ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ «ἀτζέντα 2030» τοῦ ΥΕΘΑ καί τό τιτάνιο ἔργο τῆς ἀνατάξεως τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας τῆς χώρας

ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ἀλήθεια εἶπε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας κατά τίς τελετές παραδόσεως παραλαβῆς καθηκόντων τῶν ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων καί τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου.

Ὅτι κάποτε ἡ Ἑλλάς πρέπει νά παύσει νά εἶναι μόνον ἀγοραστής ὁπλικῶν συστημάτων καί νά γίνει καί κατασκευαστής. Πρέπει, γιά τήν ἀκρίβεια, νά ἐπανενεργοποιήσουμε τίς ἀμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες τίς ὁποῖες κάποτε εἶχε ἡ χώρα καί τίς ὁποῖες «ἀφήσαμε νά ρημάξουνε». Τό τραγικό εἶναι ὅτι τά χειρότερα συνέβησαν κατά τήν περίοδο τῶν μεγάλων ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων τῆς δεκαετίας 1995-2004. Τρισεκατομμύρια ἐδαπανήθησαν ἐκείνη τήν περίοδο χωρίς ἡ ἑλληνική βιομηχανία νά ἐπωφεληθεῖ μέ μεταφορές, τεχνολογίες καί μέ συνεργασίες γιά τήν ἀνάπτυξη νέων προϊόντων. Καί τό ὑποκατασκευαστικό ἔργο πού ἀνέλαβε, ἦταν περιορισμένο.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Στήν εἰκοσαετία πού πέρασε ἡ βιομηχανία ὑπέστη ἕνα ἀκόμη σημαντικό πλῆγμα. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀδρανείας τά ἐργοστάσια ἀποψιλώθηκαν ἀπό τούς εἰδικευμένους τεχνῖτες, χωρίς νά μαθητεύσουν δίπλα τους νεώτεροι γιά νά συνεχίσουν τήν παράδοση. Γιά αὐτό καί ὅταν ἀγοράσθηκαν οἱ φρεγάτες Belh@rra δέν μποροῦσαν τά ἑλληνικά ναυπηγεῖα νά ἀναλάβουν σημαντικό ἔργο κατασκευῶν τῶν μερῶν τους.

Καί ἐνῷ γιά τά ναυπηγεῖα, μετά τήν ἰδιωτικοποίηση, δημιουργοῦνται σχολές μαθητείας, ὥστε νά προετοιμασθοῦν τά αὐριανά στελέχη, οἱ κρατικές βιομηχανίες παραμένουν δέσμιες τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας καί τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ δημοσίου. Ἡ Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία ἀδυνατεῖ νά συντηρήσει τά μεταφορικά ἀεροπλάνα C-130, διότι δέν ἔχει καί δέν μπορεῖ νά προσλάβει τό ἀπαραίτητο προσωπικό. Κάθε πρόσληψις πρέπει νά γίνει μέσῳ ΑΣΕΠ, τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι καλό γιά νά στελεχώνει τά ὑπουργεῖα, δέν μπορεῖ ὅμως νά ἐπιλέγει τούς καταλλήλους τεχνικούς πού χρειάζεται ἡ βιομηχανία. Ἔτσι ἕνας φαῦλος κύκλος διαιωνίζεται…

Ὁ Νῖκος Δένδιας, λοιπόν, πού ἔχει θέσει τήν ἐνεργοποίηση τῆς ΕΑΒ στίς πρῶτες του προτεραιότητες, θά πρέπει νά λάβει τολμηρές ἀποφάσεις, ἀδιαφορῶντας γιά τίς σειρῆνες πού ὁμιλοῦν γιά «πολιτικό κόστος». Πολιτικό ὑπάρχει, ἐξ αἰτίας τῆς ἀδρανείας. Ἄν αὐτή κατανικηθεῖ καί ἡ βιομηχανία ἐργασθεῖ σωστά, μόνον πολιτικά ὀφέλη θά ὑπάρξουν γιά τόν ὑπουργό πού θά ἐπιδείξει τήν ἀπαιτουμένη τόλμη.

