Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

«Ὁ συναντηθείς μετά τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νορβηγός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Λάγκε ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ κ. Κρουστσέφ ἐφαίνετο κάπως κουρασμένος μετά τήν περιοδείαν του εἰς Σιβηρίαν, ἀλλ’ ὅτι ἐπέδειξεν οὗτος ἐξαιρετικόν χιοῦμορ, διηγηθείς πολλάς διασκεδαστικάς ἱστορίας». Προφανῶς, αἱ διασκεδαστικαί αὗται ἱστορίαι θά ἦσαν σχετικαί μέ τήν ζωήν εἰς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Σιβηρίας, ὅπου κρατοῦνται οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ κ. Κροῦστσεφ. Καί εἶναι, πραγματικῶς, νά ξεκαρδίζεται κανείς στά γέλια, ἀφηγούμενος τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί σπάζουν πέτρες ἤ πεθαίνουν τῆς πείνας!…

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας συνέστησεν ἐγγράφως πρός τούς διευθυντάς τῶν Σχολῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως ἀπαγορεύουν ἐφεξῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τά σχολεῖα των κληρικούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύσσουν ἐφημεριακήν ἤ ἐξωσχολικήν δρᾶσιν, ἐφ’ ὅσον αὐτή ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν κυρίων τῶν καθηκόντων ὡς ἐκπαιδευτικῶν. Εἰς εἰδικάς περιπτώσεις δύνανται νά ἐπιτρέπουν τοῦτο, μόνον κατόπιν ἀδείας τῶν οἰκείων Μητροπόλεων.

 

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