Διαβάζοντας, ἀντικειμενικότατα, τόν ξένο Τύπο

Ἡ Οὐκρανία φλέγεται, τά Βαλκάνια δέχονται ἤδη τίς δονήσεις ἀπό τήν ρωσσική ἔκρηξη ἀναθεωρητισμοῦ

Ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μέ τό τί γράφουν γιά ἐμᾶς τά ξένα ἔντυπα. Λές καί δέν ἔχουμε ξαναδεῖ πρωτοσέλιδα πού διακωμωδοῦν ἤ κάποια ἄρθρα πού «πυροβολοῦν» ἑλληνικές κυβερνήσεις ἤ Ἕλληνες πολιτικούς. Διαβάζουμε καί παρακολουθοῦμε -κατά τό δυνατόν- τόν διεθνῆ Τύπο καί ἐνημερωνόμαστε (ὅσο μποροῦμε περισσότερο) ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς τῆς Εὐρώπης ἀλλά καί τούς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ὅσο καί ἄν πολλοί ἀρέσκονται στήν περιφρόνηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου, βασιζόμενοι σέ ἔρευνες διαφόρων (ἰδιωτικῶν) φορέων, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι τήν κάνουμε καλά τήν δουλειά μας, ἀποφεύγοντας πάντα τήν παγίδα τῆς «ἀντικεμενικότητος», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ φενάκη ἀλλά καί -ἐν πολλοῖς- ψεῦδος… Ὅλοι μας -λίγο πολύ- γνωρίζουμε τί καπνό φουμάρουν τά περισσότερα -ἔγκυρα ἤ λιγότερο «βαρειά»- ἔντυπα τοῦ ἐξωτερικοῦ. Καί διαβάζουμε μέ προσοχή ἐκεῖνα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν.

Ὁ δημοφιλής καί ἔγκυρος ,λοιπόν, “Guardian” τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔγραψε μεταξύ ἄλλων ὅτι «οἱ μισοί Ἀμερικανοί ἀναμένουν ἐμφύλιο πόλεμο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τά ἑπόμενα χρόνια.»

Κατά τήν ἐφημερίδα, «παρατηρεῖται αὐξανόμενη δυσπιστία γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς ἀπό τήν ἀμερικανική κοινωνία. Αὐξάνονται συνεχῶς οἱ πωλήσεις ὅπλων καί πολῖτες παραδέχονται ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά τά χρησιμοποιήσουν ἐναντίον τῶν πολιτικῶν τους ἀντιπάλων! Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα ὁδηγοῦν στό ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται στά πρόθυρα μιᾶς νέας ἐσωτερικῆς συγκρούσεως!»…

Αὐτά τά γράφει ὁ “Guardian”, ὁ ὁποῖος ἐπίσης φιλοξενεῖ καί ἕνα ρεπορτάζ γιά τήν «ἀντίσταση τῶν κατοίκων» τῶν Ἐξαρχείων, πού δέν θέλουν μετρό στήν γειτονιά τους. Καί τά γράφει (τά περί τοῦ νέου ἐμφυλίου) βασιζόμενη σέ μιά ἔρευνα τοῦ δρος Garen Wintemute, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε ἕνα κέντρο γιά τή μελέτη τῆς «διά τῶν ὅπλων βίας» στήν Καλιφόρνια. Ὁ ἐρευνητής, μέχρι πρό τινος, χλεύαζε τίς προειδοποιήσεις ἄλλων μελετητῶν γιά ἕναν ἐπικείμενο ἀμερικανικό ἐμφύλιο πόλεμο, ἀποκαλῶντας τους τρελλούς. Τώρα, ὅμως, ἔχει ἀλλάξει γνώμη καί ἔχει παρατηρήσει ὅτι πρίν ἀπό τίς προεδρικές ἐκλογές, οἱ Ἀμερικανοί προμηθεύονται ὅπλα, ἀλλά ἔπειτα ἀπό τήν ἐκλογή, τό πρᾶγμα ξεθύμαινε. Ὄχι, ὅμως, αὐτή τή φορά.

Ἡ ἐφημερίδα φιλοξενεῖ ἐπίσης δηλώσεις τοῦ ἐρευνητοῦ: «Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020, οἱ πωλήσεις ὅπλων ἐκτοξεύθηκαν στά ὕψη. Σέ ἀντίθεση μέ προηγούμενες ἐκρήξεις στίς ἀγορές, τό φαινόμενο δέν σταμάτησε. Οἱ ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά ἀγοράζουν ὅπλα σάν τρελλοί». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἱδρυτής τοῦ «Κέντρου» παρουσίασε μελέτη του, κατά τήν ὁποία «οἱ μισοί Ἀμερικανοί ἀναμένουν ἐμφύλιο πόλεμο τά ἑπόμενα χρόνια καί ἕνας στούς πέντε Ἀμερικανούς πιστεύει ὅτι ἡ πολιτική βία δικαιολογεῖται σέ ὁρισμένες περιπτώσεις.»

Κατά τήν ἔρευνα, περίπου τό 40% δήλωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμο νά ἐγκαταλείψει τήν δημοκρατία ὥστε νά ὑπάρξει ἕνας ἰσχυρός ἡγέτης στήν κεφαλή τοῦ κράτους.

«Τά εὑρήματα ὑποδηλώνουν συνεχῆ ἀποξένωση καί δυσπιστία πρός τήν ἀμερικανική δημοκρατική κοινωνία καί τούς θεσμούς της. Σημαντικές μειονότητες τοῦ πληθυσμοῦ ἐγκρίνουν τή βία, συμπεριλαμβανομένου τοῦ θανάτου, γιά τήν ἐπίτευξη πολιτικῶν στόχων» ἀναφέρει ἡ ἔρευνα.

Μιά ἔγκυρη ἐφημερίδα φιλοξενεῖ τήν ἔρευνα ἑνός Ἐρευνητικοῦ Κέντρου τό ὁποῖο ἵδρυσε ἕνας ἰδιώτης. Καί ἀφήνει τόν ἀναγνώστη νά κρίνει ἄν πρόκειται γιά σοβαρή ἔρευνα ἤ γιά «μία ἀκόμη». Αὐτά, γιά νά γνωρίζετε ὅτι παρακολουθοῦμε καί ἐμεῖς τόν Τύπο τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀντικειμενικότατα, νά εἶστε βέβαιοι!

Απόψεις

«Ἴσος πόλεμον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
ΕΙναι κατανοητό ὅτι ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν θέλησε νά δώσει στήν ὁρκωμοσία του πανηγυρικό χαρακτῆρα.

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!