ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Παρακάμπτουν τήν σύνθετη ἐπιβάλλουν τό «μακεδονικός»

Οἱ Ἕλληνες πρέσβεις προειδοποιοῦν -Ἐνοχλήθηκε ἡ Βουλγαρία

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟ μίας δυσάρεστης ἐκπλήξεως εὑρέθη ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἤδη ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων της. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», οἱ Σκοπιανοί παραβιάζουν καταφώρως τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί προσπαθοῦν νά παρακάμψουν τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ: χρησιμοποιοῦν συνεχῶς σέ ἐπίσημα ἔγγραφά τους τό ἐπίθετο «μακεδονικός», ἐκεῖ ὅπου θά ἔπρεπε νά κάνουν χρήση τοῦ ὅρου «βορειομακεδονικός».

Ἀγωνιώδη μηνύματα καί προειδοποιήσεις γιά τήν κατάσταση αὐτή ἔχουν ἀπευθύνει Ἕλληνες διπλωμάτες, ὄχι μόνον προφορικά ἀλλά καί μέ ἐπίσημα ἔγγραφα πού ἔχουν ὑποβάλει στήν κεντρική ὑπηρεσία. Μέ αὐτά ἐπισημαίνεται ὅτι σέ κάθε περίπτωση, εἴτε πρόκειται γιά τήν γλῶσσα, εἴτε γιά τήν ἐθνικότητα, εἴτε γιά τόν στρατό, εἴτε γιά τά προϊόντα, οἱ Σκοπιανοί ἐπιμένουν στήν χρήση τοῦ ἐπιθέτου «μακεδονικός», τό ὁποῖο καί θέλουν νά ἐπιβάλλουν. Καί ὅμως τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν δίδει ἀκόμη τήν δέουσα προσοχή στίς σχετικές ἀναφορές τῶν διπλωματῶν (πρέσβεών μας σέ χῶρες τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ) καί ἀκόμη δέν λαμβάνει μέτρα γιά τήν ἀνατροπή τῶν δεδομένων, τά ὁποῖα σύν τῶ χρόνω γίνονται πιό δυσμενῆ γιά τήν Ἑλλάδα.

Καταρρέουν πανηγυρικῶς μετά ταῦτα οἱ ἰσχυρισμοί τῆς ἀπελθούσης κυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύν τῶ χρόνω ἀποκαλύπτεται πώς ἡ κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὄχι μόνον δέν ἔλυσε τό Σκοπιανό ζήτημα ἀλλ’ ἀπεναντίας ἐκθέτει τήν χώρα σέ σοβαρό κίνδυνο ἀπωλείας τῆς ἱστορίας μας, τῆς ταυτότητός μας καί τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας. Κατανοητόν ὅτι αὐτά οὐδόλως ἀπασχολοῦσαν τόν ΣΥΡΙΖΑ κατά τήν διακυβέρνηση, ἀλλά ἡ κατάστασις πρέπει πλέον νά ἀλλάξει.

Ὁ καιρός τοῦ κατευνασμοῦ καί τῶν ἠπίων τόνων πρέπει νά παρέλθει ἀνεπιστρεπτί. Μόνον ἔτσι θά ἀνατραπεῖ ἡ προσπάθεια τῶν Σκοπιανῶν νά διαιωνίσουν τήν χρήση τῶν ὅρων «Μακεδονία», «Μακεδών» καί «μακεδονικός». Καί γι’ αὐτό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πρέπει νά κινητοποιηθεῖ ἀμέσως. Ἄλλωστε παραμένουν ἀκόμη σέ ἐκκρεμότητα ζητήματα ὅπως αὐτό τῶν ἐμπορικῶν σημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων πρέπει νά γίνει διαπραγμάτευσις, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἔχει κάθε δυνατότητα νά μεγιστοποιήσει τίς ἀπαιτήσεις της καί νά τηρήσει σκληρή γραμμή. Θά εἶναι προφανῶς μία ἔκπληξις γιά τούς βορείους γείτονές μας πού ἔχουν συνηθίσει νά τά βρίσκουν ὅλα εὔκολα μέ τήν ὑποχωρητική στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τίς προσπάθειες κατευνασμοῦ καί τηρήσεως ἠπίων τόνων.

Μπορεῖ γιά λόγους συγκυριακούς νά εὑρίσκονται στήν πρώτη γραμμή τῆς ἐπικαιρότητος τά γεωπολιτικά ζητήματα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου μέ τίς διεκδικήσεις τῶν Τούρκων στήν Κύπρο καί τό Αἰγαῖο, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς ἡ Ἀθήνα ἔχει τήν πολυτέλεια νά ἀφήσει τά Σκόπια νά ἁλωνίζουν στά Βαλκάνια.

