Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Δέν σημαίνει ὅτι θά κάνει χρήση πυρηνικῶν ἡ Μόσχα στό ἑπόμενο διάστημα. Εἶναι ὅμως μία κίνησις κλιμακώσεως πού γίνεται τήν ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς μιᾶς συμφωνίας στρατηγικῆς συνεργασίας μέ τό καθεστώς Κίμ τῆς Βορείου Κορέας. Εἶναι προφανές ὅτι ὁ Πούτιν εἶχε μελετήσει τήν κίνησή του καί εἶναι βέβαιον ὅτι θά ἔχει σχεδιάσει πολύ προσεκτικά καί τήν ἑπομένη.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Νά σημειώσουμε ὅτι τό ὑφιστάμενο δόγμα ὁρίζει ὅτι ἡ Ρωσσία μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τά πυρηνικά ὅπλα της γιά νά ἀπαντήσει σέ πυρηνική ἐπίθεση ἤ καί σέ συμβατική ἐπίθεση ἀκόμη, σέ περίπτωση ὅμως πού ἀπειλεῖ τήν ὕπαρξή της. Μπορεῖ νά ὑποθέσει κανείς ὅτι μιά λογική ἐπέκτασις τοῦ δόγματος αὐτοῦ θά ἦταν νά περιλάβει καί τήν ἀπάντηση μέ πυρηνικά σέ ἀπειλές πού δέχονται συμμαχικές χῶρες ἤ χῶρες μέ τίς ὁποῖες ἡ Μόσχα συνδέεται μέ συμφωνίες στρατηγικῆς συνεργασίας.

Κατά κάποιον τρόπο, ἡ Ρωσσία τό χρωστᾶ αὐτό σέ κάποια κράτη, τά ὁποῖα τήν ἔχουν βοηθήσει νά οἰκοδομήσει τήν στρατιωτική ἰσχύ πού ἔχει σήμερα. Νά σημειώσουμε ὅτι ἀπό τήν ἡμέρα πού τό κομμουνιστικό καθεστώς κατέρρευσε, καί μέχρι τήν ἡμέρα πού ἀνῆλθε στήν ἐξουσία ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν, ὁ Ρωσσικός Στρατός τελοῦσε σέ ἀπόλυτη ἐγκατάλειψη. Προηγμένα πού δημιουργοῦσαν τά ρωσσικά σχεδιαστικά γραφεῖα μόλις πού εἶχαν φθάσει σέ ἐπίπεδο κατασκευῆς πρωτοτύπου. Διεπιστώθη ὅτι ὁ ἐκσυγχρονισμός τοῦ Ρωσσικοῦ Στρατοῦ θά ἀπαιτοῦσε περί τά 12 χρόνια. Στήν συνέχεια διεπιστώθη ὅτι ἀπαιτοῦντο τρία τοὐλάχιστον χρόνια ἀκόμη γιά τήν ἀνάταξη τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας τῆς χώρας, ἡ ὁποία ἐπίσης τελοῦσε σέ ἐγκατάλειψη. Δηλαδή ὁ Στρατός τῆς Ρωσσίας δέν θά ἦταν ἀξιόμαχος πρίν ἀπό τό 2022! Μᾶλλον δηλαδή δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ρωσσία περίμενε τό ἔτος αὐτό γιά νά ἀρχίσει τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία.

Στά χρόνια ὅμως αὐτά ἡ Ρωσσία εἶχε πολύτιμη βοήθεια ἀπό τίς χῶρες, κοινό χαρακτηριστικό τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀντιπαλότης μέ τίς ΗΠΑ. Πράγματι, ἡ στρατιωτική συνεργασία τῆς Ρωσσίας μέ τό Ἰράν, τήν Βόρειο Κορέα καί τήν Κίνα ἐβασίσθη στήν κοινή χρήση νέων τεχνολογιῶν, καί αὐτές σήμερα θά μποροῦσαν νά ἀπειλήσουν τίς ΗΠΑ καί τούς συμμάχους τους πολύ μετά τό τέλος τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία.

Ἡ ταχύτης καί τό βάθος τῶν δεσμῶν ἀσφαλείας, μεταξύ τῶν ἀντιπάλων τῶν ΗΠΑ, ἔχει ἐκπλήξει κατά καιρούς τούς Ἀμερικανούς ἀναλυτές πληροφοριῶν. Τό ζήτημα εἶναι ἄν οἱ κυβερνήσεις καί οἱ πρόεδροι λαμβάνουν στά σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τους αὐτές τίς ἐπισημάνσεις.

