Ἐξορία στήν Σιβηρία

Η Δύση προσπαθεῖ νά κερδίσει τόν πόλεμο μέ τά ψέματα

Μέ τήν ἐπικοινωνία. Μόνο πού ὁ πόλεμος δέν παίζεται στά κανάλια, στά ραδιόφωνα καί στίς ἐφημερίδες ἀλλά στό πεδίο. Στό πεδίο τῆς μάχης καί στό πεδίο τῆς οἰκονομίας. Μόλις ὁ Πούτιν κήρυξε τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, ὅλοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης δέχθηκαν ἕνα ἐπικοινωνιακό σφυροκόπημα, τό ὁποῖο ὑποστήριζε πώς ὁ ρωσικός στρατός ἔπαθε κάζο καί κόλλησε στίς λάσπες. Τό ὁποῖο ὑποστήριζε ὅτι, μέ τίς κυρώσεις πού ἀποφάσισε ἡ Ἀμερική καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κατά τῆς Ρωσσίας, εἶναι θέμα χρόνου ἡ πτώση τοῦ Προέδρου Πούτιν. Εἶναι θέμα χρόνου ἡ καταστροφή τῆς ρωσσικῆς οἰκονομίας. Εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀποχώρηση ὅλων τῶν μεγάλων ξένων ἐπιχειρήσεων ἀπό τή Μόσχα. Γιά νά εἶναι, μάλιστα, καθολικό τό μήνυμα καί νά μήν ὑπάρξει ἡ παραμικρή ἀμφισβήτηση περί αὐτοῦ, ἡ φιλελεύθερη Εὐρώπη ἀποφάσισε νά βάλει λουκέτο ἐντός τῆς ἐπικρατείας της στό εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο Σπούτνικ καί στό Russia Today.

Ποῦ ὁδήγησε, ὅμως, ὁ ὁλοκληρωτικός πόλεμος τῆς ἐπικοινωνίας; Ἀπάντηση: πουθενά. Οὔτε οἱ κυρώσεις γονάτισαν τόν Πούτιν, ἀντιθέτως τόν δυνάμωσαν, οὔτε στό πεδίο τῆς μάχης ἡττήθηκε. Στήν πραγματικότητα, αὐτήν τή στιγμή ἐπικρατεῖ, καί μάλιστα ἔχοντας χρησιμοποιήσει ὅλον τόν παλαιό καί ἀπαρχαιωμένο ἐξοπλισμό τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἄν δέν τό ἔχουμε καταλάβει, ὁ Πούτιν κάνει πόλεμο στήν Οὐκρανία μέ τά παλιά ὅπλα. Ποῦ νά ρίξει στή μάχη καί τά νέα; Ἡ Δύση, παρά ταῦτα, ἐπιμένει νά κάνει πόλεμο μέ τά ψέματα. Ἐπαναλαμβάνω: Μέ τά ψέματα! Ἀπό προχθές, πού τέθηκε τό ζήτημα τῆς διακοπῆς τῆς ροῆς τοῦ ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ δηλώσεις πολιτικῶν ἀλλά καί τά ρεπορτάζ τῶν εὐρωπαϊκῶν μέσων ἐνημέρωσης εἶναι καρμπόν. Ὁμιλοῦν γιά τόν ἐκβιασμό τοῦ Πούτιν πρός τήν Εὐρώπη. Ἀλλά γιά ποιόν ἐκβιασμό μιλᾶμε; Ὁ Πούτιν δέν ἐκβιάζει τήν Εὐρώπη. Ὁ Πούτιν ὑλοποιεῖ τήν ἐπιθυμία τῆς Εὐρώπης. Τήν ἐπιθυμία τῆς Ἀμερικῆς. Τήν ἐπιθυμία τῆς Δύσης. Γιά νά ἀπεξαρτηθεῖ ἡ Εὐρώπη ἀπό τό ρωσσικό μονοπώλιο στό φυσικό ἀέριο δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Γιά νά τιναχτεῖ στόν ἀέρα ἡ συμφωνία Γερμανίας – Ρωσσίας γιά τήν κατασκευή τοῦ Nord Stream δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Γιά νά ἀντικαταστήσουμε τήν ρωσσική μέ τήν ἀμερικανική ἐξάρτηση δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Ἔ, λοιπόν, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἱκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες μας. Διακόπτει τήν ροή. Πρός τί ἡ διαμαρτυρία; Ἀφοῦ δέν ἤμασταν εὐτυχισμένοι μέ τό φτηνό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, πού τροφοδοτοῦσε τίς οἰκονομίες μας ἐπί 70 χρόνια, καί ἀφοῦ διψούσαμε τόσο πολύ γιά ἀμερικανικό ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο χωρίς ἀγωγούς, γιατί λέμε ψέματα καί μιλᾶμε διαρκῶς γιά ἐκβιασμό τοῦ Πούτιν; Τί περιμέναμε δηλαδή; Νά τοῦ ἐπιβάλλουμε κυρώσεις, νά καμαρώνουμε ὅτι διαλύεται, νά δηλώνουμε ὑπερηφάνως ὅτι οἱ κυρώσεις ἔχουν στόχο τήν ἐσωτερική ἀναταραχή στήν Ρωσσία καί τήν ἀνατροπή του ἀπό τούς ὀλιγάρχες, καί ὡς ἐπιβράβευση νά λαμβάνουμε ἀπρόσκοπτη ροή φυσικοῦ ἀερίου; Ποῦ ὑπάρχουν γραμμένα αὐτά; Πραγματικά, ἔχει χαθεῖ ἡ λογική. Καί ἀφοῦ χάθηκε ἡ λογική, σύντομα θά ἐπικρατήσει τό συναίσθημα. Τῆς ὀργῆς.

