Ὀργή γιά τήν «ἰδιωτική» ἐπίσκεψη Ράμα στήν Ἀθήνα

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη φορά πού Ἀλβανός πολιτικός ἔρχεται νά πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση στήν Ἀθήνα, ὅπως θά κάνει τήν Κυριακή ὁ Ἔντι Ράμα.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2008 εἶχε μιλήσει σέ ἀνοικτή συγκέντρωση στήν πλατεῖα Κάνιγγος ὁ ἡγέτης τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς γείτονος Φάτος Νάνο. Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι τότε οἱ σχέσεις τῶν Ἀθηνῶν μέ τά Τίρανα ἦσαν στοιχειωδῶς ὁμαλές, ἀσκοῦνταν σημαντικές ἐπιρροές ἀπό τήν Ἑλλάδα στά ἀλβανικά κόμματα, καί βεβαίως δέν ἦταν φυλακισμένος οὐδείς ἡγέτης τῆς Βορειοηπειρωτικῆς μειονότητος.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Σήμερα, καί μόνον τό γεγονός, ὅτι ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρης συμπληρώνει ἕναν χρόνο στίς ἀλβανικές φυλακές, ἔπρεπε νά ἦταν ἀρκετό γιά νά ἔχει κηρυχθεῖ ὁ Ἔντι Ράμα πρόσωπο ἀνεπιθύμητο. Νά μήν τοῦ ἐπιτραπεῖ κἄν νά ἔλθει στήν Ἑλλάδα. Ἀφοῦ μάλιστα ἡ ἐπίσκεψίς του εἶναι ἰδιωτική, νά τοῦ ζητηθεῖ («τραβηγμένο» ἀλλά γιατί ὄχι;) νά κάνει αἴτηση γιά βίζα Σένγκεν στό ἑλληνικό Προξενεῖο καί βεβαίως ἡ αἴτησίς του νά ἀπορριφθεῖ πανηγυρικῶς καί ἐπιδεικτικῶς. Αὐτά θά ἔκανε μιά σοβαρή χώρα, πού ἔχει ἀπέναντί της ἕναν Πρωθυπουργό πού ὑποθάλπει μιά σκευωρία εἰς βάρος τοῦ ἡγέτου τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος, τήν ὁποία οὕτως ἤ ἄλλως ἔχει βάλει στό στόχαστρο τῶν ἁρπακτικῶν διαθέσεών του.

Στήν Ἑλλάδα ὅμως δυστυχῶς ἡ Κυβέρνησις προσποιεῖται τήν ἀνήξερη. Ὁ κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης μιλῶντας στό ραδιόφωνο τοῦ Real ὑποστήριξε πώς πρόκειται γιά μία «ἰδιωτική ἐπίσκεψη στό πλαίσιο τῶν προεκλογικῶν του περιοδειῶν» καί πώς τό Μέγαρο Μαξίμου ἔλαβε χθές μία τυπική ἐνημέρωση ἀπό τήν ἀλβανική πλευρά. Δηλαδή τό Μέγαρο Μαξίμου δέν εἶχε ἰδέαν πρίν λάβει τήν τυπική ἐνημέρωση; Ἡ ΕΥΠ τήν ὁποία ἐποπτεύει ἀπ’ εὐθείας δέν ἐγνώριζε ὅτι πρόκειται νά ἔλθει «ἰδιωτικῶς» ὁ Πρωθυπουργός μιᾶς γειτονικῆς χώρας, ὁ ὁποῖος μόνον φίλος τῆς Ἑλλάδος δέν θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ;