Πρέπει, λοιπόν, σέ πρώτη φάση, νά ἀκυρωθοῦν καί νά ἀντικατασταθοῦν οἱ εἰδικές ὁδηγίες πού ἔχουν σταλεῖ πρός ὅλες σχεδόν τίς πρεσβεῖες καί τίς μόνιμες ἀντιπροσωπίες τῆς χώρας μας στό ἐξωτερικό, καί πού συνιστοῦν τήν τήρηση στάσεως ἀναμονῆς καί τήν προσεκτική ἐξέταση τῆς καταστάσεως, χωρίς ὄξυνση τῶν τόνων ἤ πραγματοποίηση διαβημάτων πρός τά Σκόπια ἤ πρός ἄλλες ξένες κυβερνήσεις. Καί ὅμως, τήν ἴδια στιγμή, ἀναγνωρίζεται πώς ὑπάρχει διαρκής διολίσθησις πρός μία λίαν προβληματική κατάσταση, λόγω τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ὅρου «μακεδονικός/ή» σέ ὅλες τίς ἄλλες χρήσεις.

Ἡ ἑλληνική πλευρά τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως τό διεθνές δίκαιο, ἀλλά αὐτό προϋποθέτει καί ἀπαιτεῖ τήν ἀντίστοιχη τήρηση κανόνων καί συμφωνιῶν καί ἀπό τίς ἄλλες πλευρές. Ἐν προκειμένω, ἀπό τά Σκόπια. Διότι ὅσο θά ἐπιδεινώνεται ἡ κατάστασις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος στό Σκοπιανό τόσο θά ὑποβαθμίζεται τό κῦρος τῆς χώρας μας. Ἀλβανοί καί Τοῦρκοι θά ἀποθρασυνθοῦν, ἀκολουθώντας καί τούς Σκοπιανούς, καθώς κάθε ὑποχώρησις θεωρεῖται δεῖγμα ἀδυναμίας. Τά προβλήματα πού δημιουργοῦν οἱ Σκοπιανοί ἔχουν ὡς βάση τήν παραδοχή, ὅτι οἱ πολῖτες τοῦ μορφώματός τους ἀναγνωρίζονται ὡς ἄτομα ἀνήκοντα στήν «μακεδονική ἐθνότητα». Πολύ βολικά γι’ αὐτούς, ξεχνοῦν ὅτι ἡ «ἐθνικότης» πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τήν διευκρίνιση «Πολῖτες τῆς Βορείου Μακεδονίας».

Καί ἐνῶ ἀκόμη καί ἕνας Ἀλέξης Τσίπρας θά μποροῦσε αὐτό νά τό ἔχει προβλέψει, ἕνα ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παραμένει ἀκόμη δέσμιο τῆς ἐφεκτικῆς πολιτικῆς πού κληροδοτήθηκε ἀπό τήν προηγουμένη Κυβέρνηση. Καί ὅμως εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾶ τήν «μακεδονική ἐθνότητα» ἡ Ἑλλάς ἔχει φυσικό σύμμαχο τήν Βουλγαρία, ἡ ὁποία εἶναι ἀρκετά ἐνοχλημένη ἀπό τίς μεθοδεύσεις τῶν Σκοπιανῶν, καθώς ὑποστηρίζει τήν βουλγαρική καταγωγή τῶν κατοίκων τοῦ γειτονικοῦ μορφώματος βάσει διαφόρων δεδομένων, κυριώτερο ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἡ γλῶσσα τους, πού ἀποτελεῖ καταφανῶς διάλεκτο τῆς βουλγαρικῆς, μέ τήν ὁποία ἔχει πολύ περισσότερα κοινά στοιχεῖα ἀπό ὅσα ἔχει μέ τήν σερβοκροατική.

Κατά τό ἑπόμενο διάστημα οἱ Σκοπιανοί θά κληθοῦν νά συζητήσουν μέ τήν Ἑλλάδα τά ζητήματα τά ὅποια ἄνοιξε ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Μποροῦμε νά εἴμεθα βέβαιοι πώς μέχρι τότε θά ἔχουν κινητοποιήσει Ἀμερικανούς καί Εὐρωπαίους, ἐπισείοντας τόν κίνδυνο τῆς ἀποσταθεροποιήσεως καί ζητώντας παρεμβάσεις πρός τήν Ἑλλάδα.

