Σκιές πάνω ἀπό τίς κάλπες

Ἀπέκλεισαν τόν Κασιδιάρη γιά κατάλυση πολιτεύματος μέ τήν κατηγορία τῆς ὁπλοκατοχῆς, ἐνῷ ἔχει ἀθωωθεῖ γι’ αὐτήν! – Μπλόκο καί στά φιλελεύθερα κόμματα «Εὖ» καί «Πράσινο καί Μώβ» λόγῳ Singular Logic – «Δέν πατήσατε τό κλίκ»! – Ἀπερρίφθη καί ἡ συμμετοχή τοῦ κόμματος πού προσέφυγε κατά Ἐμφιετζόγλου καί δικαιώθηκε! – Σόκ στήν «Πλεύση Ἐλευθερίας» ἀπό τόν παρ’ ὀλίγον ἀποκλεισμό της γιά… τεχνικούς λόγους – Θέμα λογισμικοῦ ἐκδόσεως ἀποτελεσμάτων ἀνοίγει ἡ «Ἑλληνική Λύση» – Αἴσθηση ἀπό ἀνάρτηση τοῦ καθηγητῆ Κοντιάδη – Εἶναι ἡ Δημοκρατία ἀνόητοι!

Πρῶτος ἄνοιξε τήν συζήτηση ὁ καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου Ξενοφῶν Κοντιάδης πρίν τήν ἀνακήρυξη τῶν συνδυασμῶν τῶν κομμάτων ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο. Μέ ἀφορμή τούς ἀποκλεισμούς κομμάτων στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ φάσματος καί ὅλα ὅσα εἶχαν παρατηρηθεῖ ἕως ἐκείνη τήν στιγμή, μέ ἀνάρτησή του στό facebook ἐπεσήμανε ὅτι «γιά πρώτη φορά στά 49 χρόνια ἀπό τήν Μεταπολίτευση δημιουργοῦνται σκιές ὡς πρός τήν τήρηση τοῦ Συντάγματος κατά τήν διαδικασία τῶν ἐκλογῶν». Πιό συγκεκριμένα δήλωσε: «Ὁ ἐκλογικός ἀποκλεισμός θά δώσει φτερά στό κόμμα Κασιδιάρη, πού πιθανόν θά βρεῖ ἄλλο σχῆμα, ὥστε νά ἐκπροσωπηθεῖ στήν Βουλή μετά τίς ἐκλογές τῆς 2ας Ἰουλίου.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἐπίσης, θά ἀνοίξει μία μεγάλη, εὐρωπαϊκή συζήτηση, μέ ἀφορμή τήν ἀναμενόμενη προσφυγή του στό ΕὐρΔΔΑ, μέ λιγότερο προβλέψιμη ἔκβαση σέ σύγκριση μέ τίς προσφυγές στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη (Ἄρειο Πάγο καί, στήν συνέχεια, Ἀνώτατο Εἰδικό Δικαστήριο).

Τό κρισιμότερο εἶναι, ὡστόσο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καί τόν ἀποκλεισμό τοῦ κόμματος Ἐμφιετζόγλου – Μπογδάνου, πού δέν εἶναι πειστικά αἰτιολογημένος, ὅτι διαμορφώνεται σταδιακά στήν κοινή γνώμη ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ Κυβέρνηση μεθοδεύει τήν “ἐκκαθάριση” τῶν κομμάτων στά δεξιά της, προκαλῶντας ὑπόνοιες δικαιοκρατικῶν ὀλισθημάτων. Ἡ τροπολογία τῆς τελευταίας στιγμῆς γιά τήν σύνθεση τοῦ Α1 Τμήματος καί ἡ “ὑπόθεση Τζανερίκου” συνέτειναν στήν διαμόρφωση αὐτῆς τῆς ἀντίληψης. Δέν μποροῦμε νά γνωρίζουμε σήμερα ἄν ὁ ἀποκλεισμός τῶν κομμάτων αὐτῶν θά βοηθήσει τό κυβερνῶν κόμμα νά κερδίσει τίς ἐρχόμενες ἐκλογές ἤ νά πάρει αὐτοδυναμία στίς ἑπόμενες, ὅμως βέβαιο εἶναι ὅτι γιά πρώτη φορά στά 49 χρόνια τῆς Μεταπολίτευσης δημιουργοῦνται σκιές ὡς πρός τήν τήρηση τοῦ Συντάγματος κατά τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν. Αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρό πλῆγμα γιά τό δημοκρατικό κεκτημένο τῆς Γ΄ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πού εἶχε διαφυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ σέ ἐποχές πολύ μεγαλύτερης πολιτικῆς πόλωσης καί κοινωνικῆς ἔντασης.»

