Ἔνοχος ἤ βλάξ;

ΡΩΤΗΣΑ προχθές τό ἀπόγευμα ἀνώτερη διπλωματική πηγή τοῦ…

… Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιατί ἡ Ἑλλάδα προχώρησε, μέ ἀφορμή τήν πτώση τοῦ ἀεροσκάφους Ἀντόνωφ, σέ διάβημα πρός τήν οὐκρανική κυβέρνηση. Μέχρι τότε γνωρίζαμε ὅτι, σύμφωνα μέ τήν ἐπίσημη ἐκδοχή, τήν εὐθύνη ἀνελάμβανε ἡ σερβική κυβέρνηση καί ὅτι τό ἀεροσκάφος ἁπλῶς ἀνῆκε σέ ἰδιωτική οὐκρανική ἑταιρεία, πού μετέφερε τά πυρομαχικά. Καμμία ἐμπλοκή τῆς ἐπίσημης οὐκρανικῆς κυβέρνησης.

Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβα, ἦταν ἐντυπωσιακή καί δείχνει τόν βαθμό ἐμπιστοσύνης πού ἔχει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση στήν οὐκρανική κυβέρνηση, πέρα ἀπό ὅλα ὅσα λέγονται δημοσίως! Μοῦ ἐλέχθη ὅτι τό διάβημα στόν Οὐκρανό πρέσβυ ἔγινε «γιά νά καλυφθοῦν ὅλες οἱ πιθανότητες». Καί ὅταν ἐπέμεινα, ρωτῶντας ἄν πιθανότητες ἐννοοῦμε νά πραγματοποιεῖ ἡ οὐκρανική κυβέρνηση λαθρεμπόριο ὅπλων – ἀπό αὐτά πού τῆς στέλνει ἡ Δύση γιά νά πολεμᾶ τόν Πούτιν, ἡ ἀπάντηση ἦταν… καταφατική. Μέ τήν διευκρίνιση, βεβαίως, ὅτι ὥς ἐκείνη τή στιγμή ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν εἶχε καμμία πληροφορία περί τούτου. Τό διάβημα ἦταν, ἄν ὑπάρχει αὐτή ἡ ὁρολογία στήν διπλωματική γλῶσσα, προληπτικοῦ χαρακτῆρα. Μήν τυχόν καί. Ἐπειδή ἡ ἐξήγηση αὐτή δέν δόθηκε σέ μένα μόνο, ἀλλά, ὅπως διαπίστωσα, καί σέ ἄλλους συναδέλφους, μοῦ ἔκανε ἐξαιρετική ἐντύπωση ὅτι χθές κάποιοι ἐπεχείρησαν νά ἀπαξιώσουν αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο, εἴτε ἔγινε γιά προληπτικούς λόγους εἴτε ὄχι, ἀποτελεῖ τήν πρώτη δημόσια ἰσχυρή ρωγμή στίς σχέσεις μεταξύ Ἑλλάδος καί Οὐκρανίας σέ καιρό πολέμου.

Πιό συγκεκριμένα, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πώς κάποιοι ὑπαινίχθηκαν γραπτῶς ὅτι στήν πραγματικότητα τό οὐκρανικό ἀεροσκάφος φόρτωσε ὅπλα γιά τήν πρώτη γραμμή τοῦ πολέμου ἀπό τήν Σερβία (δέν βγάζει νόημα βεβαίως αὐτό, καθώς ἡ χώρα αὐτή ἔχει ἄριστη σχέση μέ τήν Ρωσσία) καί ἔπειτα, ἀφοῦ ἔκανε ζίκ ζάκ στό Αἰγαῖο, πέταξε πρός τήν Καβάλα γιά νά φορτώσει ἀπό ἐκεῖ μυστικά ἀπό ἑλληνικό ἔδαφος ἀμερικανικά ὅπλα μέ τόν ἴδιο προορισμό. Τήν πρώτη γραμμή τοῦ πολέμου. Ἄρα, ὡς ἐκ τούτου, τό διάβημα ἔγινε γιά τό θεαθῆναι καί εἶναι γιά τά σκουπίδια.

