ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΦ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό προεδρεῖον τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ ἀπήλλαξε τῶν καθηκόντων του τόν κ. Ἀνθρώπωφ, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ 1953 κατεῖχε τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας καί τοῦ ὑπεδάφους». Ὡς συνήθως, οἱ Ρῶσσοι δέν ἐξηγοῦν, διά τί ἀπελύθη ὁ Ὑπουργός των· προφανῶς, ὅμως, αὐτός ὁ Ἀνθρώπωφ θά ἀπεδείχθη… Παληανθρώπωφ, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς, μέ πολλούς «βασιλικούς ἄνδρας», ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν τοῦ Παραπετάσματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙ 40 ΕΤΗ

Ὑπό ὀργάνων τῆς ὑπηρεσίας περισυλλογῆς ἐπαιτῶν συνελήφθη εἰς τήν στοάν Φέξη ἡ γραῖα ἐπαίτις Α. Μ., ἡ ὁποία κατά τρόπον φορτικόν, ἐζήτει βοήθειαν ἀπό διαβάτας. Ἐνεργηθείσης ἐρεύνης ἐπ’ αὐτῆς ἀνευρέθησαν 22.000 δραχμῶν, 65 χρυσαῖ λίραι καί πληθώρα νομισμάτων. Ἡ επαίτις, ἡ ὁποία διαμένει εἰς τήν Νίκαιαν, ἰσχυρίσθη ὅτι αἱ κατασχεθεῖσαι λίραι καί δραχμαί εἶναι προϊόν ἐπαιτείας 40 ἐτῶν καί ὅτι προορίζονται διά προῖκα μιᾶς ἀνεψιᾶς της. Αὐτή θά ἀποσταλῇ σήμερον εἰς τόν Εἰσαγγελέα.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;