Ἕνα Πάρκο (Ὑπουργείων) Φάντασμα καί μία Ἑταιρεία Φάντασμα

ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ διεθνῆ ἔκθεση ἀμυντικῆς βιομηχανίας πού ἔγινε στό Λονδῖνο, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μετεῖχαν μόνον δύο ἰδιωτικές ἑλληνικές ἑταιρεῖες τοῦ ὁμίλου EFA. Ἡ κρατική βιομηχανία μας ἐκκωφαντικῶς ἀποῦσα.

Σέ μιά ἐποχή πού ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ πυρομαχικά πυροβολικοῦ καί χρηματοδοτεῖ ἐπενδύσεις γιά τήν παραγωγή τους, τά Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα (πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) δέν ἔδειξαν ἐνδιαφέρον νά εὑρεθοῦν σέ ἕνα διεθνές forum ὅπου αὐτά τά ζητήματα θά εὑρίσκοντο στήν πρώτη γραμμή τῶν συζητήσεων καί τῆς ἀνταλλαγῆς προτάσεων. Ἀλλά γιατί ἀποροῦμε; Ἡ διοίκησις τῶν ΕΑΣ εἶχε «σοβαρότερη» ἀπασχόληση! Τήν περασμένη Τρίτη ἐκδικάσθηκε στό Ἐφετεῖο αἴτησις τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατά τῆς ἑταιρείας, προκειμένου νά ἀποδοθεῖ ἀμέσως ὁ χῶρος τοῦ ἐργοστασίου τοῦ Ὑμηττοῦ στό δημόσιο, γιά νά ξεκινήσουν οἱ διαδικασίες δημιουργίας τοῦ Πάρκου Ὑπουργείων πού ἔχει ἐξαγγελθεῖ. Ἑνός σχεδίου πού μᾶλλον σέ Πάρκο Φάντασμα ἐξελίσσεται.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Εἶναι ἀστεῖο, βεβαίως, νά στρέφεται κατά τῶν ΕΑΣ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τό ὁποῖο εἶναι ὁ βασικός μέτοχος τῆς ἑταιρείας! Ὡς ἰδιοκτήτης φέρει καί αὐτό εὐθύνη γιά τό γεγονός ὅτι ἐπί 30 μῆνες ὄχι μόνον ὁ χῶρος δέν ἔχει ἀποδοθεῖ, ἀλλά δέν ἔχουν ἀρχίσει κἄν οἱ διαδικασίες μετεγκαταστάσεως τοῦ ἐργοστασίου μεταλλικῶν μερῶν ὀβίδων πυροβολικοῦ. Κατά τά λοιπά, φέραμε στόν Ὑμηττό ἐκπροσώπους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά νά δοῦν ποῦ θά (!) μπορούσαμε νά βάλουμε μπροστά γραμμή παραγωγῆς πυρομαχικῶν. Ἔτσι, ὅπως πᾶμε, θά τελειώσει ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας καί θά ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη παραγωγῆς πυρομαχικῶν καί ἐμεῖς ἀκόμη θά συζητᾶμε τί θά κάνουμε μέ τά ΕΑΣ καί τό ἐργοστάσιο τοῦ Ὑμηττοῦ. Νά θυμίσουμε, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ὅτι οἱ ἐξαγγελίες γιά «ἀξιοποίηση» τοῦ χώρου τῶν ἐργοστασίων τοῦ Ὑμηττοῦ εἶχαν γίνει ἀπό τόν Πρωθυπουργό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 202;, χρησιμοποιῶντας μάλιστα τήν παραπλανητική ἔκφραση «πρώην ΠΥΡΚΑΛ», λές καί ἐπρόκειτο γιά ἐργοστάσιο πού δέν ἦταν ἐν λειτουργίᾳ. Ἐτέθη ὅμως ἐκτός λειτουργίας ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐξαγγελιῶν. Κατά τά λοιπά, θέλουμε σέ αὐτήν τήν χώρα ἀνάπτυξη καί ἐξαγωγές!

Ὅπως δέ προκύπτει ἀπό ἀνακοίνωση τοῦ σωματείου, ἡ διοίκησις τῶν ΕΑΣ οὔτε στό δικαστήριο ἔκανε παρέμβαση (ἐνῷ ἔκανε ἀκόμη καί ὁ ΔΕΔΔΗΕ), κάτι πού δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ πλέον ἱστορική ἀμυντική βιομηχανία τῆς χώρας, τό ἐργοστάσιο πού ὑπεστήριξε τόν νικηφόρο ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων τό 1940-41, ἀντιμετωπίζεται μέ ἀπαξιωτική ἀδιαφορία. Παραθέτουμε λοιπόν τήν ἄκρως ἀποκαλυπτική «Στό Μονομελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν ἐκδικάστηκε ἡ αἴτηση τοῦ Δημοσίου γιά ἀπαλλοτρίωση τοῦ ἐργοστασίου τῶν Ε.Α.Σ. στόν Ὑμηττό καί ἡ ἀπαίτηση γιά ἄμεση ἀπομάκρυνσή του, χωρίς ‒30 μῆνες μετά τήν ἐξαγγελία γιά «κυβερνοπάρκο» στή θέση τοῦ μοναδικοῦ ἐργοστασίου παραγωγῆς μεταλλικῶν μερῶν πυρομαχικῶν– νά ἔχει ὑπάρξει ἔστω πρόβλεψη γιά μετεγκατάστασή του.

