Ἡ Τέχνη τῶν πληροφοριῶν καί ἡ τεχνολογία – Πῶς ἐξηγεῖται τό πάθημα τῶν Ἰσραηλινῶν

ΗΤΑΝ «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ». Ἡ θεωρουμένη καλύτερη ὑπηρεσία πληροφοριῶν τοῦ κόσμου, ἡ ἰσραηλινή Μοσσάντ, «πιάστηκε στόν ὕπνο». Ἡ Χαμάς ἐξαπέλυσε τήν μεγαλύτερη ἐπίθεσή της, τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, καί τό Ἰσραήλ δέν εἶχε ἀντιληφθεῖ τήν προετοιμασία της. Προετοιμασία πού πρέπει νά εἶχε κρατήσει μῆνες.

Οὔτε ὁ σχεδιασμός τέτοιων ἐπιθέσεων γίνεται ἀπό τήν μία ἡμέρα στήν ἄλλη, οὔτε τά ἀπαραίτητα ὅπλα καί πυρομαχικά εἶναι εὔκολο νά συγκεντρωθοῦν. Ἀλλά ἐν τέλει, ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις ἔγιναν κάτω ἀπό τήν μύτη τῶν Ἰσραηλινῶν, πού δέν ἀντελήφθησαν τό παραμικρό. Πῶς ἔγινε αὐτό;

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἡ πλέον προφανής ἑρμηνεία εἶναι ὅτι ἡ Μοσσάντ (ὅπως παλιότερα καί ἡ CIA) ὑποβάθμισε τόν τομέα τῆς ἀναπτύξεως πρακτόρων συλλογῆς πληροφοριῶν στό πεδίο (HUMINT-Human Intelligence) πιστεύοντας ὅτι πλέον μπορεῖ νά ἔχει τήν ἐνημέρωση πού τῆς χρειάζεται ἀξιοποιῶντας τίς δυνατότητες τῆς τεχνολογίας καί τά λογιστικά ὑποκλοπῶν πού ἔχουν ἀναπτυχθεῖ στό Ἰσραήλ.

Ἡ Μοσσάντ εἶχε οἰκοδομήσει τόν θρῦλο της πάνω στίς παλιές ἐπιτυχίες της, καί στό γεγονός ὅτι εἶχε πολύ συγκεκριμένους ὅσο καί περιορισμένους στόχους. Συνέλεγε πληροφορίες γιά τούς Ἄραβες ἐχθρούς τοῦ Ἰσραήλ. Δέν εἶχε ἀναπτύξει δίκτυα γιά ἐκτέλεση κατασκοπευτικῶν ἐπιχειρήσεων σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Οὔτε κἄν σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Γιά αὐτό καί ὁ πυρῆνας τῆς ὑπηρεσίας ἀριθμοῦσε λίγες μόλις δεκάδες «ἀξιωματικῶν πεδίου» (case officers). Ἡ ἀνάγκη γιά περαιτέρω ἀνάπτυξή της προέκυψε ἀπό τήν ἀνατροπή τοῦ Σάχη καί τήν ἐγκατάσταση τοῦ καθεστῶτος τῆς «Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας» στό Ἰράν. Καί μπορεῖ οἱ Ἰρανοί μουλᾶδες νά εἶναι μετριοπαθέστεροι ἄλλων, δέν παύει ὅμως νά ἀποτελεῖ διεκεκηρυγμένη πολιτική τους ἡ ἐξάλειψις τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Κατά τοῦτο συμφωνεῖ μέ τήν Χαμάς καί ὡς ἐκ τούτου ἔχει προκαλέσει «χειρουργικά» ἀεροπορικά πλήγματα στό Ἰσραήλ καί δολοφονίες ἐπιστημόνων, τά ὁποῖα ἐπεβράδυναν σημαντικά τό πυρηνικό πρόγραμμα τῆς χώρας. Καταλυτικό ὅμως πλῆγμα στήν προσπάθεια τοῦ Ἰράν γιά ἀπόκτηση πυρηνικῶν ὅπλων ὑπῆρξε ἡ «μόλυνσις» τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν τῶν ἐγκαταστάσεων πού τά ἀνέπτυσσαν μέ τόν ἰό «styxnet». Ἄν καί οἱ «δρᾶστες» δέν ἐνετοπίσθησαν ποτέ, θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἔργο τῆς Μοσσάντ, ἡ ὁποία πλέον εἶχε περάσει στήν νέα ἐποχή, τήν ψηφιακή.

