ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΦ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τό προεδρεῖον τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ ἀπήλλαξε τῶν καθηκόντων του τόν κ. Ἀνθρώπωφ, ὁ ὁποῖος ἀπό τοῦ 1953 κατεῖχε τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας καί τοῦ ὑπεδάφους». Ὡς συνήθως, οἱ Ρῶσσοι δέν ἐξηγοῦν, διά τί ἀπελύθη ὁ Ὑπουργός των· προφανῶς, ὅμως, αὐτός ὁ Ἀνθρώπωφ θά ἀπεδείχθη… Παληανθρώπωφ, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς, μέ πολλούς «βασιλικούς ἄνδρας», ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν τοῦ Παραπετάσματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙ 40 ΕΤΗ

Ὑπό ὀργάνων τῆς ὑπηρεσίας περισυλλογῆς ἐπαιτῶν συνελήφθη εἰς τήν στοάν Φέξη ἡ γραῖα ἐπαίτις Α. Μ., ἡ ὁποία κατά τρόπον φορτικόν, ἐζήτει βοήθειαν ἀπό διαβάτας. Ἐνεργηθείσης ἐρεύνης ἐπ’ αὐτῆς ἀνευρέθησαν 22.000 δραχμῶν, 65 χρυσαῖ λίραι καί πληθώρα νομισμάτων. Ἡ επαίτις, ἡ ὁποία διαμένει εἰς τήν Νίκαιαν, ἰσχυρίσθη ὅτι αἱ κατασχεθεῖσαι λίραι καί δραχμαί εἶναι προϊόν ἐπαιτείας 40 ἐτῶν καί ὅτι προορίζονται διά προῖκα μιᾶς ἀνεψιᾶς της. Αὐτή θά ἀποσταλῇ σήμερον εἰς τόν Εἰσαγγελέα.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923