Στούς 30 αὐτούς μῆνες, ἡ Διοίκηση τῶν Ε.Α.Σ.:

• ΔΕΝ ἔχει εἰσηγηθεῖ στό Διοικητικό της Συμβούλιο κανένα πλάνο γιά τό νέο ἐπιχειρηματικό τοπίο ὅπως διαμορφώνει ἡ ἐτσιθελική ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά πάρκο ὑπουργείων ἀντί τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας,

• ΔΕΝ ἔχει κάνει κανέναν σχεδιασμό γιά τήν μετεγκατάσταση,

• ΔΕΝ ἔχει ξεκινήσει κανένα ἔργο ὑποδομῆς γιά τήν τεράστια, λόγῳ ὄγκου τῶν μηχανημάτων, μετακίνησή τους,

• ΔΕΝ ἔχει ἐνημερώσει τούς ἐργαζομένους γιά τήν τύχη μας, τήν διασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας καί τίς δραματικές ἐπιπτώσεις στήν καθημερινότητά μας λόγῳ τῆς μετακίνησής μας κάπου, πού ἀκόμα δέν γνωρίζουμε.

Στό χθεσινό (ἡ ἀνακοίνωσις ἐξεδόθη τήν περασμένη Τετάρτη) Ἐφετεῖο, τό Σωματεῖο μας παρενέβη ὅπως ὄφειλε ὑπέρ τῆς διατήρησης τῆς παραγωγικῆς δυνατότητας τοῦ ἐργοστασίου τοῦ Ὑμηττοῦ καί τῆς συνέχισης τροφοδότησης τῆς ἐφοδιαστικῆς ἁλυσίδας τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων καί ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζομένων πού ἐκπροσωπεῖ. Τονίσαμε τόν ἐθνικό στρατηγικό χαρακτῆρα τῆς ἑταιρείας, ἀπέναντι στόν δῆθεν στρατηγικό χαρακτῆρα τοῦ real estate…! Παρενέβη ἀκόμα καί ὁ ΔΕΔΔΗΕ ὑπέρ τῆς ἀπόρριψης τῆς αἴτησης ἀπαλλοτρίωσης, διότι ἡ κατάργηση τοῦ ὑποσταθμοῦ πού ὑπάρχει στήν πρός ἀπαλλοτρίωση ἔκταση θά προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στήν ἠλεκτροδότηση τῆς περιοχῆς.

ΔΕΝ παρενέβη ὅμως ἡ Διοίκηση τῶν ΕΑΣ, οὔτε γιά νά ζητήσει ἔστω παράταση τῶν διαδικασιῶν ἀπαλλοτρίωσης ἀλλά καί οὔτε νά ἀπαιτήσει ὑψηλότερο τίμημα γιά τήν ἀπαλλοτρίωση, τό ὁποῖο ἀνέρχεται σέ μόλις 31 ἑκ.€ γιά ἔκταση 155 στρεμμάτων, τήν στιγμή πού οἱ ἐμπορικές ἀξίες τῆς περιοχῆς κυμαίνονται ἀπό 1.100 ἕως 1.350€ ἀνά στρέμμα…! Δέν ἔνοιωσε ἡ Διοίκηση τῶν ΕΑΣ ὅτι θίγονται τά οἰκονομικά συμφέροντα τῆς ἑταιρείας;

Δέν ἀντιλαμβάνεται ἡ Διοίκηση τῶν ΕΑΣ ὅτι ἡ ἑταιρεία μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς πράξης ἀπαλλοτρίωσης, χάνει τοὐλάχιστον 70 ἑκ.€ ἀπό τήν μή πώληση ἀπαραίτητων πυρομαχικῶν γιά τήν χώρα μας, τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ;

Εἶναι κρῖμα γιά μιά τέτοια ἑταιρεία ἐθνικοῦ σκοποῦ καί στρατηγικοῦ χαρακτῆρα, στήν πιό δύσκολη θέση πού τήν ὁδηγοῦν οἱ πολιτικές ἀπαξίωσης –ὅπως εἶναι ἡ ἀπαλλοτρίωση τοῦ μεγαλύτερου παραγωγικά ἐργοστασίου της‒ νά εἶναι κατώτερη τῶν περιστάσεων.»

Πολύ φοβούμεθα ὅτι μέ τήν ὑπόθεση τῶν ΕΑΣ κάποια ἡμέρα θά πρέπει νά ἀσχοληθεῖ πολύ πιό οὐσιαστικά ἡ Δικαιοσύνη…

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