Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΦ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό προεδρεῖον τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ ἀπήλλαξε τῶν καθηκόντων του τόν κ. Ἀνθρώπωφ, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ 1953 κατεῖχε τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας καί τοῦ ὑπεδάφους». Ὡς συνήθως, οἱ Ρῶσσοι δέν ἐξηγοῦν, διά τί ἀπελύθη ὁ Ὑπουργός των· προφανῶς, ὅμως, αὐτός ὁ Ἀνθρώπωφ θά ἀπεδείχθη… Παληανθρώπωφ, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς, μέ πολλούς «βασιλικούς ἄνδρας», ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν τοῦ Παραπετάσματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙ 40 ΕΤΗ

Ὑπό ὀργάνων τῆς ὑπηρεσίας περισυλλογῆς ἐπαιτῶν συνελήφθη εἰς τήν στοάν Φέξη ἡ γραῖα ἐπαίτις Α. Μ., ἡ ὁποία κατά τρόπον φορτικόν, ἐζήτει βοήθειαν ἀπό διαβάτας. Ἐνεργηθείσης ἐρεύνης ἐπ’ αὐτῆς ἀνευρέθησαν 22.000 δραχμῶν, 65 χρυσαῖ λίραι καί πληθώρα νομισμάτων. Ἡ επαίτις, ἡ ὁποία διαμένει εἰς τήν Νίκαιαν, ἰσχυρίσθη ὅτι αἱ κατασχεθεῖσαι λίραι καί δραχμαί εἶναι προϊόν ἐπαιτείας 40 ἐτῶν καί ὅτι προορίζονται διά προῖκα μιᾶς ἀνεψιᾶς της. Αὐτή θά ἀποσταλῇ σήμερον εἰς τόν Εἰσαγγελέα.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