆς καί συζήτησις στήν Βουλή, θά ἔπρεπε νά ἔχει ἀναληφθεῖ προσπάθεια ἀνασυγκροτήσεως τῆς ΕΥΠ, ὥστε νά καταστεῖ ἀξιόπιστη Κρατική Ὑπηρεσία. Μέ προσχηματικά νομοσχέδια καί αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσαγγελέων πού τήν ἐποπτεύουν, αὐτό δέν ἐπιτυγχάνεται.

Τώρα, ἐπί τῆς οὐσίας, δέν χρειάζεται ἐμεῖς νά σχολιάσουμε. Θά παραθέσουμε τήν ἀνάρτηση τοῦ ναυάρχου Κωνσταντίνου Βουλγαράκη, τόν ὁποῖο ὁ γράφων ἐγνώρισε καί ἐξετίμησε ἰδιαιτέρως ὡς ἀξιωματικό τοῦ Ναυτικοῦ, κατά τήν πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκπληρωθεῖσα στρατιωτική (ναυτική γιά τήν ἀκρίβεια) θητεία του.

Γράφει ὁ ναύαρχος Βουλγαράκης:

«Ὅταν ἀσκοῦσα Διοίκηση, πάντα στήν πρώτη συνάντηση γνωριμίας μέ τό Ἐπιτελεῖο, φρόντιζα νά ὑπενθυμίσω ρητά καί μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή ἔμφαση, ὅτι:
“Ὅσο ἐνεργεῖται στό πλαίσιο τοῦ Νόμου, τῶν Κανονισμῶν καί μέ βάση τή δικαιοδοσία, τίς ἁρμοδιότητες καί τίς εὐθῦνες πού ἀπορρέουν ἐξ αὐτῶν, ἐγώ θά εἶμαι μπροστά σας νά σᾶς καλύψω. Ἄν ὅμως παραβεῖτε τόν Νόμο ἤ ἀκόμα χειρότερα διαπιστώσω οἰκονομική ἀτασθαλία, χωρίς δεύτερη σκέψη θά ἀντιμετωπίσετε τό Ναυτοδικεῖο”!!

Καί σέ μιά τέτοια “συνάντηση γνωριμίας”, ἔτυχε νά παρίστανται ὡς ἐπιτελεῖς δύο ἐξαιρετικοί Ἀξιωματικοί, πού σήμερα εἶναι μεταξύ τῶν ὀνομάτων πού παρακολουθήθηκαν.

Ἐξάλλου ἡ Ἀποστολή τοῦ Ἐπιτελείου αὐτή εἶναι: Νά βοηθήσει τόν Διοικητή ἤ Κυβερνήτη νά ἐπιτελέσει τό Ἔργο του, μέσα στό πλαίσιο τοῦ Νόμου καί τῶν Κανονισμῶν!!

Ἡ Ἱεραρχία καί ἡ Δομή τοῦ Ἐπιτελείου βασίζεται ἀκριβῶς στό νά ἐξυπηρετήσει αὐτό τόν Σκοπό!! Ὅσο λοιπόν οἱ Διευθυντές (ἑνός Ἐπιτελείου) ἐνεργοῦν μέ βάση τόν Νόμο, δέν ὑπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ λόγος νά ἀπασχολεῖται ὁ Διοικητής!! Ἄν κάτι στραβώσει ἤ ἄν κάτι πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ ὑπό ἄλλες συνθῆκες, τότε ὁ

Διευθυντής ὑποχρεοῦται νά ἐνημερώσει καί νά λάβει τήν Ἀπόφαση ὁ Διοικητής!!

Αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει: Κατακόρυφος Ἔλεγχος καί Ἀποκεντρωμένη Ἐκτέλεση!!

Τό ἐναλλακτικό σχῆμα διοίκησης εἶναι ἡ δομή τῆς Τσατσάρας μέ διοικητή τόν Καθιστό Ταῦρο!!

Καί ἐπειδή “κάποιοι” μπορεῖ ἀκόμη νά μήν ἔχουν “καταλάβει”, τό κάνω πιό λιανά:

Ἄν ἤμουνα ὁ ἁρμόδιος γιά τίς ἐπισυνδέσεις Διευθυντής τῆς ΕΥΠ καί λάμβανα μιά νόμιμη αἴτηση (μέ τίς προβλεπόμενες βουλές καί ὑπογραφές) ἐπισύνδεσης τοῦ ὁποιουδήποτε, θά τήν ἔκανα καί δέν θά μέ ἀπασχολοῦσαν τά περαιτέρω, οὔτε τό ποιός, οὔτε καί τό γιατί!!

Ἄν τώρα ἤμουνα ὁ ἄλλος (ὁ παραδίπλα) Διευθυντής τῆς ΕΥΠ, πού ἡ ἁρμοδιότητά μου ἤτανε νά ἐλέγχω (σοβαρότητα καί ἀξιοπιστία) τῆς κάθε καταγγελίας καί τά αἰτήματα ἐπισυνδέσεων Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας καί ἔκρινα (μέ βάση τή δικαιοδοσία μου καί τά ἰσχύοντα πρωτόκολλα), ὅτι θά ἔπρεπε νά προχωρήσω τήν ὑπόθεση, τότε θά ἔκανα ὅλες τίς διαδικασίες πού προβλέπονται, νά λάβω τήν Εἰσαγγελική ἔγκριση νομιμοποίησής της καί θά μεταβίβαζα “ἄνευ ἑτέρας” τήν ἐντολή, στόν προηγούμενο Διευθυντή.

Ἄν τώρα ἐπιβεβαιώνονταν ἡ καταγγελία, θά ἔκανα αὐτό πού προβλέπεται ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ, ἄν ὄχι, θά ἀρχειοθετοῦσα τήν ὑπόθεση, χωρίς ΤΙΠΟΤΑ περαιτέρω!!

Καί ἕνα παράδειγμα, πού γιά μένα εἶναι πραγματικότητα:

Ὁ ἁρμόδιος λοιπόν Διευθυντής τῆς ΕΥΠ λαμβάνει αἴτημα τῆς Βελγικῆς ΕΥΠ, πού ζητᾶ νά παρακολουθηθοῦν τά τηλέφωνα τῆς Ἀντιπροέδρου τῆς Εὐρωβουλῆς κας Καϊλῆ, μέ τήν ἐπισήμανση “ὕποπτη χρηματισμοῦ” καί ὅποιων ἄλλων πολιτικῶν συνομιλοῦσαν μεταξύ τους, ἔπρεπε ἤ δέν ἔπρεπε νά τό κάνει μέ κάθε μυστικότητα!;;

Ἔπρεπε, καί δέν ἔχει νά ἀπολογηθεῖ σέ κανένα!!

Νόμιμη ἐπισύνδεση σημαίνει νόμιμη!! ΤΕΛΟΣ!!».

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923