Ντοκουμέντο: Οἱ ἀκυρότητες Πρεσπῶν γιά ἔθνος καί γλῶσσα

Ἡ ἀλληλογραφία στόν ΟΗΕ – Ἔτσι παρεκάμφθη τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ τῶν Πρεσπῶν ἐτέθη πλέον ἐν ἰσχύι παρά τό γεγονός ὅτι παρεβιάσθη πλειστάκις ἡ διεθνής νομιμότης. Πρῶτον, μέ τήν ἀγνόηση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος στήν γειτονική χώρα, ἀπό ὅπου ἀπεῖχε τό 50% καί πλέον τοῦ λαοῦ, παρά τίς ἀντίθετες διατάξεις τοῦ Συντάγματος. Δεύτερον, μέ τήν κύρωση τῆς συμφωνίας ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Σκοπίων καί ὄχι ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅπως τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων ὁρίζει. Καί βεβαίως, τρίτον, μέ τήν παράκαμψη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ὅπως αὐτό συνεφωνήθη ἀπό τά δύο μέρη καί τόν εἰδικό μεσολαβητή μέ τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας. Ὡστόσο, ἐπειδή τό δίκαιον τῆς ἰσχύος εἶναι ἀρκετές φορές πιό στέρεο ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο, ὅλα αὐτά γιά τίς Κυβερνήσεις δέν φαίνεται νά ἔχουν καί πολλή σημασία. Εἶναι ψιλά γράμματα.

Ἡ «Ἑστία» δέν συμφωνεῖ. Καί γιά ὅποια ἀξία ἔχει ἡ γνώμη της προχωρεῖ σήμερα στήν ἀποκάλυψη δύο ἐπιστολῶν-ντοκουμέντο, μέ τήν ὁποία καταγράφει πώς –διά τῆς σιωπηρῆς ἀνοχῆς καί τήν ἰδίων τῶν μελῶν του– παρεκάμφθη τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καί τά Σκόπια θά γίνουν μέλος αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ διά… περιφορᾶς. Οἱ ἐπιστολές πού φέρνουμε στήν δημοσιότητα πρώτη φορά ὑπογράφονται ἀπό τούς μονίμους ἀντιπροσώπους τῶν δύο κρατῶν στόν ΟΗΕ, τήν πρέσβυ Μαρία Θεοφίλη καί προσωρινή ἐπιτετραμμένη Σάνια Ζωγράφσκα-Κρστέσκα ἀπό τήν μία πλευρά, καί ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτιέρρες ἀπό τήν ἄλλη. Ἀπό τήν ἀντιπαραβολή τους καί συγκρινόμενες μέ τήν ἀπόφαση 817 τοῦ ΟΗΕ προκύπτουν τρία ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα:

Πρῶτον, πώς παρεβιάσθη τό ψήφισμα 817 τοῦ ΟΗΕ γιά τό εὖρος ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου, τό ὁποῖο ψήφισμα δέν τόν ἐξουσιοδοτοῦσε νά συζητήσει ζητήματα μακεδονικοῦ ἔθνους καί μακεδονικῆς γλώσσης!

Δεύτερον, πώς ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ ἀποφεύγει νά κάνει μνεία στήν ἔναρξη τῆς ἐπιστολῆς του στήν ἀπόφαση 817 γιά νά προστατεύσει νομικῶς τόν ἑαυτό του.

Τρίτον, πώς «βαφτίζονται» ὡς «ἔγγραφα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως» ἡ κοινή ἐπιστολή τῶν δύο ἐπιτετραμμένων, προκειμένου νά μήν εἰσαχθεῖ πρός συζήτησιν-ψήφισιν στό ὄργανο ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

• Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἀπόφαση 817. Στήν παράγραφο 3 τοῦ σκεπτικοῦ της καί 1,3 τοῦ διατακτικοῦ της ἀναφέρεται στήν ὕπαρξη «διαφορᾶς» παραπέμποντας στίς διαφορετικές ἀπόψεις τῶν μερῶν γιά τό ὄνομα. Τέσσερεις φορές γίνεται μνεία σέ «διαφορά» στήν ἀπόφαση 817, ἐνῶ στό ἐπίσημο κείμενο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ξεκαθαρίζεται ὅτι ἡ διαφορά περιορίζεται στό ὄνομα. Καμμία ἀναφορά σέ ζητήματα ταυτότητος!

• Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραβιάζοντας τήν ἐντολή τοῦ ΟΗΕ προκειμένου νά περιλάβει τά θέματα γλώσσης καί ἔθνους ὀνομάσθηκε συμφωνία γιά τήν ἐπίλυση «διαφορῶν».

• Τό κοινό κείμενο τῶν δύο μονίμων ἀντιπροσώπων Ἑλλάδος καί Σκοπίων στόν ΟΗΕ περιγράφει τό ἀντικείμενο τῆς διαπραγματεύσεως μέ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους: «Διαφορά» ὅπως ἡ ἀπόφασις 817 τοῦ ΟΗΕ, «διαφορές» ὅπως καταγράφεται στήν Τελική συμφωνία καί «διαφορά καί τά ἐναπομείναντα ζητήματα». Προκειμένου νά ἀποφύγει τό νομικό σκόπελο, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ στήν ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί τόν Πρόεδρο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προτιμᾶ τόν ὅρο «διαφορά καί ἐναπομείναντα ζητήματα».

Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός: Μολονότι σέ μεταγενέστερα κείμενα τοῦ ΟΗΕ προσετέθη καί ὁ ὅρος «remaining issues», ὅπως προκύπτει ἀπό ἐπίσημες δηλώσεις τοῦ Μάθιου Νίμιτς, αὐτά δέν ἀφοροῦν στά θέματα ταυτότητος (γλώσσης καί ἐθνότητος)! Συγκεκριμένως, ὁ κ. Νίμιτς εἶχε δηλώσει ἐπανειλημμένως: «Τά ζητήματα ταυτότητος (ἐθνότης-γλῶσσα) δέν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως».

• Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στά «βαφτίσια» τοῦ κειμένου ὡς …ντοκουμέντου τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιά νά παρακαμφθεῖ τό ὄργανο, ἀξίζει νά σταθεῖ κανείς στίς διατυπώσεις: Θεοφίλη καί Κρστέσκα ζητοῦν ἁπλῶς «νά διαβιβασθεῖ αὐτή ἡ ἐπιστολή στήν Γενική Συνέλευση καί τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας». Ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ διαβιβάζει στήν Γενική Συνέλευση καί στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τήν συμφωνία καί τήν κοινή ἐπιστολή τῶν μονίμων ἀντιπροσώπων μέ τήν φράση «θά ἤμουν εὐγνώμων ἄν διαβιβασθεῖ ὡς ἔγγραφο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας ἡ παροῦσα ἐπιστολή καί τά παραρτήματά της ὡς τό θέμα 118 τῆς ἡμερησίας διατάξεως». Ἐξαιρετική λειτουργία διεθνοῦς ὀργανισμοῦ!

Γιά τήν ἱστορία παραθέτουμε τό πλῆρες περιεχόμενο τῶν δύο ἐπιστολῶν.

Κεντρικό θέμα

Σύγκρουσις εἰσαγγελέων γιά τήν Novartis

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀντίδρασις τῆς ΝΔ καί τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Δήμαρχοι μέ ὑπερεξουσίες ἀντίδοτο στήν ἁπλή ἀναλογική

Εφημερίς Εστία
Τί εἰσηγήσεις μελετᾶ ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης

Ἔβερτ: Γυναίκα τῆς δεκαετίας

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΡΩΤΗ σκέψη πού ἔκανα ὅταν ἄκουσα χθές στό ραδιόφωνο ὅτι ὁ Γιῶργος-Μιλτιάδης Ἀλβέρτης, υἱός τῆς Ἀλεξίας Ἔβερτ, τραυματίστηκε ἐλαφρά σέ τροχαῖο ἀτύχημα στήν παραλιακή, ἦταν: «Ἐπιτέλους, πότε θά χαμογελάσει ἡ τύχη σέ αὐτήν τήν γυναίκα καί σέ αὐτή τήν οἰκογένεια; Πόσες λαχτάρες πρέπει νά ζήσει στήν ζωή της;».

Ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ ἐπιπλήττει τόν Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Παρέθεσε παραποιημένες δηλώσεις τοῦ Πάυατ

Ὁ ἔμπορος καί λογοτέχνης Γιάννης Σωτηρίου

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Γιάννης Σωτηρίου, πού ἔφυγε ἀθόρυβα ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο, πλήρης ἡμερῶν, ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς ἐπιφανέστερους ἐμπόρους καί λογίους τοῦ Πειραιῶς.