ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Ἔνοχος ἤ βλάξ;

ΡΩΤΗΣΑ προχθές τό ἀπόγευμα ἀνώτερη διπλωματική πηγή τοῦ…

… Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιατί ἡ Ἑλλάδα προχώρησε, μέ ἀφορμή τήν πτώση τοῦ ἀεροσκάφους Ἀντόνωφ, σέ διάβημα πρός τήν οὐκρανική κυβέρνηση. Μέχρι τότε γνωρίζαμε ὅτι, σύμφωνα μέ τήν ἐπίσημη ἐκδοχή, τήν εὐθύνη ἀνελάμβανε ἡ σερβική κυβέρνηση καί ὅτι τό ἀεροσκάφος ἁπλῶς ἀνῆκε σέ ἰδιωτική οὐκρανική ἑταιρεία, πού μετέφερε τά πυρομαχικά. Καμμία ἐμπλοκή τῆς ἐπίσημης οὐκρανικῆς κυβέρνησης.

Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβα, ἦταν ἐντυπωσιακή καί δείχνει τόν βαθμό ἐμπιστοσύνης πού ἔχει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση στήν οὐκρανική κυβέρνηση, πέρα ἀπό ὅλα ὅσα λέγονται δημοσίως! Μοῦ ἐλέχθη ὅτι τό διάβημα στόν Οὐκρανό πρέσβυ ἔγινε «γιά νά καλυφθοῦν ὅλες οἱ πιθανότητες». Καί ὅταν ἐπέμεινα, ρωτῶντας ἄν πιθανότητες ἐννοοῦμε νά πραγματοποιεῖ ἡ οὐκρανική κυβέρνηση λαθρεμπόριο ὅπλων – ἀπό αὐτά πού τῆς στέλνει ἡ Δύση γιά νά πολεμᾶ τόν Πούτιν, ἡ ἀπάντηση ἦταν… καταφατική. Μέ τήν διευκρίνιση, βεβαίως, ὅτι ὥς ἐκείνη τή στιγμή ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν εἶχε καμμία πληροφορία περί τούτου. Τό διάβημα ἦταν, ἄν ὑπάρχει αὐτή ἡ ὁρολογία στήν διπλωματική γλῶσσα, προληπτικοῦ χαρακτῆρα. Μήν τυχόν καί. Ἐπειδή ἡ ἐξήγηση αὐτή δέν δόθηκε σέ μένα μόνο, ἀλλά, ὅπως διαπίστωσα, καί σέ ἄλλους συναδέλφους, μοῦ ἔκανε ἐξαιρετική ἐντύπωση ὅτι χθές κάποιοι ἐπεχείρησαν νά ἀπαξιώσουν αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο, εἴτε ἔγινε γιά προληπτικούς λόγους εἴτε ὄχι, ἀποτελεῖ τήν πρώτη δημόσια ἰσχυρή ρωγμή στίς σχέσεις μεταξύ Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας σέ καιρό πολέμου.

Πιό συγκεκριμένα, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πώς κάποιοι ὑπαινίχθηκαν γραπτῶς ὅτι στήν πραγματικότητα τό οὐκρανικό ἀεροσκάφος φόρτωσε ὅπλα γιά τήν πρώτη γραμμή τοῦ πολέμου ἀπό τήν Σερβία (δέν βγάζει νόημα βεβαίως αὐτό, καθώς ἡ χώρα αὐτή ἔχει ἄριστη σχέση μέ τήν Ρωσσία) καί ἔπειτα, ἀφοῦ ἔκανε ζίκ ζάκ στό Αἰγαῖο, πέταξε πρός τήν Καβάλα γιά νά φορτώσει ἀπό ἐκεῖ μυστικά ἀπό ἑλληνικό ἔδαφος ἀμερικανικά ὅπλα μέ τόν ἴδιο προορισμό. Τήν πρώτη γραμμή τοῦ πολέμου. Ἄρα, ὡς ἐκ τούτου, τό διάβημα ἔγινε γιά τό θεαθῆναι καί εἶναι γιά τά σκουπίδια.