Εἰλικρινά, δέν ξέρω τί ἀπ’ τά δύο νά διαλέξω ὡς ἐκδοχή. Ἡ πολιτική καί ὑπηρεσιακή ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν δέν φημίζεται γιά τήν ἐλαφρότητά της. Ἐάν κάνει μία κίνηση προληπτικοῦ χαρακτῆρα γιά νά φυλάξει τά νῶτα της, τά νῶτα τῆς χώρας, τά πράγματα εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρά. Διότι, ἄν αὔριο ἀποδειχθεῖ ὅτι πράγματι οἱ Οὐκρανοί κάνουν λαθρεμπόριο ὅπλων, τότε ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία διά τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν θά ἔχει διαφυλάξει τήν σοβαρότητά της μέσῳ αὐτοῦ τοῦ δια-βήματος, ἀλλά ταυτοχρόνως θά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑποστηρίζουμε κάποιους οἱ ὁποῖοι δέν ἀξίζουν τήν ὑποστήριξή μας.

Ἄν παρ’ ἐλπίδᾳ ἀποδειχθεῖ ὅτι τό οὐκρανικό Ἀντόνωφ θά προσγειωνόταν στήν Καβάλα, προκειμένου νά φορτώσει ὅπλα, τά ὁποῖα εἶχαν φτάσει στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως – ὅπως ὑπαινίσσονται κάποιες ἀνωτέρω ὑποψίας φιλοκυβερνητικές ἐφημερίδες, τότε τά πράγματα εἶναι ἀκόμα πιό σοβαρά. Καί τοῦτο διότι θά πληροφορηθοῦμε ὅτι, τήν ὥρα πού ἔχουμε φυσικό ἀέριο γιά 45 ἡμέρες ἀκόμα καί θά πληρώσουμε πολύ ἀκριβά αὐτόν τόν πόλεμο, ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά ἐπιθυμοῦμε τήν συνέχισή του καί ἀποστέλλουμε μέσῳ τοῦ ἐδάφους μας μυστικά ὁπλισμό στόν Πρόεδρο Ζελένσκυ γιά τήν συνέχισή του.

Κάποτε, τό 1989, στό εἰδικό δικαστήριο, μέ ἄλλη ἀφορμή, μία ἐφημερίδα τοῦ συγκροτήματος εἶχε διατυπώσει γιά πρώην ὑπουργό τοῦ ΠΑΣΟΚ τό περίφημο εἰρωνικό ἐρώτημα «ἔνοχος ἤ βλάξ;». Στήν προκειμένη περίπτωση, ἐάν τό ἴδιο ἐρώτημα ἀφορᾶ τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, τότε μετά λόγου γνώσεως ὑποστηρίζω ὅτι θά ἐπέλεγα τήν δεύτερη ἐκδοχή. Νά μή γνωρίζει δηλαδή τί ἀκριβῶς κάνουν οἱ Οὐκρανοί μέ τό λαθρεμπόριο ὅπλων, νά τό μαθαίνει ἐξαιτίας τῆς πτώσης ἑνός οὐκρανικοῦ Ἀντόνωφ μέσα στήν ἐκλογική περιφέρεια τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης, τήν ὥρα πού αὐτός βρίσκεται στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί νά παίρνει μέ τό περίφημο αὐτό διάβημα τίς ἀποστάσεις της.

Εἶναι χίλιες φορές προτιμότερο αὐτό ἀπό τό νά συνεχίζουμε νά παρέχουμε ἄδεια γιά ἀποστολή ὁπλισμοῦ στήν Οὐκρανία μέσῳ τοῦ ἐδάφους μας, τή στιγμή πού ἡ μέση ἑλληνική ἐπιχείρηση καί τό μέσο ἑλληνικό νοικοκυριό στενάζουν ἀπό τήν ἀκρίβεια καί τόν πληθωρισμό. Εὔχομαι εἰλικρινῶς νά ἰσχύει ἡ ἐκδοχή πού υἱοθετῶ. Γιά τό καλό τῆς πατρίδας μας. Εἶναι προτιμότερο νά θεωρούμαστε βλᾶκες παρά ἔνοχοι. Ἔστω κι ἄν αὐτό σημαίνει ὅτι κάποιοι θά πέσουν ἀπό τά σύννεφα καί ὅτι θά ἀνακαλύψουν ὅτι ὑποστήριζαν μία ἡγεσία καί ἕνα καθεστώς, πού μέ τρόπο ἀνήθικο κερδοσκοπεῖ ἀξιοποιῶντας τά ὅπλα πού τοῦ ἔστειλε ἡ Δύση, προκειμένου νά ἀμυνθεῖ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…