Σέ πρώτη φάση ἡ τεχνολογία ἀξιοποιήθηκε μέ τόν πρέποντα τρόπο. Δηλαδή ὡς ἕνα βοηθητικό ἐργαλεῖο πού συμπλήρωνε τίς πληροφορίες πού συνελέγοντο διά τῶν κλασσικῶν μεθόδων τῆς κατασκοπίας. Σύν τῷ χρόνῳ, ὅμως, καί καθώς στήν ὑπηρεσία εἰσήρχοντο νεώτεροι ἀξιωματοῦχοι, εὔκολο ἦταν «νά πέσουν στήν παγίδα». Αὐξάνονταν οἱ πληροφορίες πού προέρχονταν ἀπό ὑποκλοπές καί δορυφορικές παρακολουθήσεις μέχρις ὅτου οἱ «κεφαλές» τῆς ὑπηρεσίας ἔκριναν ὅτι ἡ τεχνολογία εἶναι ἀρκετή. Ὅτι μποροῦν ἔτσι νά καλύπτουν ὅλες τίς ἀνάγκες συλλογῆς πληροφοριῶν διά τῶν μέσων πού τούς παρεῖχαν τά τεχνολογικά μέσα καί τό ὅλο καί περισσότερο ἀναπτυσσόμενο λογισμικό ὑποκλοπῶν. Τούς διέφυγε τό βασικώτερο στοιχεῖο στοχεύσεως μιᾶς σοβαρῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν. Δέν τῆς ἀρκεῖ νά γνωρίζει ποῦ εὑρίσκεται ὁ ἀντίπαλος καί ποῦ ἔχει τά ὅπλα του. Δέν πρέπει νά τῆς ἀρκεῖ νά γνωρίζει τί λένε οἱ ἡγέτες τοῦ ἀντιπάλου. Πρέπει νά γνωρίζει τί σκέπτονται. Τί προγραμματίζουν. Καί αὐτά, ποτέ δέν θά τά συζητήσουν σέ κανενός εἴδους ἐπικοινωνία. Ὅσο ἀσφαλῆ καί ἄν τήν θεωροῦν. Αὐτά μόνον ἐκπαιδευμένοι καί ἱκανοί πράκτορες πού ἔχουν δαπανήσει χρόνο καί προσπάθεια γιά νά διεισδύσουν στά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς ἡγεσίας τῶν ἀντιπάλων μποροῦν νά τά ἐκμαιεύσουν. Καί αὐτό κάποτε τό ἔκαναν μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο οἱ ἄνθρωποι τῆς Μοσσάντ. Καί ἔτσι εἶχαν οἰκοδομήσει τόν θρῦλο της.

Εἶναι προφανές ὅτι πλέον τέτοιου εἴδους διείσδυσις στά ἡγετικά κλιμάκια τῆς Χαμάς εἶχε ἀπολεσθεῖ ἀπό ἐτῶν. Καί ὅλοι ἦσαν εὐχαριστημένοι μά τίς πληροφορίες πού ἔφερναν τά Predator καί οἱ δορυφόροι. Καί ἡ Χαμάς ὅμως ἐξελισσόταν. Γνωρίζοντας ὅτι ὅλες της οἱ ἐπικοινωνίες παρακολουθοῦνται καί ὅτι ὁ ἐξοπλισμός πού εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ἐδάφους ἐντοπίζεται, ἀνέπτυξαν δύο ἀντίμετρα. Τό πρῶτο ἦταν ὅτι διά τῶν ὑποκλεπτομένων ἐπικοινωνιῶν ἔδιδαν ψευδεῖς πληροφορίες πού καθησύχαζαν τήν Μοσσάντ. Δέν ὑπάρχει κάποια πηγή πού νά τό ἐπιβεβαιώνει τοῦτο, ἀλλά εὐκόλως μπορεῖ ἕνας γνώστης τῶν καταστάσεων νά τό ὑποθέσει. Ἄλλως τε ἐπιβεβαιώνεται καί ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Τό δεύτερο πού πλέον ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ εἶναι ὅτι ἀνέπτυξαν τό δίκτυο ὑπογείων στοῶν στήν Γάζα, ἀλλά καί κάτω ἀπό τόν φράκτη πού ἔχουν ἀνεγείρει οἱ Ἰσραηλινοί, ὥστε νά διακινοῦν τά ὅπλα καί τά πυρομαχικά τους ἀπαρατήρητοι.

Προβληματισμό δημιουργεῖ ὅμως ἡ πληροφορία ὅτι τρεῖς ἡμέρες πρίν ἡ Αἴγυπτος εἶχε προειδοποιήσει γιά ἐπικειμένη δράση τῆς Χαμάς. Τό εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι, τό ἐπιβεβαίωσαν οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλά τό διέψευσαν οἱ Ἰσραηλινοί. Ἀλλά τί θά περιμέναμε νά κάνουν; Νά ὑποστοῦν τόν ὕστατο ἐξευτελισμό, νά παραδεχθοῦν ὅτι ἀγνόησαν πληροφορίες οἱ ὁποῖες τούς εἶχαν δοθεῖ; Ὅτι δέν τίς ἀξιολόγησαν ἐπαρκῶς, ἀλλά ἀπ’ ἐναντίας εἶχαν πέσει θύματα τῆς συσκοτίσεως τήν ὁποία εἶχαν δημιουργήσει, διά τῆς παραπληροφορήσεως, οἱ ἡγέτες τῆς Χαμάς; Ἐν τέλει δηλαδή οἱ Ἰσραηλινοί ὑπέστησαν τίς συνέπειες τοῦ γεγονότος ὅτι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τίς πλέον βασικές ἀρχές τῆς Ὑψηλῆς Τέχνης τῶν πληροφοριῶν. Ἡ δέ Χαμάς μετέτρεψε σέ μπούμπεραγκ τό γεγονός ὅτι ἐφησύχαζαν, στηριζόμενοι στήν τεχνολογία.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις