Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

«Ὁ συναντηθείς μετά τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νορβηγός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Λάγκε ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ κ. Κρουστσέφ ἐφαίνετο κάπως κουρασμένος μετά τήν περιοδείαν του εἰς Σιβηρίαν, ἀλλ’ ὅτι ἐπέδειξεν οὗτος ἐξαιρετικόν χιοῦμορ, διηγηθείς πολλάς διασκεδαστικάς ἱστορίας». Προφανῶς, αἱ διασκεδαστικαί αὗται ἱστορίαι θά ἦσαν σχετικαί μέ τήν ζωήν εἰς τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Σιβηρίας, ὅπου κρατοῦνται οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ κ. Κροῦστσεφ. Καί εἶναι, πραγματικῶς, νά ξεκαρδίζεται κανείς στά γέλια, ἀφηγούμενος τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον οἱ δυστυχισμένοι αὐτοί σπάζουν πέτρες ἤ πεθαίνουν τῆς πείνας!…

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας συνέστησεν ἐγγράφως πρός τούς διευθυντάς τῶν Σχολῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὅπως ἀπαγορεύουν ἐφεξῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τά σχολεῖα των κληρικούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀναπτύσσουν ἐφημεριακήν ἤ ἐξωσχολικήν δρᾶσιν, ἐφ’ ὅσον αὐτή ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν κυρίων τῶν καθηκόντων ὡς ἐκπαιδευτικῶν. Εἰς εἰδικάς περιπτώσεις δύνανται νά ἐπιτρέπουν τοῦτο, μόνον κατόπιν ἀδείας τῶν οἰκείων Μητροπόλεων.

 

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923