Ὅταν ἔκανε αὐτήν τήν δήλωση ὁ γνωστός συνταγματολόγος, εἶχαν γίνει γνωστά μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή τά ἑξῆς: Τρεῖς ἀρχηγοί κομμάτων, κοινοβουλευτικῶν καί ἐξωκοινοβουλευτικῶν, εἶχαν προβεῖ σέ ἐντονότατες διαμαρτυρίες γιά τό ἠλεκτρονικό σύστημα ὑποβολῆς δικαιολογητικῶν συμμετοχῆς στίς ἐκλογές (ὀνόματα ὑποψηφίων βουλευτῶν) μέσῳ τῆς ἑταιρείας Singular Logic.

Ἐπρόκειτο γιά τήν πρόεδρο τῆς «Πλεύσης Ἐλευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, ἡ ὁποία ἔκανε διάβημα στήν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν, Καλλιόπη Σπανοῦ, ἐπειδή τό σύστημα «πετοῦσε» τό κόμμα της ἔξω (περιέγραψε ἐμφανῶς σοκαρισμένη τήν ἐμπειρία της σέ τηλεοπτικό σταθμό), τόν πρόεδρο τῆς «Ἑλληνικῆς Λύσης», Κυριάκο Βελόπουλο, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἀνάλογων προβλημάτων, πού ξεπέρασε τήν τελευταία στιγμή, ζήτησε νά ἐλεγχθεῖ μέσῳ τοῦ συνηγόρου του τό λογισμικό ἐκδόσεως ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τήν ἐν λόγῳ ἑταιρεία, καί τόν πρόεδρο τοῦ κόμματος «Ἕλληνες Χριστιανοδημοκράτες», Νῖκο Νικολόπουλο, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τόν ἀποκλεισμό του, ἐπειδή δέν κατάφερε λόγῳ «κρασαρίσματος» τῶν συστημάτων τῆς ἑταιρείας νά ὑποβάλει συνδυασμούς!

Τά περίεργα, ὡστόσο, δέν τελείωσαν ἐκεῖ. Συνεχίστηκαν μετά καί τήν ἀνάγνωση τοῦ σκεπτικοῦ τῆς ἀπόφασης τοῦ Α1 Τμήματος, ἡ ὁποία ἐπέχει μορφή διοικητικῆς πράξεως γιά τούς ἀποκλεισμούς τῶν κομμάτων «Ἐθνικό Κόμμα Ἕλληνες», «Εὐ-κίνηση», «Πράσινο καί Μώβ», «Πατριωτική Ἕνωση», «Πατρίδα», τά ὁποῖα ὅλως συμπτωματικῶς ἀπειλοῦσαν νά κόψουν ψήφους ἀπό τήν ΝΔ σέ διαφορετικά ἀκροατήρια, νεανικά καί μή, φιλελεύθερα καί συντηρητικά. Τό κόμμα Εὐμορφίδη «Εὐ-Κίνηση» εἶχε τά χαρακτηριστικά ἑνός Φιλελεύθερου Ποταμιοῦ.

Ἀποκλείστηκε. Ὁ ἐπί κεφαλῆς του ἐξοργισμένος μίλησε γιά «τρικλοποδιές πού τοῦ βάζουν κάποιοι», γιά «ἀήθεις ἐπιθέσεις» καί γιά ἀποκλεισμό, ἐπειδή τό ἠλεκτρονικό σύστημα τῆς Singular Logic δέν ἀπεδέχθη τήν ὑποβολή τῶν συνδυασμῶν του! Τό κόμμα «Πράσινο καί Μώβ», πού ὀργάνωσε μαζί μέ ἄλλους ἡ ἀκτιβίστρια Βασιλική Γραμματικογιάννη, εἶχε σημαία τό περιβάλλον καί ἐργάζονταν γι’ αὐτό 1.000 νέοι καί νέες ἀπό τό ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκαταλείψει τίς ἐργασίες τους προσωρινά, γιά νά ἔρθουν στήν Ἑλλάδα καί νά ὑποστηρίξουν τό ἐγχείρημα. Ἡ ἀστεία δικαιολογία τοῦ Ὑπουργεῖου Ἐσωτερικῶν;

«Δέν πατήσατε τό… κλίκ!». Τά κόμματα «Ἐθνικό κόμμα Ἕλληνες», «Πατριωτική Ἕνωση», «Πατρίδα» καί «Ἕλληνες Χριστιανοδημοκράτες» θά ἔκοβαν δυνητικά ψήφους ἀπό τήν ΝΔ. Τά μόνα κόμματα πού ἀπέμειναν στά δεξιά τῆς ΝΔ ἀπό τά πρός ἀνακήρυξη, εἶναι ἡ «Ἐθνική Δημιουργία» τοῦ Θάνου Τζήμερου, πού δηλώνει ὅτι θά δώσει ψῆφο ἀνοχῆς στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ, καί τό κόμμα «ΕΑΝ» τοῦ εἰσαγγελέα Κανελλόπουλου, τό ὁποῖο στελεχώνεται μέ γοργούς ρυθμούς μέ πρώην βουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ.

