ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ ὀλιγωρία γιά τό κλῖμα παράγει νέα φτώχεια

Ἔκθεσις-σόκ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος γιά τίς ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΟΥΜΕ! ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ πού προεκάλεσαν τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα βροχοπτώσεων προχθές τό βράδυ στήν Χαλκιδική, ἀπετέλεσαν πρῶτο θέμα σέ μεγάλα διεθνῆ εἰδησεογραφικά δίκτυα ὅπως τό ΒΒC. Οἱ ἀπώλειες σέ ἀνθρώπινες ζωές, οἱ καταστροφές σέ ὑποδομές, ἡ διακοπή τῆς ἠλεκτροδοτήσεως καί τῶν τηλεπικοινωνιῶν, οἱ ἀπειλούμενες ἀκυρώσεις κρατήσεων καί οἱ συνέπειες στήν τοπική οἰκονομία ἀπέδειξαν μέ τό καλημέρα στήν ΝΔ ὅτι σέ καιρούς παγκοσμιοποιήσεως ἡ διακυβέρνησις εἶναι μία πολύ σύνθετη ὑπόθεσις. Καί πάντως ξεπερνᾶ κατά πολύ τόν κλασσικό τρόπο διαχειρίσεως τῆς ἐξουσίας. Τό κτύπημα τοῦ τυφῶνος πού, ὅπως ἀνέφερε στήν «Ἑστία» ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΕΤΕ Ἀνδρέας Ἀνδρεάδης εἶχε ταχύτητα 120-130 χιλιομέτρων, δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο. Ἡ ξενοδοχειακή μονάς πέντε ἀστέρων τῆς ὁποίας ἡγεῖται στήν περιοχή Σάνη στήν Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς εἶχε τήν προνοητικότητα νά ἐπενδύσει τά προηγούμενα χρόνια καί νά διαθέτει γεννήτριες ὥστε νά μήν διακοπεῖ ἡ παροχή ρεύματος. Ἡ περιοχή ὅμως ὄχι. Οἱ τηλεπικοινωνίες μέχρι καί χθές βράδυ ἐγίνοντο μέσω viber καί whatsApp· ἡ κλασσική τηλεφωνία εἶχε καταρρεύσει.

Ἡ προχθεσινή ὄχι αἰφνίδια ἐξέλιξις –ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μέ εἰδική ἔκθεσή της προειδοποιεῖ ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια γιά τήν αὔξηση τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων στήν Μακεδονία (ἀναλυτικῶς σελίς 3)– δεικνύει πώς δέν πρέπει νά ὁμιλοῦμε πλέον γιά κλιματική ἀλλαγή ἀλλά γιά κλιματική κρίση. Τά ἀκραῖα φαινόμενα πού κοστίζουν ζωές τείνουν νά γίνουν πολύ περισσότερα καί σέ πιό σύντομο διάστημα ἀπό ὅσο ὑπολογίζαμε. Αὐτό καθίσταται πλέον κοινή πεποίθησις σέ ὅλον τόν πλανήτη, στήν Ἑλλάδα μέ καθυστέρηση ὅμως. Γι’ αὐτό καί δέν λειτουργοῦσε οὔτε προχθές –ἕναν χρόνο μετά τό Μάτι– οὔτε τό 112, οὔτε τό σύστημα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως μέσω κινητῶν. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πράγματι ἄφησε καμμένη γῆ σέ αὐτόν τόν τομέα, κυριολεκτικῶς.

Στήν Βρεταννία ὅμως, παρά τόν ἐμφύλιο γιά τό Brexit, λίγο πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, τό Κοινοβούλιο μέ καθολική ψηφοφορία ἔθεσε τήν χώρα σέ κατάσταση ἐκτάκτου κλιματικῆς κρίσεως. Ἡ Γαλλία θέτει τό ἴδιο θέμα, κλιματικῆς κρίσεως, λόγω τῆς μειώσεως τῆς βιοποικιλότητος. Οἱ εἰδικοί τονίζουν ὅτι πλέον μετά τήν Μάνδρα, τό Μάτι καί τήν Χαλκιδική πρέπει νά δοῦμε τό θέμα ἀπό ἐντελῶς διαφορετική προσέγγιση. Θά πρέπει, ἕνα πρῶτο μέτρο, νά ἐπανεξετάσουμε τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος τήν ὁποία ἔλαβε ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ, νά μήν μετάσχει στόν εὐρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικῆς προστασίας rescEU. Δυστυχῶς, ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά μήν μετέχει ἡ Ἑλλάς σέ αὐτόν τόν μηχανισμό λόγω τῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν. Τά ἀκραῖα φαινόμενα ὅμως καθιστοῦν ὑποχρεωτική τήν συμμετοχή της. Ὅπως ὑποχρεωτική εἶναι καί ἡ ἀνάγνωσις-μελέτη τῆς εἰδικῆς ἐκθέσεως πού συνέταξε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιά τήν κλιματική ἀλλαγή ἐπί διοικήσεως τοῦ ἀπερχομένου Ἰωάννου Στουρνάρα. Τήν ἔκθεση αὐτή παρουσιάζουμε σήμερα, καθώς περιέχει ἀναλυτική μελέτη οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων γιά ὅλους τούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Δηλαδή:

