ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία

ΕΥΤΥΧΩΣ πού τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐξέδωσε σχετική ἀνακοίνωση, καί ἔτσι ἐνημερωθήκαμε ὅτι ἡ Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ. Διότι πράγματι εἴχαμε λησμονήσει τήν ὕπαρξή της.

  • τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Τό Ἀρχηγεῖο ὅμως μᾶς ἐνημερώνει: «Μέ ἀφορμή σημερινό δημοσίευμα ἐφημερίδας σχετικά μέ τίς Ὁμάδες Προστασίας τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων (ΟΠΠΙ), τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, ὅπου διευκρινίζει πώς οἱ ΟΠΠΙ συνεχίζουν νά ἐκτελοῦν κανονικά τά καθήκοντά τους στά πανεπιστημιακά ἱδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ) πού ἔχουν ὁριστεῖ».

Θά εἴχαμε πεισθεῖ ἄν ἡ ἀνακοίνωσις σταματοῦσε στό σημεῖο αὐτό. Ἀκολουθεῖ ὅμως μιά συνέχεια τριπλασίας ἐκτάσεως πού ἀναφέρεται στό νομικό πλαίσιο βάσει τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ συγκρότησις τῶν Ὁμάδων Προστασίας τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἀστυνομικό προσωπικό καί Εἰδικούς Φρουρούς καί, ἐν συνεχείᾳ, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι: «Ὡστόσο, οἱ Εἰδικοί Φρουροί πού δέν διατίθενται σέ Α.Ε.Ι., δύναται νά τοποθετοῦνται σέ Ὑπηρεσίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί νά ἐκτελοῦν τά καθήκοντα τῆς παρ. 4 τοῦ Ἄρ. 9 τοῦ Ν. 2734/1999 ὅπως τροποποιήθηκε καί ἰσχύει».

Τό χειρότερο ὅμως ἀκολουθεῖ: «Ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ διαταγή τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας μέ τήν ὁποία οἱ 600 Εἰδικοί Φρουροί θά τοποθετηθοῦν στίς 20 Ἰανουαρίου στά Ἀστυνομικά Τμήματα τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Ἀττικῆς».

Ἄν τό καταλαβαίνουμε καλά, 600 Εἰδικοί Φρουροί πού ἀνῆκαν στήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία θά διατεθοῦν σέ Ἀστυνομικά Τμήματα, πού σημαίνει ὅτι θά ἀναλάβουν ἄλλες ἀποστολές. Γιά τό ποιές εἶναι οἱ ἀποστολές αὐτές μᾶς ἐνημερώνει ἐπίσης ἡ ἀνακοίνωσις: «Ὑπενθυμίζεται ὅτι, οἱ Εἰδικοί Φρουροί ἐντάσσονται στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία γιά τήν ἐκτέλεση καθηκόντων ὅπως: ὑπηρεσίες περιπολιῶν, φύλαξη εὐπαθῶν στόχων ἀστυνομικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἰδίως κτιρίων καί ἐγκαταστάσεων δημοσίων ὑπηρεσιῶν, δικαστικῶν ἀρχῶν, ὀργανισμῶν κοινῆς ὠφέλειας, διπλωματικῶν ἀντιπροσωπειῶν, κατοικιῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, ὅπως καί ἄλλες ὑπηρεσίες».

Αὐτό τό ἐδάφιο θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση γιά τά καθήκοντα τῶν Εἰδικῶν Φρουρῶν. Ὅταν ὅμως ἐντάσσεται στήν ἀνακοίνωση γιά τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία, τί νά ὑποθέσει ὁ ἀναγνώστης; Προφανῶς ὅτι οἱ ἐν λόγῳ 600 Εἰδικοί Φρουροί ἀποσπῶνται ἀπό αὐτήν, προκειμένου νά ἀναλάβουν τήν «φύλαξη εὐπαθῶν στόχων». Μήπως τό καταλαβαίνουμε λάθος; Θά ἦταν βεβαίως ἐξαιρετικά εὐοίωνο, ἐάν ἡ τάξις εἶχε ἀποκατασταθεῖ στούς χώρους τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί ἡ ἀνάγκη γιά περιπολίες τῆς Πανεπιστημιακῆς Ἀστυνομίας εἶχε μειωθεῖ. Μᾶλλον δέν μποροῦμε νά πιστεύσουμε ὅτι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχῶς ὁ δρόμος μας περνᾶ ἀπό πανεπιστημιακά κτίρια, καί μποροῦμε νά διαπιστώσουμε ὅτι ἡ εἰκόνα ἐλάχιστα ἔχει διαφοροποιηθεῖ.

Μπορεῖ κάποιες δραστηριότητες παρεμπορίου νά ἔχουν περιορισθεῖ, ἀλλά κατά τά ἄλλα βλέπουμε τήν ἴδια ἀθλιότητα.

Δέν πειθόμεθα λοιπόν ὅτι οἱ «συλλογικότητες» καί οἱ συμμορίες πού λυμαίνοντο τόν χῶρο ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ.

Σποραδικά ἄλλως τε βλέπουμε εἰδήσεις πού δέν συνάδουν μέ χώρους ἀνωτάτης παιδείας. Διερωτώμεθα ἄν τά συμβάντα εἶναι σποραδικά, ἤ ἁπλῶς σποραδικές εἶναι οἱ ἀστυνομικές ἐπεμβάσεις. Γιά νά μήν χαλάει καί ἡ εἰκόνα τῶν εὐνοϊκῶν στατιστικῶν στοιχείων πού θέλει νά παρουσιάζει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου. Τά ὁποῖα πάντως δέν ἀρκοῦν γιά νά πείθονται οἱ πολῖτες ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς. Δέν εἶναι. Καί οἱ εἰδήσεις γιά τά καθημερινῶς διαπραττόμενα ἐγκλήματα, δυστυχῶς δέν εἶναι σποραδικές…

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