Οἱ ἐκπλήξεις, ὡστόσο, δέν σταματοῦν ἐδῶ. Ἀπό μία πρώτη ἀνάγνωση τοῦ σκεπτικοῦ τῆς ἀποφάσεως, τήν ἀνάγνωση τῶν συνδυασμῶν κομμάτων πού ἀνακηρύχθηκαν καί τό ρεπορτάζ, προκύπτουν τά ἑξῆς ἐνδιαφέροντα: Πρῶτον, ἀνάμεσα στά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιεῖ τό Α1 τμῆμα γιά νά θεμελιώσει τόν συλλογισμό του, ὅτι ὁ ἔγκλειστος τοῦ Δομοκοῦ ἔχει ὡς στόχο τήν κατάλυση τῆς Δημοκρατίας, εἶναι ὅτι δέν ἀποδοκίμασε ποτέ τήν ρητορική μίσους καί ὅτι χρησιμοποιοῦσε καραμπίνα γιά τήν ἐκπαίδευση ταγμάτων ἐφόδου κατά τῆς Δημοκρατίας. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ὁ ἐν λόγῳ Κασιδιάρης ἀθωώθηκε προσφάτως σέ δίωξη πού ἐκκρεμοῦσε ἐναντίον του γιά ὑποκίνηση φυλετικοῦ μίσους κατά μουσουλμάνου βουλευτῆ, μέ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ἐνῷ ἔχει ἀθωωθεῖ παλαιότερα γιά τήν καραμπίνα πού εὑρέθη στήν κατοχή του, μέ ἄλλη δικαστική ἀπόφαση. Προκαλεῖ ἐντύπωση, λοιπόν, ἡ ἐπίκληση ἀπό τήν Δικαιοσύνη ὡς λόγων ἀποκλεισμοῦ γεγονότων γιά τά ὁποῖα ὑπάρχει ἤδη δικαστική κρίση. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν αὐτοί ἀναφέρονται ὡς ἀληθῆ γεγονότα σέ μία διοικητική πράξη πρός αἰτιολόγησή της. Σύμφωνα μέ δικαστικούς κύκλους, ἕνας λάθος συλλογισμός δικαστηρίου ἐκδίδοντος διοικητική πράξη δέν ἀρκεῖ γιά νά καταρριφθεῖ ἀπόφαση, ἄν ἄλλοι λόγοι τήν θεμελιώνουν ἰσχυρά (θεωρία ἐπάλληλων αἰτιολογιῶν), ὡστόσο αὐτό δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός ὅτι πρόκειται γιά μνημειώδη γκάφα καί προχειρότητα. Πόσῳ μᾶλλον ἄν αὐτό τό ἐπιχείρημα περί «καραμπίνας» περιέχεται στά ὑπομνήματα πού κατέθεσαν ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ, πού παρενέβησαν στήν δίκη.

Ἔχει, ἐπίσης, ἐνδιαφέρον ἄν ἔγινε ἔλεγχος συνταγματικότητας τοῦ νόμου ἤ ὄχι. Ἕνας δικαστής μειοψήφησε, προβάλλοντας τό ἐπιχείρημα ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ τροπολογία περιορισμένης κοινοβουλευτικῆς νομιμοποιήσεως (τήν καταψήφισαν τό ΚΚΕ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τό Μέρα25 καί ἡ Ἑλληνική Λύση), ἀλλά εἶναι ἄγνωστο ἄν προηγήθηκε ἔλεγχος συμβατότητας τῆς τροπολογίας μέ τό Σύνταγμα. Ὅσον ἀφορᾶ τό κόμμα «Πατριωτική Ἕνωση», πού κόπηκε ἐπειδή ὑπεβλήθη προσφυγή ἀπό ἄλλο κόμμα (ΕΛΛΙΑ), πού ἔφερε στόν τίτλο του καί αὐτό μερικῶς τό ἴδιο ὄνομα, ἀξίζει νά σημειωθοῦν τά ἑξῆς: Οὔτε τό κόμμα πού κέρδισε τήν προσφυγή κατά τοῦ κόμματος Ἐμφιετζόγλου θά συμμετάσχει στίς ἐκλογές, ἀπερρίφθησαν οἱ συνδυασμοί του! Φοβήθηκαν κάποιοι μήπως ψηφιστεῖ αὐτό ὡς ἡ γνήσια «Πατριωτική Ἕνωση»;

Πέραν αὐτῶν, ὅπως ἐπισήμανε ὁ καθηγητής Κοντιάδης, ὑπάρχουν πολλές ἀσάφειες. Πῶς εἶναι δυνατόν νά μετέχουν στίς ἐκλογές κόμματα μέ παρεμφερεῖς ὀνομασίες, ὅπως «ΚΚΕ» καί «ΚΚΕ μ-λ», ἀλλά νά μήν μποροῦν νά μετέχουν κόμματα πού περιέχουν στόν τίτλο τους τόν ἴδιο ὅρο «Πατριωτική Ἕνωση»; Ὁμοίως, ἀποκλείστηκε ἀπό τίς ἐκλογές ἕνα ἄλλο κόμμα, πού ἔφερε τόν τίτλο «Ἕλληνες», πού εἶχε ὑποβάλει ἔνσταση κατά τοῦ κόμματος Κασιδιάρη.

Μήπως γιά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων καί ἐδῶ; Μήν νομίσουν οἱ ψηφοφόροι ὅτι εἶναι τό κόμμα Κασιδιάρη; Ἐκπλήξεις ὑπάρχουν καί γιά τά φιλελεύθερα κόμματα, πού θέλησαν νά διεκδικήσουν τήν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων. Οἱ συνδυασμοί τοῦ φιλελεύθερου κόμματος περιβάλλοντος «Πράσινο καί Μώβ» ἀπερρίφθησαν ὡς ἐκπρόθεσμοι, χωρίς νά αἰτιολογηθεῖ στούς ἐκπροσώπους του τό γιατί. Ὅπως μᾶς ἐπισημαίνεται ἀπό στελέχη τοῦ κόμματος αὐτοῦ, τό προεδρεῖο τοῦ Α1 Τμήματος ἀρνήθηκε νά δώσει τόν λόγο στόν ἐκπρόσωπό του, Νῖκο Χρυσόγελο, γιά νά ἀντικρούσει τούς ἰσχυρισμούς μέ βάση τό συνταγματικό δικαίωμα γιά προηγούμενη ἀκρόαση, ἐνῷ, ἀντιθέτως, δόθηκε ὁ λόγος στόν Κωνσταντῖνο Μπογδάνο γιά ἀνάλογο θέμα. Οἱ συνδυασμοί τοῦ ἐκκεντρικοῦ ἐπιχειρηματία τῆς Cocomat Παύλου Εὐμορφίδη, ἐπίσης, ἀπερρίφθησαν. Τά δύο κόμματα καταγγέλλουν ὅτι «μία ἰδιωτική ἑταιρεία, ἡ Singular, καταπατᾶ τά συνταγματικά μας δικαιώματα».

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Τό κόμμα «Πατρίδα» τῆς Ἀφροδίτης Λατινοπούλου δέν ἀνακηρύχθηκε μετά ἀπό ἔνσταση τοῦ κοιμωμένου κόμματος «Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Δ.Α», τό ὁποῖο δέν μετέχει στίς ἐκλογές! Καί τό ὡραιότερο: Ὁ Ἄρειος Πάγος δέν ἐπιστρέφει τά παράβολα ὕψους 40.000 εὐρώ στά κόμματα πού δέν ἀνακήρυξε, ἐνῷ μέχρι στιγμῆς ἀρνεῖται νά τούς διαβιβάσει τήν λίστα μέ τά ὀνόματα τῶν ὑπαρχόντων κομμάτων, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν παρόμοιες καταστάσεις στίς δεύτερες ἐκλογές, ἄν αὐτές διεξαχθοῦν!

Κάπως ἔτσι ἀπό 50 κόμματα πού ἐπιδίωξαν νά ἀνακηρυχθοῦν, τελικῶς ἀνακηρύχθηκαν 36. Ὑπό τό φῶς αὐτῶν τῶν δεδομένων, ἀξίζει νά διαβάσει κανείς μία ἀκόμη φορά τήν ἀνάρτηση τοῦ καθηγητῆ Κοντιάδη. Καί νά θυμηθεῖ παραλλαγμένη μία φράση συμβούλου τοῦ Προέδρου Κλίντον: Εἶναι ἡ Δημοκρατία ἀνόητοι!

Κεντρικό θέμα