Ὑπάρχουν ὅμως καί τά Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα, μέ τά ὁποῖα τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης δέν ἔχει ἀποφασίσει ἀκόμη νά καταπιασθεῖ. Προφανῶς βάζει τά πράγματα σέ σειρά καί προγραμματίζει νά κάνει κινήσεις γιά αὐτήν τήν βιομηχανία ἀφοῦ ἐξυγιάνει τήν κατάσταση ΕΑΒ. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομίας τά ΕΑΣ καταποντίζονται. Ἡ ἑταιρεία ἀδυνατεῖ πλέον νά καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ πυρομαχικά. Τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀπολέσει ὑπογεγραμμένα συμβόλαια γιά κατασκευή «ἁπλῶν» πυρομαχικῶν (διαμετρημάτων 12,7 καί 105 χιλ.) γιά τήν Αἴγυπτο, τήν Τυνησία καί τό Μπαγκλαντές. Τό γεγονός ὅτι συνεχίζουν νά ὑπάρχουν, εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἀλλεπαλλήλων αὐξήσεων μετοχικοῦ κεφαλαίου γιά τίς ὁποῖες τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας ἔχει διαθέσει 130 ἑκατομμύρια εὐρώ, χρήματα Ἑλλήνων φορολογουμένων.

Ἐν τῷ μεταξύ ἡ δυνατότης παραγωγῆς μεταλλικῶν μερῶν πυρομαχικῶν ἔχει ἀπολεσθεῖ μέ τήν ἀδρανοποίηση τῶν γραμμῶν παραγωγῆς τοῦ ἐργοστασίου τοῦ Ὑμηττοῦ. Ἡ μετεγκατάστασις ἀπό τόν Ὑμηττό πού ἔχει ἐξαγγελθεῖ ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2021 δέν ἔχει ὑλοποιηθεῖ ἐνῷ στά χρόνια πού πέρασαν ἀπωλέσθησαν δυνατότητες χρηματοδοτήσεώς της μέ εὐρωπαϊκά κονδύλια. Καί φθάνουμε στό σήμερα πού τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπαιτεῖ περικοπές δαπανῶν, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν συνέχιση τῆς μισθοδοτήσεως τοῦ προσωπικοῦ. Νά περικοπεῖ τί δηλαδή;

Τήν περασμένη Τετάρτη τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀπεφάσισε τήν μείωση τοῦ προσωπικοῦ ἀσφαλείας τῆς ἑταιρείας, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀπαίτηση αὐτή. Ἀλλά στό ἐργοστάσιο τοῦ Λαυρίου παράγονται ἐκρηκτικά, ἐνῷ καί στόν Ὑμηττό ἐξακολουθοῦν νά κατασκευάζονται ἀπαρτία τῶν πυραύλων ἀέρος-ἀέρος IRIS-T. Καί ἐν μέσῳ πολέμων στήν Οὐκρανία καί τήν Μέση Ἀνατολή, σέ μιά περίοδο πού τά ἐργοστάσια θά ἔπρεπε νά θωρακίζονται ἔναντι δυνητικῶν δολιοφθορῶν, ἐδῶ μειώνεται ἡ ἀσφάλεια! Καί θεσμικά νά τό δοῦμε, ἡ ἀπόφασις αὐτή καταστρατηγεῖ τόν Ἐθνικό Κανονισμό Βιομηχανικῆς Ἀσφαλείας (Ε.Κ.Β.Α.) τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τό ὁποῖο πρέπει νά παρέμβει πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά.

Τό ἔργο εἶναι τιτάνιο. Μέσα σέ λίγα χρόνια θά πρέπει νά διορθωθοῦν λάθη δεκαετιῶν. Ὁ κ. Δένδιας μίλησε γιά «ἀτζέντα 2030». Τό ἔτος αὐτό δέν εἶναι τόσο μακρυνό ὅσο ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται. Ἀπαιτεῖται ταχύτης καί ἀποφασιστικότης. Ἐν τῷ μεταξύ, εἶναι ἀστεῖο τό γεγονός ὅτι ἐμφανίζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ σάν τιμητής. Πληροφορούμεθα ὅτι τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά ἐπισκεφθεῖ τό ἐργοστάσιο τῶν ΕΑΣ στόν Ὑμηττό ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόμενος ἀπό τόν ναύαρχο Εὐάγγελο Ἀποστολάκη. Ἴσως ὁ ἀρχηγός τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος νά μήν τό γνωρίζει, ἀλλά θά πρέπει νά ἀπολογηθεῖ γιά τίς ἀστοχίες τῶν προκατόχων του. Διότι τό 2015 ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἀνέστειλε τό πρόγραμμα ἐξυγιάνσεως τῶν ΕΑΣ, τό ὁποῖο εἶχε ἀρχίσει νά θέτει σέ ἐφαρμογή ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Κατεδίκασε ἔτσι τήν ἑταιρεία νά βυθισθεῖ βαθύτερα. Ὁπότε, σήμερα, τό ἔργο τοῦ κ. Δένδια εἶναι πολύ δυσκολώτερο.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.