Εἰλικρινά, δέν ξέρω τί ἀπ’ τά δύο νά διαλέξω ὡς ἐκδοχή. Ἡ πολιτική καί ὑπηρεσιακή ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν δέν φημίζεται γιά τήν ἐλαφρότητά της. Ἐάν κάνει μία κίνηση προληπτικοῦ χαρακτῆρα γιά νά φυλάξει τά νῶτα της, τά νῶτα τῆς χώρας, τά πράγματα εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρά. Διότι, ἄν αὔριο ἀποδειχθεῖ ὅτι πράγματι οἱ Οὐκρανοί κάνουν λαθρεμπόριο ὅπλων, τότε ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία διά τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν θά ἔχει διαφυλάξει τήν σοβαρότητά της μέσῳ αὐτοῦ τοῦ δια-βήματος, ἀλλά ταυτοχρόνως θά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑποστηρίζουμε κάποιους οἱ ὁποῖοι δέν ἀξίζουν τήν ὑποστήριξή μας.

Ἄν παρ’ ἐλπίδᾳ ἀποδειχθεῖ ὅτι τό οὐκρανικό Ἀντόνωφ θά προσγειωνόταν στήν Καβάλα, προκειμένου νά φορτώσει ὅπλα, τά ὁποῖα εἶχαν φτάσει στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως – ὅπως ὑπαινίσσονται κάποιες ἀνωτέρω ὑποψίας φιλοκυβερνητικές ἐφημερίδες, τότε τά πράγματα εἶναι ἀκόμα πιό σοβαρά. Καί τοῦτο διότι θά πληροφορηθοῦμε ὅτι, τήν ὥρα πού ἔχουμε φυσικό ἀέριο γιά 45 ἡμέρες ἀκόμα καί θά πληρώσουμε πολύ ἀκριβά αὐτόν τόν πόλεμο, ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά ἐπιθυμοῦμε τήν συνέχισή του καί ἀποστέλλουμε μέσῳ τοῦ ἐδάφους μας μυστικά ὁπλισμό στόν Πρόεδρο Ζελένσκυ γιά τήν συνέχισή του.

Κάποτε, τό 1989, στό εἰδικό δικαστήριο, μέ ἄλλη ἀφορμή, μία ἐφημερίδα τοῦ συγκροτήματος εἶχε διατυπώσει γιά πρώην ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ τό περίφημο εἰρωνικό ἐρώτημα «ἔνοχος ἤ βλάξ;». Στήν προκειμένη περίπτωση, ἐάν τό ἴδιο ἐρώτημα ἀφορᾶ τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, τότε μετά λόγου γνώσεως ὑποστηρίζω ὅτι θά ἐπέλεγα τήν δεύτερη ἐκδοχή. Νά μή γνωρίζει δηλαδή τί ἀκριβῶς κάνουν οἱ Οὐκρανοί μέ τό λαθρεμπόριο ὅπλων, νά τό μαθαίνει ἐξαιτίας τῆς πτώσης ἑνός οὐκρανικοῦ Ἀντόνωφ μέσα στήν ἐκλογική περιφέρεια τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης, τήν ὥρα πού αὐτός βρίσκεται στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί νά παίρνει μέ τό περίφημο αὐτό διάβημα τίς ἀποστάσεις της.

Εἶναι χίλιες φορές προτιμότερο αὐτό ἀπό τό νά συνεχίζουμε νά παρέχουμε ἄδεια γιά ἀποστολή ὁπλισμοῦ στήν Οὐκρανία μέσῳ τοῦ ἐδάφους μας, τή στιγμή πού ἡ μέση ἑλληνική ἐπιχείρηση καί τό μέσο ἑλληνικό νοικοκυριό στενάζουν ἀπό τήν ἀκρίβεια καί τόν πληθωρισμό. Εὔχομαι εἰλικρινῶς νά ἰσχύει ἡ ἐκδοχή πού υἱοθετῶ. Γιά τό καλό τῆς πατρίδας μας. Εἶναι προτιμότερο νά θεωρούμαστε βλᾶκες παρά ἔνοχοι. Ἔστω κι ἄν αὐτό σημαίνει ὅτι κάποιοι θά πέσουν ἀπό τά σύννεφα καί ὅτι θά ἀνακαλύψουν ὅτι ὑποστήριζαν μία ἡγεσία καί ἕνα καθεστώς, πού μέ τρόπο ἀνήθικο κερδοσκοπεῖ ἀξιοποιῶντας τά ὅπλα πού τοῦ ἔστειλε ἡ Δύση, προκειμένου νά ἀμυνθεῖ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.