Στήν ἐκστρατεία αὐτή θά πρέπει νά ἀπαντήσουμε μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι τήν εὐθύνη γιά τήν σταθερότητα τῶν Σκοπίων τήν ἔχει ὁ Ζόραν Ζάεφ, ἐνῶ ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν μπορεῖ νά διακινδυνεύσει μίαν ἀποσταθεροποίηση τῆς Ἑλλάδος πού θά μποροῦσε νά προκύψει ἀπό τήν ὑποχωρητική στάση στό Σκοπιανό. Οἱ Ἕλληνες ἐκφράσθηκαν μέ μεγαλειώδη συλλαλητήρια στά ὁποῖα διετράνωσαν τήν ἀπόφασή τους νά μήν ἀπεμπολήσουν οὔτε τήν Μακεδονία οὔτε τήν ἱστορική μνήμη μας. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε στίς τελευταῖες ἐκλογές τήν στάση του ἐπί αὐτοῦ τοῦ ζητήματος. Ἡ σημερινή Κυβέρνησις ὀφείλει νά πολιτευθεῖ στό πλαίσιο τῆς ἐντολῆς πού ἔχουν δώσει οἱ ψηφοφόροι της. Καί αὐτό ἐχθροί καί φίλοι πρέπει νά τό σεβασθοῦν.

Εὐθ. Π. Πέτρου

Κεντρικό θέμα

Ἐπικίνδυνος ἄξων Ρωσσίας – Τουρκίας γιά γεωτρήσεις στήν Μεσόγειο

Εφημερίς Εστία
Μέ ἀπέλαση τοῦ Mr Bitcoin καί μέ στρατιωτική συμμαχία μέ τήν Σ. Ἀραβία ἀπαντᾶ ἡ Ἀθήνα

Νησιά ὑπό κατοχή

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Βορείου Αἰγαίου Κώστας Μουτζούρης εἶναι παλαιός γνώριμος, τολμῶ νά πῶ καί φίλος

Ἄμεσες ἐργασίες στό Τατόι

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ἄμεση ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως στό κτίριο τῆς οἰκίας Ἀρχικηπουροῦ, γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει ἐγκεκριμένη μελέτη, καθώς καί τήν ἐπίσπευση τῶν κατά νόμον διαδικασιῶν ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου Φίλων Τατοΐου τῶν ἐγκεκριμένων μελετῶν τριῶν κτιρίων, τῆς οἰκίας Φροντιστῆ, τοῦ Βουτυροκομείου καί τοῦ κτιρίου τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, προκειμένου νά ἀρχίσουν καί σέ αὐτά ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, ζήτησε ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Λίνα Μενδώνη ἀπό τήν Ὑπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ἀττικῆς, κατά τήν διάρκεια συσκέψεως τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΠΟΑ. Ἐπίσης, ζήτησε τήν λήψη ἄμεσων σωστικῶν μέτρων στό κτίριο τῶν Ἀνακτόρων τοῦ π. Βασιλικοῦ κτήματος στό Τατόι, ἀπό τήν Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Ἀρχιτεκτονικῆς Κληρονομιᾶς. Οἱ σωστικές παρεμβάσεις κρίνονται ἀναγκαῖες, προκειμένου νά μήν ἐπιβαρυνθεῖ περαιτέρω τό κτίριο μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπονήσεως τῆς μελέτης ἐφαρμογῆς, ὁ διαγωνισμός τῆς ὁποίας προκηρύχθηκε τόν Σεπτέμβριο 2019 καί βρίσκεται στήν τελική φάση ἐπιλογῆς ἀναδόχου. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν μελετῶν προβλέπεται τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἐνῶ τόν Μάιο 2021 προγραμματίζεται ἡ δημοπράτησις τοῦ ἔργου. Παράλληλα, προχωροῦν οἱ διαδικασίες πού ἀφοροῦν τά δίκτυα κοινῆς ὠφελείας μέ προτεραιότητα στήν ὑδροδότηση καί ἠλεκτροδότηση τοῦ κτήματος, καί στήν συνέχεια τῆς ἀποχετεύσεως. Πρόκειται γιά ἐνέργειες ἀναγκαῖες, ὥστε νά διασφαλισθεῖ ἡ σωστή λειτουργία τῶν ἐργοταξίων. Τό ἑπόμενο δίμηνο προγραμματίζεται ἡ ἐγκατάστασις ἐντός […]

Μέ τήν σκέψη στό μέλλον ἡ Ναυτιλία τό 2020

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐμπορική ναυτιλία, ὁ κλάδος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὁ ὁποῖος μεγαλουργεῖ διεθνῶς…

Ἀθηναϊκή ταβέρνα

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 23 Ἰανουαρίου 1960