Ἀνάλογη ὑπῆρξε καί ἡ στάσις τοῦ δημάρχου Ἀθηναίων κ. Χάρη Δούκα, ὁ ὁποῖος ἀπεμπόλησε μιά μοναδική εὐκαιρία νά δείξει ὅτι ἔχει ἐθνικά ἀντανακλαστικά. Μόλις ἐνημερώθηκε γιά τό αἴτημα τῆς ἀλβανικῆς πρεσβείας γιά παραχώρηση εἴτε τῆς πλατείας Συντάγματος εἴτε τῆς πλατείας Κοτζιᾶ, γιά τήν προεκλογική συγκέντρωση τοῦ Ἔντι Ράμα, παρέπεμψε τό αἴτημα στήν …Ἀστυνομική Διεύθυνση. «Ἔνιψε δηλαδή τάς χεῖράς του», ὅπως προσφάτως θά εἶχε ἀκούσει γιά τόν Πόντιο Πιλᾶτο, ἄν εἶχε παρακολουθήσει τίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Αὐτή δέ ἡ στάσις τοῦ κ. Δοῦκα δεικνύει πόσο ὑποκριτική εἶναι ἡ ἀντίδρασις τοῦ ΠΑΣΟΚ πού κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά τήν στάση της ἐπί τοῦ ζητήματος. Ἄν ἐννοοῦσε τήν θέση πού ἐξέφρασε ὁ ἐκπρόσωπός του, θά εἶχε συστήσει στόν ἐκλεκτό τοῦ κ. Δούκα νά πάρει τήν κατάσταση στά χέρια του. Καί θά ἔβγαινε ἔτσι διπλά κερδισμένο.

Αὐτή δυστυχῶς εἶναι ἡ συμπεριφορά τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας μας, ἡ ὁποία ἐξοργίζει τούς πολῖτες. Γιά αὐτό «βρίσκουν καί τά κάνουν». Καί οἱ Ἀλβανοί καί οἱ Σκοπιανοί καί οἱ Τοῦρκοι.

Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι δέν θά δοθεῖ στόν Ράμα οὔτε ἡ πλατεῖα Συντάγματος οὔτε ἡ πλατεῖα Κοτζιᾶ. Καί μόνον ὅμως τό γεγονός ὅτι τίς ἐζήτησε, εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ θράσους καί τῆς περιφρονήσεώς του πρός τήν Ἑλλάδα. Ὅλοι οἱ νοήμονες Ἕλληνες τό ἀντιλαμβάνονται αὐτό. Στήν Κυβέρνηση ἀδυνατοῦν νά τό ἀντιληφθοῦν;

Ὑπάρχουν ὅμως καί χειρότερα. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως ὁμιλεῖ γιά δικαίωμα «ἐλεύθερης συνάθροισης». Δηλώνει συγκεκριμένα: «Ἐπειδή ὑπάρχει –ὅπως ξέρετε καλά– τό ἐλεύθερο δικαίωμα τῆς συνάθροισης δέν μπορεῖ μέ κάποιον τρόπο καί νά ἀπαγορεύσει μιά συνάντηση, σέ καμία περίπτωση. Δέν ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ἐκδήλωσης. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἡ Κυβέρνηση θά μεριμνήσει γιά ὅλα τά μέτρα ἀσφαλείας».

Καί ὅμως θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν ἀνησυχίες γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ἐκδηλώσεως. Ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί θέλει νά ὁμιλήσει σέ ἀνοικτή συγκέντρωση ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό τήν σκευωρία γιά τήν φυλάκιση τοῦ Μπελέρη, εὐθύνεται γιά πλεῖστες ὅσες παραβιάσεις τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἀκόμη καί γιά τήν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα (ἀλήθεια, θυμᾶται ἡ Κυβέρνησις αὐτόν τόν νεομάρτυρα;) ἤ τοὐλάχιστον γιά τήν συγκάλυψη τῶν εὐθυνῶν τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας πρέπει νά θεωρεῖται ὑπεύθυνος. Γιά ποιόν λοιπόν θά ἦταν ἔκπληξις ἄν αὐθορμήτως οἱ Βορειοηπειρῶτες τῶν Ἀθηνῶν συγκεντρώνονταν ἐναντίον τοῦ Ἔντι Ράμα; Πῶς λοιπόν ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὑποστηρίζει ὅτι «δέν ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ἐκδήλωσης»;

Δυστυχῶς, ἀνησυχοῦμε ὄχι μόνον γιά τήν ἐκδήλωση τοῦ Ἔντι Ράμα. Ἀνησυχοῦμε καί γιά τήν ἐν γένει ἐφεκτική συμπεριφορά τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας.

Απόψεις

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.