Δευτέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς οἰκονομικάς εἰδήσεις: «Ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, γερμανικῆς κατασκευῆς, θά χρησιμοποιηθῇ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διά τόν ὑπολογισμόν τοῦ φόρου εἰσοδήματος βάσει τῶν ὑποβαλλομένων εἰς τάς ἐφορίας δηλώσεων, θά καταρτίζῃ δέ συγχρόνως τούς χρηματικούς καταλόγους καί τάς πρός τούς φορολογούμενους εἰδοποιήσεις». Εἶναι, πράγματι, τόσοι οἱ φόροι, τούς ὁποίους ἔχει ἐπιβάλει ἡ Εὐνοιοκρατία εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, ὥστε οἱ φορολογικοί ὑπάλληλοι δέν προφθαίνουν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τόν ὄγκον τῆς σχετικῆς ἐργασίας, καί εἶναι δικαιολογημένη ἡ προμήθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου! Φυσικά, ἐάν οἱ κυβερνῆται μας εἶχαν… ἀπό τόν ἄλλον ἐγκέφαλον· ὅλα αὐτά θά ἦσαν περιττά, ἀλλά δέν ἔχουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ Ν.Α.Τ.Ο.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Οἱ ἀφιχθέντες ἐνταῦθα πρός παρακολούθησιν τῆς ἀσκήσεως «Ταχεῖα τοῦ Νότου», διοικηταί τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων Νοτίου καί Κεντρικῆς Εὐρώπης, ναύαρχος Ράσσελ καί στρατηγός Ζακώ, εἰς δηλώσεις των ἐτόνισαν ὅτι οἱ ἐπιτελάρχαι τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἶχον τήν εὐκαιρίαν κατά τήν ἐνεργηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἀεροπορικήν ἀναγνώρισιν τῆς βορείου Ἑλλάδος νά διαπιστώσουν καί ἐκτιμήσουν τήν μεγάλην στρατηγικήν σημασίαν τοῦ χώρου αὐτῆς.

Ἐπίσης ἐξῆρον οὗτοι τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος τῆς ἀερογεφύρας, διά τήν μεταφοράν τῶν κινητῶν χερσαίων δυνάμεων τῆς συμμαχίας.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;