ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Ἡ ὀλιγωρία γιά τό κλῖμα παράγει νέα φτώχεια

Ἔκθεσις-σόκ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος γιά τίς ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΧΟΥΜΕ! ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ πού προεκάλεσαν τά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα βροχοπτώσεων προχθές τό βράδυ στήν Χαλκιδική, ἀπετέλεσαν πρῶτο θέμα σέ μεγάλα διεθνῆ εἰδησεογραφικά δίκτυα ὅπως τό ΒΒC. Οἱ ἀπώλειες σέ ἀνθρώπινες ζωές, οἱ καταστροφές σέ ὑποδομές, ἡ διακοπή τῆς ἠλεκτροδοτήσεως καί τῶν τηλεπικοινωνιῶν, οἱ ἀπειλούμενες ἀκυρώσεις κρατήσεων καί οἱ συνέπειες στήν τοπική οἰκονομία ἀπέδειξαν μέ τό καλημέρα στήν ΝΔ ὅτι σέ καιρούς παγκοσμιοποιήσεως ἡ διακυβέρνησις εἶναι μία πολύ σύνθετη ὑπόθεσις. Καί πάντως ξεπερνᾶ κατά πολύ τόν κλασσικό τρόπο διαχειρίσεως τῆς ἐξουσίας. Τό κτύπημα τοῦ τυφῶνος πού, ὅπως ἀνέφερε στήν «Ἑστία» ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΕΤΕ Ἀνδρέας Ἀνδρεάδης εἶχε ταχύτητα 120-130 χιλιομέτρων, δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο. Ἡ ξενοδοχειακή μονάς πέντε ἀστέρων τῆς ὁποίας ἡγεῖται στήν περιοχή Σάνη στήν Κασσάνδρα Χαλκιδικῆς εἶχε τήν προνοητικότητα νά ἐπενδύσει τά προηγούμενα χρόνια καί νά διαθέτει γεννήτριες ὥστε νά μήν διακοπεῖ ἡ παροχή ρεύματος. Ἡ περιοχή ὅμως ὄχι. Οἱ τηλεπικοινωνίες μέχρι καί χθές βράδυ ἐγίνοντο μέσω viber καί whatsApp· ἡ κλασσική τηλεφωνία εἶχε καταρρεύσει.

Ἡ προχθεσινή ὄχι αἰφνίδια ἐξέλιξις –ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μέ εἰδική ἔκθεσή της προειδοποιεῖ ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια γιά τήν αὔξηση τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων στήν Μακεδονία (ἀναλυτικῶς σελίς 3)– δεικνύει πώς δέν πρέπει νά ὁμιλοῦμε πλέον γιά κλιματική ἀλλαγή ἀλλά γιά κλιματική κρίση. Τά ἀκραῖα φαινόμενα πού κοστίζουν ζωές τείνουν νά γίνουν πολύ περισσότερα καί σέ πιό σύντομο διάστημα ἀπό ὅσο ὑπολογίζαμε. Αὐτό καθίσταται πλέον κοινή πεποίθησις σέ ὅλον τόν πλανήτη, στήν Ἑλλάδα μέ καθυστέρηση ὅμως. Γι’ αὐτό καί δέν λειτουργοῦσε οὔτε προχθές –ἕναν χρόνο μετά τό Μάτι– οὔτε τό 112, οὔτε τό σύστημα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως μέσω κινητῶν. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πράγματι ἄφησε καμμένη γῆ σέ αὐτόν τόν τομέα, κυριολεκτικῶς.

Στήν Βρεταννία ὅμως, παρά τόν ἐμφύλιο γιά τό Brexit, λίγο πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, τό Κοινοβούλιο μέ καθολική ψηφοφορία ἔθεσε τήν χώρα σέ κατάσταση ἐκτάκτου κλιματικῆς κρίσεως. Ἡ Γαλλία θέτει τό ἴδιο θέμα, κλιματικῆς κρίσεως, λόγω τῆς μειώσεως τῆς βιοποικιλότητος. Οἱ εἰδικοί τονίζουν ὅτι πλέον μετά τήν Μάνδρα, τό Μάτι καί τήν Χαλκιδική πρέπει νά δοῦμε τό θέμα ἀπό ἐντελῶς διαφορετική προσέγγιση. Θά πρέπει, ἕνα πρῶτο μέτρο, νά ἐπανεξετάσουμε τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλλάδος τήν ὁποία ἔλαβε ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ, νά μήν μετάσχει στόν εὐρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικῆς προστασίας rescEU. Δυστυχῶς, ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά μήν μετέχει ἡ Ἑλλάς σέ αὐτόν τόν μηχανισμό λόγω τῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν. Τά ἀκραῖα φαινόμενα ὅμως καθιστοῦν ὑποχρεωτική τήν συμμετοχή της. Ὅπως ὑποχρεωτική εἶναι καί ἡ ἀνάγνωσις-μελέτη τῆς εἰδικῆς ἐκθέσεως πού συνέταξε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιά τήν κλιματική ἀλλαγή ἐπί διοικήσεως τοῦ ἀπερχομένου Ἰωάννου Στουρνάρα. Τήν ἔκθεση αὐτή παρουσιάζουμε σήμερα, καθώς περιέχει ἀναλυτική μελέτη οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων γιά ὅλους τούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Δηλαδή:

