ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ὅταν ὁ Πολιτισμός γίνεται «τσιφλίκι»…

Εἶχα τήν τραυματική ἐμπειρία νά ὑπηρετήσω αὐτό πού λέγεται «Ἑλληνικός πολιτισμός», μέ τήν ἔννοια τοῦ κράτους.

Ὑπηρέτησα –ὅταν μοῦ ζητήθηκε– γιά ἀρκετό διάστημα σέ δύο εὐαίσθητους φορεῖς –χωρίς νά πάρω δεκάρα– καί διαπίστωσα τήν ἐπιμονή τῶν κρατούντων τήν ἐξουσία, νά ἀναθέτουν τίς τύχες τοῦ Πολιτισμοῦ σέ ἄτομα τά ὁποῖα οὐδεμία σχέση μέ τό ἀντικείμενο εἶχαν.

Πρόσωπα τά ὁποῖα ἔχουν «ἄποψη», ἀλλά οὐδέποτε ἀναλαμβάνουν εὐθύνες, πρόσωπα πού στελεχώνουν τό περιβάλλον τους μέ «δικούς μας» καί θεωροῦν τόν Πολιτισμό ἀπό τιμάριο μέχρι «τσιφλίκι»… Ἔχω ζήσει ὑπουργούς νά τηλεφωνοῦν καί νά δίνουν «ἐντολές», γιά ἐνέργειες οἱ ὁποῖες «δέν στέκουν», καί δέν μπορεῖ νά ἐφαρμοσθοῦν. Κι αὐτό, ἐπειδή «οἱ δικοί μας» τούς «ἐνημέρωσαν», προφανῶς μέ σκοπό νά ξεπαστρέψουν κάποιους «μή δικούς μας»…

Γι’ αὐτό καί δέχομαι χωρίς περιστροφές ὅτι ἔχουν δίκιο οἱ ἐργαζόμενοι στήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Πόλης Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τούς συναδέλφους τους Ἑλένη Μπάνου, διευθύντρια τῆς Ἐφορείας, καί Σπῦρο Προύσαλη, προϊστάμενο τοῦ Τμήματος Ἀρχαιολογικῶν Ἔργων καί Μελετῶν τῆς Ἐφορείας, γιά τό θέμα τοῦ ἀναβατορίου ΑμεΑ στήν Ἀκρόπολη.

Τήν ἱστορία τήν γνωρίζετε λίγο-πολύ. Ἕνα σχολεῖο διαμαρτυρήθηκε –δικαίως– ἐπειδή (πρό καιροῦ) βρῆκε τό ἀναβατόριο ἐκτός λειτουργίας καί ἕνας μαθητής δέν μπόρεσε νά ἀνέβει στόν Ἱερό Βράχο. Καί ἡ ὑπουργός ζήτησε ἀμέσως τά «κεφάλια» τῶν δύο στελεχῶν. Ταυτοχρόνως ἐξαπέλυσε μία δέσμη «ρεπορτάζ» διαφόρων ἀδαῶν «μαρκουτσοφόρων» τῆς τηλοψίας, μέ τά ὁποῖα διεσύρθησαν τά ὡς ἄνω στελέχη.

Ἔλα, ὅμως, πού ξεσηκώθηκαν οἱ ὑπάλληλοι καί μέ ἀνοιχτή τους ἐπιστολή στηρίζουν τά δύο στελέχη, τά ὁποῖα ἀρνήθηκαν νά παραιτηθοῦν, καί ἐπισημαίνουν μεταξύ ἄλλων ὅτι:

* Ἡ πολιτική ἱεραρχία «ξεχνᾶ» ὅτι ἡ Ἐφορεία εἶχε ἀμέσως καί ἐγγράφως ἐνημερώσει γιά τήν προσωρινή διακοπή τῆς λειτουργίας τοῦ ἀναβατορίου (5.11.2018), ὅταν διαπιστώθηκε ἐκτεταμένη πτώση λίθων ἀπό τήν ὑπερκείμενη τοῦ ἀναβατορίου περιοχή τοῦ τείχους. «Ξεχνᾶ» ἐπίσης ὅτι τήν εὐθύνη γιά τήν ἐπισκευή τοῦ τείχους δέν εἶχε ἡ Ἐφορεία, ἀλλά ἡ Ὑπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ἀκροπόλεως, πού ὁλοκλήρωσε τίς ἐργασίες σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (12.4.2019). Ἀκολούθησε ἡ πτώση τοῦ κεραυνοῦ (17.4.2019) καί ἀπαιτήθηκε ἡ ἐπισκευή τοῦ συνόλου τῆς ἠλεκτροδότησης τῆς Ἀκρόπολης. Οἱ ἐργασίες αὐτές ὁλοκληρώθηκαν ἀπό τήν Ἐφορεία σέ διάστημα περίπου ἑνός μῆνα καί στή συνέχεια τό ἀναβατόριο τέθηκε σέ λειτουργία (22.5.2019).

* Ἡ εὐαισθησία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Πόλης Ἀθηνῶν σέ θέματα ἐξυπηρέτησης ΑμεΑ ἀποδεικνύεται τόσο ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ χῶροι εὐθύνης της, παρά τίς ἰδιαιτερότητές τους, εἶναι προσβάσιμοι, ἀλλά καί ἀπό τίς ἐκπαιδευτικές δράσεις καί πρωτοβουλίες.

* Ἡ τελευταία ἐπίθεση, ἀπρόσμενη, μέ ἀφορμή αὐτή τή φορά ἕνα θέμα πού προέκυψε πρίν δύο μῆνες (30.3.2019) καί γιά ἕνα πρόβλημα πού ἔχει ἤδη ἐπιλυθεῖ, δέν πλήττει μόνο τούς συγκεκριμένους συναδέλφους, πλήττει καί ἀφορᾶ τό σύνολο τῶν ἐργαζομένων στήν Ἐφορεία.

* Ἡ ἐπίθεση αὐτή εἶναι ἡ κορύφωση ἑνός πολέμου πού δέχεται τό τελευταῖο διάστημα ἡ Ἐφορεία, στόν ὁποῖο εἶναι πλέον προφανές ὅτι οἱ ἀναρτήσεις στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί οἱ ἀτεκμηρίωτες ἀπόψεις βαραίνουν γιά τό Ὑπουργεῖο πολύ περισσότερο ἀπό τίς προσπάθειες τῆς Ἐφορείας.

Μαζί σας, κύριοι…

Απόψεις

Συμβούλιο Ἀρχηγῶν, τέλος!

Εφημερίς Εστία
Ἐπειδή «τηροῦνται πρακτικά» καί δέν εἶναι «συνταγματικῶς κατοχυρωμένο» – «Μικραίνει» ἡ Προεδρία ἐπί Σακελλαροπούλου

Ἡ ἐργατική ἀριστοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΟΜΟΣ 1264/82 περί τοῦ «ἐκδημοκρατισμοῦ τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος…

«Κοινωνικές φοῦσκες» προτείνει ὁ Μαγιορκίνης

Εφημερίς Εστία
Πρέπει νά περιορισθοῦν αὐστηρά οἱ ἐπαφές μέ φίλους-συγγενεῖς

Ἡ μάσκα, τά σχολεῖα καί τά γεγονότα

Δημήτρης Καπράνος
Ξυπνᾶς, λοιπόν, τό πρωί τῆς Κυριακῆς στήν Θεσσαλονίκη κι…

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