Ὅσα ψέματα καί νά εἰπωθοῦν, ὅσα Σπούτνικ καί νά κλείσουν, γιά νά μήν μαθαίνουμε τήν ἄλλη ἄποψη, οἱ λαοί στό τέλος θά καταλάβουν, γιατί μποροῦν νά κάνουν κάτι ἐξαιρετικά ἁπλό: τήν σύγκριση τοῦ χθές μέ τό σήμερα. Μέ Ρωσσία ζεσταινόμασταν (φθηνά), μέ Δύση ξεπαγιάζουμε (ἀκριβά). Αὐτή τήν καταλυτική σύγκριση κανένα ψέμα, καμμία συκοφαντική δήλωση, καμμία ρητορεία δέν μπορεῖ νά τήν κρύψει. Ἀδειάζει ἡ Εὐρώπη ἀπό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἀλλά τί περίεργο, δέν ὑπάρχει ἐπαρκές ἀμερικανικό γιά νά τό ἀντικαταστήσει. Δέν ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα ἡ ἐκτίμηση πώς στό μέλλον, ὅταν θά μιλᾶμε γιά τήν Δύση, θά ἐννοοῦμε τήν Ἀμερική, τήν Μεγάλη Βρεταννία καί τίς χῶρες τῆς Κοινοπολιτείας. Οἱ ἴδιοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης θά ἐπαναστατήσουν κατά τῶν κυβερνήσεών τους, πού τούς λένε ὠμά καί χωρίς νά κοκκινίσουν ὅτι θά ἐπιστρέψουμε στούς χειμῶνες τοῦ 1942.

Θά κάνω μία ἀκόμη ἐκτίμηση, ἀκραία ὅπως ἀκραῖοι εἶναι καί οἱ καιροί πού ζοῦμε. Ἄν τά πράγματα ἐξελιχθοῦν ὅπως προβλέπεται καί δέν βάλλει ὁ Θεός τό χέρι του, θά εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες πού θά θεωρηθοῦν ἀπό τούς λαούς τους ἐγκληματίες πολέμου καί θά ὁδηγηθοῦν στό διεθνές ποινικό δικαστήριο. Μαζί ἤ χωρίς τόν Πούτιν. Τά ψέματα δέν ἀντέχουν πιά. Ἡ Δύση χάνει τόν πόλεμο στό πεδίο, χάνει τόν πόλεμο καί στήν ἐπικοινωνία. Χάνει τόν πόλεμο καί ἰδεολογικά, στίς ἀξίες. Ἀδύνατον νά σέ πείσει τηλεόραση ὅτι αὐτό πού ζεῖς, δέν εἶναι αὐτό πού ζεῖς ἀλλά αὐτό πού σοῦ λένε οἱ ἄλλοι ὅτι ζεῖς. Σύντομα βλέπω τήν εὐρωπαϊκή ἡγεσία ἐξορία στήν Σιβηρία. Μέ φύλλο πορείας ἀπό τούς λαούς της.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