«Ἀπεμπλουτισμένη» προπαγάνδα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ἀκούγεται γιά δεύτερη φορά.

Κάποιοι κάνουν σύγχυση τῶν διατρητικῶν βλημάτων μέ ἐπένδυση ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου μέ τά πυρηνικά ὅπλα!

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Γιά πρώτη φορά ὑπῆρξαν δημοσιεύματα μέ σχετικούς ἐξωπραγματικούς, ἕως καί ἔξαλλους σχολιασμούς, ὅταν ἐμφανίσθηκαν στήν πρώην Γιουγκοσλαβία ἀμερικανικά ἅρματα ἐφοδιασμένα μέ τέτοια διατρητικά βλήματα, ὅσο καί θωρακίσεις ἐνισχυμένες μέ τό ἰδιαιτέρας σκληρότητος αὐτό μέταλλο. Καί μπορεῖ οἱ «ἀναλυτές» τῆς ἐποχῆς νά δικαιολογοῦνται ὡς μή εἰδήμονες ἐπί ζητημάτων θωρακίσεων καί διατρητικῶν βλημάτων.

Ὅμως ἀφοῦ δέν εἶναι εἰδήμονες, προφανῶς κάποιος τούς κατηύθυνε νά προβάλλουν τόν ἐσφαλμένο ἰσχυρισμό, ὅτι τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο χρησιμοποιεῖται σέ κάποιας μορφῆς «πυρηνικό ὅπλο». Μιά σοβαρή χώρα ὅμως, ὅπως ἡ Ρωσσία, δέν δικαιολογεῖται νά κάνει τέτοιες συγχύσεις. Μπορεῖ –καί δικαιοῦται– νά ἀντιδρᾶ στήν ἀπόφαση τῆς Βρεταννίας νά ἐξοπλίσει τήν Οὐκρανία μέ ἅρματα μάχης στόν φόρτο τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται πυρομαχικά ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου.

Ὁ ἰσχυρισμός ὅμως ὅτι αὐτά εἶναι πυρηνικά ὅπλα καί ὅτι θά ὑπάρξει «ἀνάλογη ἀντίδρασις», μπορεῖ νά σημαίνει δύο τινά. Ἤ ὅτι ἡ Ρωσσία ἀναζητεῖ δικαιολογία γιά νά χρησιμοποιήσει κάποιας μορφῆς τακτικά πυρηνικά ὅπλα στήν Οὐκρανία ἤ ὅτι ἁπλῶς διασπείρει ψευδεῖς πληροφορίες, μέ στόχο τήν συκοφάντηση τῶν ἀντιπάλων της. Καί στήν μία καί στήν ἄλλη περίπτωση εἶναι προφανές ὅτι ἡ ὅλη κατάστασις ἑδράζεται στήν προπαγάνδα τῆς Μόσχας. Καί τοῦτο μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι καί πρίν ἀπό 30 περίπου χρόνια, ἀπό τήν ἴδια πηγή προήρχοντο οἱ διαδόσεις σχετικά μέ τά «πυρηνικά» στήν πρώην Γιουγκοσλαβία.

Πρέπει ἐδῶ νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι στόν τομέα αὐτό, τῆς προπαγάνδας, ἡ ρωσσική πλευρά ἔχει ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἐπιδέξια. Ἔχει πείσει τόν μέσο πολίτη ὅτι κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατενίκησε τόν ναζισμό μόνη της. Παρασιωπᾶ μέχρι καί σήμερα ἐντέχνως τό γεγονός ὅτι ἡ ἄμυνά της στηρίχθηκε σέ ὑλικό ἀμερικανικῆς καί βρεταννικῆς προελεύσεως, πού ἔφθανε στό λιμάνι τοῦ Ἀρχαγγέλου μέ νηοπομπές μέσῳ τοῦ Ἀρκτικοῦ Ὠκεανοῦ.

Ἀκόμη καί τά ἐργοστάσια, τά ὁποῖα μετεφέρθησαν στήν Σιβηρία (κάτι πού ἦταν πράγματι σημαντικό ἐπίτευγμα), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς ἦσαν. Εἶχαν ἀγορασθεῖ κατά τήν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου.

Καί κατά τήν περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου πού ἠκολούθησε, πάλι τό «ἀνατολικό μπλόκ» καλλιεργοῦσε τήν εἰκόνα τοῦ φιλειρηνιστοῦ πού ἀντιμετώπιζε τήν ἐπιθετική διάθεση «τῶν καπιταλιστῶν». Τό γεγονός ὅτι εὑρίσκοντο πάντα μπροστά σέ ἀριθμό πυρηνικῶν ὅπλων καί παρεβίαζαν ἐντέχνως τίς συμφωνίες περιορισμοῦ τους, τίς ὁποῖες εἶχαν ὑπογράψει, ἡ Δύσις ἀπετύγχανε νά τό ἀναδείξει. Ἦταν τέτοιος ὁ κορεσμός πού δημιουργοῦσε ἡ σοβιετική προπαγάνδα καί στά δυτικά ἀκόμη μέσα ἐνημερώσεως, πού ἡ ἀλήθεια δέν εὕρισκε χῶρο γιά νά προβληθεῖ…

Καί χωρίς νά μποῦμε σέ μεγάλο βάθος ὅσον ἀφορᾶ στίς συνθῆκες πού ὁδήγησαν στήν σύγκρουση μέ τήν Οὐκρανία, θά κάνουμε μία μόνον ἐπισήμανση. Ἀπό τήν ἐποχή τῆς πτώσεως τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου δέν ὑπῆρξε οὔτε μία χώρα τῆς Εὐρώπης πού νά θέλησε οἰκείᾳ καί ἐλευθέρᾳ βουλήσει νά παραμείνει προσδεδεμένη στό ρωσσικό ἅρμα.

Εἶχαν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ πρώην Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας τόσο πικράν πεῖραν ἀπό τήν καταπίεση πού εἶχαν ὑποστεῖ, πού ἔσπευσαν νά ἐνταχθοῦν στίς δυτικές δομές.

Ὅσο γιά τά πυρηνικά, οἱ μέν Ἀμερικανοί δέν ἔχουν ἀναπτύξει νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυρηνικούς πυραύλους ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’80, ἐνῷ οἱ Ρῶσσοι συνεχίζουν νά ἐκσυγχρονίζουν τό ὁπλοστάσιό τους ἀκόμη καί σήμερα. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ θύελλα πού ἠγέρθη ὅταν ὁ Ντόναλντ Τράμπ ἀπεφάσισε τήν ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ ἀπό τήν συμφωνία γιά τά πυρηνικά ὅπλα ἐνδιαμέσου βεληνεκοῦς, ἀφοῦ διεπίστωσε τήν συγκεκαλυμμένη παραβίασή της ἀπό τήν Ρωσσία. Ἀλλά καί τότε ἡ ρωσσική προπαγάνδα ἀξιοποίησε τήν διάθεση τῶν δυτικῶν συστημικῶν μέσων νά ἐπικρίνουν τόν τότε Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, γιά νά συσκοτίσει τελικῶς τήν πραγματικότητα.

Τώρα ἐπικεντρώνουν τήν προβολή στήν λέξη «οὐράνιο» καί παραβλέπουν τήν λέξη «ἀπεμπλουτισμένο». Καί ἔτσι, δημιουργοῦν ἐντυπώσεις.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