Ἡ πραγματικότης ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ρωσσία καί τά ἄλλα κράτη ἔχουν παραμερίσει τίς ἱστορικές προστριβές μεταξύ τους, γιά νά ἀντιμετωπίσουν συλλογικά αὐτό πού θεωροῦν ὡς παγκόσμιο σύστημα, κυριαρχούμενο ἀπό τίς ΗΠΑ. Οἱ στενότερες στρατιωτικές σχέσεις ξεκίνησαν μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία τόν Φεβρουάριο τοῦ 2022, καθώς οἱ πρώιμες ἀποτυχίες στό πεδίο τῆς μάχης καί οἱ δυτικές κυρώσεις ὤθησαν τήν Ρωσσία νά ἀναζητεῖ νέες πηγές ἐφοδιασμοῦ. Ἀλλά οἱ συνεργασίες αὐτές ἔχουν ἐξελιχθεῖ σέ συμφωνίες συμπαραγωγῆς, μεταφορά τεχνολογίας καί ἀνταλλαγῆς ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, κυρίως ἐπιστημόνων, πού βελτιώνουν μακροπρόθεσμα τίς δυνατότητες τῆς Μόσχας, ἀλλά καί ἐκεῖνες τῆς Τεχεράνης, τῆς Πυονγυάνγκ καί τοῦ Πεκίνου.

Τό Ἰράν βοήθησε στήν κατασκευή ἑνός ἐργοστασίου γιά ἐξοπλισμένα μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα (UCAV) στό Ταταρστάν τῆς Ρωσσίας, τό ὁποῖο Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι πιστεύουν ὅτι εἶναι πλέον λειτουργικό καί ἱκανό νά παραγάγει χιλιάδες σχεδιασμένα ἀπό τό Ἰράν UCAV τύπου Shahed-136 ἐτησίως. Προβλέπεται μάλιστα ὅτι ἡ συνεργασία θά ἐπεκταθεῖ καί σέ ἄλλους τύπους drones.

Οἱ δύο χῶρες βρίσκονται ἐξ ἄλλου σέ προχωρημένες διαπραγματεύσεις, προκειμένου τό Ἰράν νά πουλήσει βαλλιστικούς πυραύλους μικροῦ βεληνεκοῦς στήν Ρωσσία, κάτι πού θά ἦταν μία σημαντική ἀναβάθμισις τῆς συνεργασίας.

Ἡ Κίνα καί ἡ Ρωσσία συνεργάζονται ἐπίσης γιά τήν συμπαραγωγή μή ἐξοπλισμένων drones ἐντός τῆς Ρωσσίας. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Κίνα κάνει τά πάντα ἐκτός ἀπό τήν ἄμεση παροχή ὅπλων στήν Μόσχα, κάτι γιά τό ὁποῖο ἡ Οὐάσιγκτων ἔχει προειδοποιήσει ὅτι θά προκαλέσει ἀμερικανικές οἰκονομικές κυρώσεις. Ἡ βοήθεια ἀπό τό Πεκῖνο βοήθησε τήν ἀμυντική παραγωγή τῆς Ρωσσίας νά ἀνακάμψει πιό γρήγορα ἀπό ὅ,τι περίμεναν οἱ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν μετά τίς ἀρχικές ἀποτυχίες τῆς Μόσχας στήν Οὐκρανία καί τήν ἐπιβολή δυτικῶν κυρώσεων, πού σκοπό εἶχαν νά ἐμποδίσουν τήν πρόσβασή της σέ ὁπλικά συστήματα. Ἡ Κίνα ἔχει διαθέσει τεράστιες ποσότητες ἐξοπλισμοῦ διπλῆς χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων ἐργαλειομηχανῶν καί μικροηλεκτρονικῶν γιά τήν ἀμυντική βιομηχανία τῆς Ρωσσίας, ἠλεκτρο-οπτικῶν γιά ἅρματα μάχης καί τεθωρακισμένα ὀχήματα καί κινητῆρες γιά πυραύλους τύπου κρουζ, ἐνῷ βοηθᾶ ἀκόμη τήν Ρωσσία νά βελτιώσει τίς δορυφορικές καί ἄλλες διαστημικές ἱκανότητές της.

Οἱ διευρυμένοι δεσμοί ἀσφαλείας μεταξύ τῆς Ρωσσίας καί τῆς Βορείου Κορέας, τοῦ Ἰράν καί τῆς Κίνας, δέν συνιστοῦν, μέχρι στιγμῆς, μιά ἐπίσημη στρατιωτική συμμαχία. Περιλαμβάνουν ὅμως μία σειρά διμερῶν συναναλλαγών μεταξύ τῆς Ρωσσίας καί κάθε μίας ἀπό τίς ἄλλες τρεῖς χῶρες. Ὡστόσο, τά ἀρχικά περιγράμματα ἑνός νέου ἄξονος ἔχουν προκύψει, μέ σημάδια εὐρύτερης στρατηγικῆς καί διπλωματικῆς συνεργασίας.

Απόψεις

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