– Πόσο θά αὐξηθεῖ ἡ ζήτησις τῆς ἐνέργειας ἀπό τό γεγονός ὅτι θά αὐξηθοῦν ἐτησίως κατά σαράντα οἱ ἡμέρες πού ἔχει καύσωνα ἄνω τῶν 35 βαθμῶν;

– Πῶς θά ἐπηρεασθεῖ-μειωθεῖ τό γεωργικό εἰσόδημα καί σέ ποιά κατεύθυνση θά ἀναπροσανατολιστοῦν οἱ καλλιέργειες, καθώς σιτάρι καί βαμβάκι ἀναμένεται νά πληγοῦν;

– Ποιές δημόσιες ὑποδομές (λιμάνια, δρόμοι) πρέπει νά ἐπανασχεδιασθοῦν γιά νά ἀνταποκρίνονται-ἀντέχουν σέ ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα καί στήν αὔξηση τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης;

– Σέ τί βαθμό ἐπηρεάζεται ἡ ἁλιεία μας καί τί εἴδους ψάρι θά τρῶμε στό μέλλον;

– Πόσο θά αὐξηθοῦν οἱ πυρκαϊές;

– Πόσο θά ὀπισθοχωρήσει ἀπό τόν αἰγιαλό καί τίς παραλίες ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότης (bar-restaurant) ἐξ αἰτίας τῆς αὐξήσεως τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, καί ἄρα πῶς πρέπει νά ἀνασχεδιασθεῖ τό τουριστικό προϊόν;

Ἡ ἔκθεσις πού περιέχει ποσοτικά σενάρια γιά τήν δράση ἀλλά καί γιά τήν μή δράση ἔναντι τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταλήγει σέ ἕνα ἄκρως ἐνδιαφέρον συμπέρασμα. Ὅτι «εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος νά δημιουργηθεῖ ἕνας φαῦλος κύκλος φτώχειας, ἀπουσίας πρόσβασης σέ ἐνέργεια καί τεχνολογία, καί μειωμένης προστασίας ἔναντι τῶν ζημιῶν ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς».

Κεντρικό θέμα

Ἡ Νίκη καί ἡ ἧττα τῆς Σαμοθράκης

Δημήτρης Καπράνος
Ναί, δέν λέω, γίναμε ρεζίλι διεθνῶς μέ τήν Σαμοθράκη. Ὄχι πώς δέν συμβαίνουν καί ἀλλοῦ αὐτά, ἀλλά ὅταν θές νά λέγεσαι «ἡ χώρα τῶν νησιῶν» καί νά διεκδικεῖς μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τήν ἀγορά, ὀφείλεις νά θωρακίζεις τά νῶτα σου. Ὡραιότατο νησί, καταπράσινο καί μέ ὀμορφιές ἡ Σαμοθράκη, ἔγινε γνωστό τά τελευταῖα χρόνια κυρίως γιά τήν ἐλευθεριότητα πού ἔχει ἐκεῖ ὁ τουρίστας. Μπορεῖ, δηλαδή, νά ἐπιλέξει μεταξύ «Γοῦντστοκ», ἐνοικιαζόμενου δωματίου, Airbnb καί καλοῦ ξενοδοχείου. Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, τήν γνωρίσαμε νέοι, πρίν «ἀξιοποιηθεῖ», μέ διαμονή σέ πρόχειρα καταλύματα, μέ ἀναβάσεις στίς κορυφές καί μέ μπάνιο σέ καταγάλανα νερά. Ὡστόσο, τό νησί ἀπό ὅπου ἐκλάπη ἡ περίφημη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης» ὀφείλει πολλά στόν ἄγνωστο μεγαλοφυῆ γλύπτη, πού «κέντησε» τό περίφημο δημιούργημα, τό ὁποῖο σήμερα κοσμεῖ (κλοπιμαῖο) τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ ἐκθέματα στόν κόσμο! Στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1865 ἡ ἀρχαιολογική ἀποστολή τοῦ Γάλλου ὑποπροξένου Καρόλου Σαμπουαζώ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφές στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, πού ἐτέλει ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Κάποια στιγμή, ἕνας Ἕλληνας ἐργάτης ἀναφώνησε: «Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα»! Εἶχε βρεῖ τά πόδια καί τόν κορμό τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης. Ὁ Σαμπουαζώ χρειαζόταν τήν ἄδεια τῆς Ὑψηλῆς Πύλης γιά νά μεταφέρει τό γλυπτό […]

Μόρφωσις ἀναλφαβήτων!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 17 Αὐγούστου 1959

«Ἔτσι κρατᾶμε ἐμεῖς τήν Ἑλλάδα ὄρθια!»

Εφημερίς Εστία
Δεκαπενταύγουστος στίς Κυκλάδες – Ἡ δύναμις τῆς κοινότητος

Ὁ κύριος πρέσβυς καί ἡ «Ἑστία»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ τό μεσημέρι, λίγο μετά τήν κυκλοφορία τοῦ πρωτοσέλιδου τῆς «Ἑστίας»…

Nέα μεγάλη ὕφεσις στό κατώφλι τοῦ κόσμου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός σέ ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Βρεταννία