ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

«Ὁ συναντηθείς μετά τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νορβηγός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Λάγκε ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ κ. Κρουστσέφ ἐφαίνετο κάπως κουρασμένος μετά τήν περιοδείαν του εἰς Σιβηρίαν, ἀλλ’ ὅτι ἐπέδειξεν οὗτος ἐξαιρετικόν χιοῦμορ, διηγηθείς πολλάς διασκεδαστικάς ἱστορίας». Προφανῶς, αἱ διασκεδαστικαί αὗται ἱστορίαι θά ἦσαν σχετικαί μέ τήν ζωήν εἰς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Σιβηρίας, ὅπου κρατοῦνται οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ κ. Κροῦστσεφ. Καί εἶναι, πραγματικῶς, νά ξεκαρδίζεται κανείς στά γέλια, ἀφηγούμενος τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί σπάζουν πέτρες ἤ πεθαίνουν τῆς πείνας!…

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας συνέστησεν ἐγγράφως πρός τούς διευθυντάς τῶν Σχολῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως ἀπαγορεύουν ἐφεξῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τά σχολεῖα των κληρικούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύσσουν ἐφημεριακήν ἤ ἐξωσχολικήν δρᾶσιν, ἐφ’ ὅσον αὐτή ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν κυρίων τῶν καθηκόντων ὡς ἐκπαιδευτικῶν. Εἰς εἰδικάς περιπτώσεις δύνανται νά ἐπιτρέπουν τοῦτο, μόνον κατόπιν ἀδείας τῶν οἰκείων Μητροπόλεων.

 

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