ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Ἐκ Βρυξελλῶν τηλεγραφοῦν: «Ὑπό τόν τίτλον “Ἄνθρωποι τῆς ἐπικαιρότητος” ἡ ἐφημερίς τοῦ Βελγίου “Γκαζέτ βάν Ἀντβέρπεν” δημοσιεύει κύριον ἄρθρον εἰς τό ὁποῖον ἀναφέρεται: “Συνεχιστής τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως ὁ Ἕλλην πρωθυπουργός ἀνέθεσεν εἰς τόν υἱόν του τήν εὐθύνην ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐναντίον του οἰκονομικῆς ἐπιχειρηματολογίας”». Ἀλλ’ ἡ ἀνάθεσις ἀξιωμάτων εἰς τόν υἱόν δέν εἶναι καθόλου σύμφωνος πρός τήν «ἑλληνικήν παράδοσιν»! Ἐνθυμίζει πολύ περισσότερον τόν Παπικόν «νεοποτισμόν» ἤ τήν παράδοσιν τῆς οἰκογενείας Κέννεδυ –τοσαύτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ υἱός αὐτός εἶναι Ἀμερικανός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΦΘΑΣΕΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ
ΤΟΚΙΟ

Ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου ἔφθασε χθές εἰς τήν Ἰαπωνίαν, κατόπιν θαλασσίου ταξιδίου ἐκ Γαλλίας ἑνός μηνός. Τό ἀριστούργημα αὐτό τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Τέχνης ἐκτίθεται διά πρώτην φοράν ἐκτός τῆς Γαλλίας. Τό περίφημον ἄγαλμα μετεφέρθη εἰς τήν Ἰαπωνίαν ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν μορφωτικῶν ἀνταλλαγῶν μεταξύ Γαλλίας καί Ἰαπωνίας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἔτους. Τό ἄγαλμα θά παραμείνῃ εἰς Ἰαπωνίαν μέχρι τῆς 17ης Μαΐου, ὁπότε θά μεταφερθῇ ἐκ νέου εἰς τό Μουσεῖον τοῦ Λούβρου.

Απόψεις

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς: