Ὁ Ἕβρος, οἱ μετανάστες καί οἱ… ντουντοῦκες

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ δέν προέρχεται ἀπό τήν παρουσία ἑνός ἀριθμοῦ μεταναστῶν στόν Ἕβρο.

Ἄλλως τε κάποιοι ἀπό αὐτούς ἀνήκουν στήν κατατρεγμένη φυλή τῶν Γεζίντι, πού ἔχουν περάσει τά πάνδεινα στά χέρια τῶν φανατικῶν τοῦ «ἰσλαμικοῦ κράτους» καί ὡς ἐκ τούτου δικαιοῦνται νά χαρακτηρισθοῦν πρόσφυγες. Ἀκόμη καί ἄν ἔχουν ἐργαλειοποιηθεῖ ἀπό τήν Τουρκία, πού μᾶς τούς ἔφερε στά σύνορά μας καί τούς ἐξαπέλυσε νά τά διασχίσουν παρανόμως…

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἀνησυχοῦμε βλέποντας τήν στάση τῆς Ἑλλάδος, πού φαίνεται νά παραπαίει. Τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι αὐτήν τήν στιγμή ὑπηρεσιακή, δέν σημαίνει ὅτι εἶναι καί ἀνεύθυνη. Οὔτε ὅτι οἱ πράξεις τῶν μελῶν της δέν δεσμεύουν μακροπροθέσμως τήν χώρα. Γιά αὐτό καί θεωροῦμε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει συνεννόησις μέ τά κόμματα. Στόν βαθμό τοὐλάχιστον πού αὐτά ἐνδιαφέρονται μέ τά ζητήματα τοῦ Κράτους καί δέν ἀναλίσκονται ἀποκλειστικῶς μέ τήν ἐν ἐξελίξει προεκλογική ἐκστρατεία.

Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Χαράλαμπος Λαλούσης ἦταν ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ τό καλοκαίρι τοῦ 2020 καί συνέβαλλε ἐκ τῆς θέσεώς του στήν ἀνακοπή τοῦ κύματος εἰσβολῆς ἀπό παρανόμους μετανάστες πού ἐξωθοῦσε ἡ τουρκική στρατοχωροφυλακή νά περάσει τόν Ἕβρο. Τώρα, ἀπό τήν νέα του θέση, ὑποστηρίζει ὅτι «τό μεταναστευτικό δέν ἐργαλειοποιεῖται ἀπό τήν Τουρκία» καί θεωρεῖ ὅτι ἡ αὔξησις τῶν ροῶν ὀφείλεται στήν χαμηλή στάθμη τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου πού εὐνοεῖ τήν δράση τῶν διακινητῶν. Γιά τήν δράση τῶν ἐπιόρκων συνοριοφυλάκων πού ἤδη διώκονται δικαστικῶς δέν τόν ἀκούσαμε νά λέγει τίποτε. Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά τούς θεωροῦμε καί αὐτούς μέρος τῆς ἐργαλειοποιήσεως τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τήν Τουρκία.

Ἀλλά ἐάν οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ κ. Λαλούση εἶναι ὅτι τό τουρκικό κράτος, οἱ τουρκικές ὑπηρεσίες, δέν φέρουν εὐθύνη γιά αὐτά τά ὁποῖα συμβαίνουν στόν Ἕβρο, τότε τί εἶχε νά συζητήσει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Βασίλης Κασκαρέλης, στήν τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχε τό βράδυ τῆς Τρίτης, μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του Χακάν Φιντάν; Ἐπισήμως ἐγνώσθη ὅτι κατά τήν συνομιλία αὐτή ἐτέθη τό ζήτημα τῶν «προσφυγικῶν» (διάβαζε μεταναστευτικῶν) ροῶν πού ἔχουν αὐξηθεῖ στά σύνορα τῶν δύο χωρῶν. Ποιά ἀκριβῶς εἶναι ἡ φύσις τοῦ ζητήματος πού συνεζήτησαν οἱ δύο ὑπουργοί; Ἡ διασυνοριακή συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν καί τουρκικῶν ἀρχῶν γιά τήν ἀποτροπή τῶν παρανόμων ροῶν; Σοβαρολογοῦμε; Ἦταν δηλαδή ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συνομιλίας τό γεγονός ὅτι μέλη τῆς τουρκικῆς στρατοχωροφυλακῆς ἐμφανίσθηκαν στόν Ἕβρο μέ τηλεβόες νά καλοῦν τούς μετανάστες νά ἐγκαταλείψουν τίς νησῖδες τῆς μεθοριακῆς ζώνης; Μᾶς δουλεύουν; ΑΝ ἤθελαν νά συμβάλλουν κατά τρόπο οὐσιαστικό στήν ἀποτροπή τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, θά μποροῦσαν νά ἀπέχουν ἀπό τοῦ νά τούς ἐξωθοῦν πρός τά σύνορα. Θά μποροῦσαν νά συλλαμβάνουν τούς παρανόμους διακινητές. Ἔχουν κάνει τίποτε ἀπό αὐτά;

Ἐπιπροσθέτως ἔχουμε καί τίς ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες ξεφυτρώνουν ὅπου ὑπάρχει πρόβλημα, προφανῶς ὄχι γιά νά τό ἐπιλύσουν ἀλλά μᾶλλον γιά νά τό μεγιστοποιήσουν. Ἐνῷ λοιπόν οἱ Ἕλληνες συνοριοφύλακες προσπαθοῦσαν νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ καθήκοντός τους, νά φρουρήσουν δηλαδή τά σύνορα καί οἱ Τοῦρκοι περιήρχοντο μέ τούς τηλεβόες δίκην διαδηλωτῶν μέ ντουντοῦκες, ἐμφανίζονταν καί κάποιες ΜΚΟ νά μᾶς καταγγέλλουν ὑποστηρίζοντας ὅτι στήν μία ἤ στήν ἄλλη νησῖδα εὑρίσκονται «πρόσφυγες»! Φυσικά οὐδεμία ἐξ αὐτῶν ἀκούσαμε νά καταγγέλλει τούς Τούρκους πού εἶναι καί οἱ αἴτιοι τῆς ὅλης καταστάσεως.

Οἱ ΜΚΟ δυστυχῶς εἶναι τό μικρότερο ἀγκάθι. Τό γεγονός ὅμως ὅτι καμμία ἑλληνική κυβέρνησις δέν ἔχει μεριμνήσει νά ἐλέγξει τήν δράση τους, εἶναι ἐνδεικτικό μιᾶς εὐρύτερης νοοτροπίας πού ἐπιδεικνύουμε καί ἡ ὁποία δέν θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ἀνοχή. Ἐνίοτε φθάνει τά ὅρια τῆς φοβικότητος. Καί δυστυχῶς αὐτό οἱ Τοῦρκοι τό γνωρίζουν καί τό ἐκμεταλλεύονται. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν στήν θέση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εὑρίσκεται ὁ Χακάν Φιντάν μετά 13 χρόνια στό τιμόνι τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀσκῶντας μάλιστα οὐσιαστική ἡγεσία. Ὄχι ἁπλῶς πολιτική ἐποπτεία, ὅπως συμβαίνει μέ κάποιους ἐν Ἑλλάδι ὁμολόγους του.

Απόψεις

Ὁ ἀγῶνας τώρα δικαιώνεται! Στήν ΝΔ ὁ Μπελέρης μετά τήν κατακραυγή

Εφημερίς Εστία
Νίκη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς «Ἑστίας» ἡ ἔνταξις τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς φιλελεύθερης παρατάξεως – Ὑπεχώρησε ἀτάκτως ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος διοχέτευε τήν ἄρνησή του τήν περασμένη ἑβδομάδα – Ὁ ρόλος τῶν ἀρνητικῶν δημοσκοπήσεων

Τό Μαντεῖο δέν βγάζει πιά χρησμούς

Μανώλης Κοττάκης
ΕΔΩ καί ἐννέα χρόνια ὁ ἐπιχειρηματίας καί τέως ἐμπορικός ἀκόλουθος τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Συμεών Τσομῶκος συνέλαβε καί ἄρχισε νά ὑλοποιεῖ μιά ἐξαιρετική ἰδέα: νά διοργανώσει μιά ἀνάσα ἀπό τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος, τό «Ἑλληνικό Νταβός».

Ἀπών ὁ Μεϊμαράκης ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ ψηφοδελτίου

Εφημερίς Εστία
Δυσφορία γιά τήν σύνθεσή του

Εὐχαριστοῦμε, κύριε Νῖκο Πορτοκάλογλου

Δημήτρης Καπράνος
Τόν Νῖκο Πορτοκάλογλου τόν ξεχώρισα ἀπό τότε πού ἄκουσα τούς «Φατμέ».

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