– Πόσο θά αὐξηθεῖ ἡ ζήτησις τῆς ἐνέργειας ἀπό τό γεγονός ὅτι θά αὐξηθοῦν ἐτησίως κατά σαράντα οἱ ἡμέρες πού ἔχει καύσωνα ἄνω τῶν 35 βαθμῶν;

– Πῶς θά ἐπηρεασθεῖ-μειωθεῖ τό γεωργικό εἰσόδημα καί σέ ποιά κατεύθυνση θά ἀναπροσανατολιστοῦν οἱ καλλιέργειες, καθώς σιτάρι καί βαμβάκι ἀναμένεται νά πληγοῦν;

– Ποιές δημόσιες ὑποδομές (λιμάνια, δρόμοι) πρέπει νά ἐπανασχεδιασθοῦν γιά νά ἀνταποκρίνονται-ἀντέχουν σέ ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα καί στήν αὔξηση τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης;

– Σέ τί βαθμό ἐπηρεάζεται ἡ ἁλιεία μας καί τί εἴδους ψάρι θά τρῶμε στό μέλλον;

– Πόσο θά αὐξηθοῦν οἱ πυρκαϊές;

– Πόσο θά ὀπισθοχωρήσει ἀπό τόν αἰγιαλό καί τίς παραλίες ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότης (bar-restaurant) ἐξ αἰτίας τῆς αὐξήσεως τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, καί ἄρα πῶς πρέπει νά ἀνασχεδιασθεῖ τό τουριστικό προϊόν;

Ἡ ἔκθεσις πού περιέχει ποσοτικά σενάρια γιά τήν δράση ἀλλά καί γιά τήν μή δράση ἔναντι τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταλήγει σέ ἕνα ἄκρως ἐνδιαφέρον συμπέρασμα. Ὅτι «εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος νά δημιουργηθεῖ ἕνας φαῦλος κύκλος φτώχειας, ἀπουσίας πρόσβασης σέ ἐνέργεια καί τεχνολογία, καί μειωμένης προστασίας ἔναντι τῶν ζημιῶν ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς».

Κεντρικό θέμα

Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ ἐπεκτείνατε χωρικά ὕδατα σέ Κρήτη-Ἰόνιο

Εφημερίς Εστία
Καί πατῆστε στόν «κάλο» Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη, Αἴγυπτο – Πρότασις τῆς «Ἑστίας»

Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μας μετά τῶν ἀλλοφύλων

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη ἐπιλογή τοῦ Ἐρντογάν ὁ πόλεμος;

Μόνο τό 10% τῆς Novartis στήν ἐπιφάνεια

Εφημερίς Εστία
ΛΑΒΡΟΣ κατά τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη ἀλλά καί τῆς τέως Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, σιωπηρός ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ «Ρασπούτιν», ἀντιφατικός στίς καταθέσεις του καί ἀποκαλυπτικός γιά τήν «ἐμπλοκή» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν ὑπόθεση Novartis, ἐνεφανίσθη ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννης Ἀγγελῆς. Στήν χθεσινή πρώτη κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (συνεχίζεται σήμερα) ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀπεδόμησε τήν δικαστική ἔρευνα γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «μιά τρῦπα στό νερό». «Τό μόνο πού ἔχει κάνει ἡ Τουλουπάκη στήν Novartis εἶναι μιά τρῦπα στό νερό. Μόνο τό 10% τῆς ὑπόθεσης εἶναι πάνω ἀπό τό νερό. Τό 90% εἶναι κάτω ἀπό τό νερό, καί δέν φαίνεται. Ψάξτε κάτω ἀπό τό νερό. Ὅσο ψάχνετε θά βρίσκετε» εἶπε ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Εἰσαγγελία δέν ἔχει παραλάβει ἀπό τίς ΗΠΑ «οὔτε τό ἀπειροελάχιστο νόμιμο στοιχεῖο», ἀφοῦ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται ἀπό τούς συναδέλφους τους εἶναι κατά τόν ἴδιο παράνομα. «Προκαλῶ τόν ὁποιονδήποτε νά πεῖ ἕνα νόμιμο ἀποδεικτικό μέσο πού ἔχουμε κάνει. Κανένα, ἄρα ὑπάρχει δόλος» ἰσχυρίσθηκε ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός καί συνεβούλευσε τούς βουλευτές ἐάν θέλουν «νά βροῦν ἄκρη στήν ὑπόθεση» ἁπλῶς νά διώξουν τήν κ. Τουλουπάκη. Ἀρνητική εἰκόνα ἔχει σχηματίσει καί γιά τήν κ. […]

Ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφώνησε φίλος παλιός, συμμαθητής, ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Ἀνάπτυξις τῆς κτηνοτροφίας!

Πρό 60 ἐτῶν
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 1959