Πρωτοφανεῖς διάλογοι δικαστῶν στόν Ἄρειο Πάγο ὑπέρ πλειστηριασμῶν!

«Δέν θά ἐπιβραβεύσουμε τούς κακοπληρωτές! – Ἄν ποῦμε ὄχι, θά ὁδηγηθοῦμε σέ νέο μνημόνιο καί θά χάσουμε τήν ἐπενδυτική βαθμίδα! – Θά αὐξηθεῖ τό χρέος καί θά μᾶς βάλουν σέ ἐπιτήρηση» Προπηλακίστηκαν λεκτικῶς οἱ ἐννέα Ἀρεοπαγῖτες πού διεφώνησαν

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ πιστεύει ὅτι τά δικαστήριά μας –καί δή τά ἀνώτατα, ἀποφασίζουν μέ κριτήρια νομικά. Ἀμιγῶς νομικά. Καί τό ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκλήθη νά ἀποφανθεῖ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου στήν προχθεσινή διάσκεψή της, τέτοιο ἦταν. Ἀφοροῦσε τήν λεγόμενη «ξενοδικία».

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἄν, δηλαδή, μπορεῖ μέ συμφωνία νά ἐπεκτείνονται τά ὅρια τῆς ἐκπροσώπησης τῶν ὑποκειμένων τῆς δίκης ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. Ἐάν ἁπλούστερα μπορεῖς νά παρασταθεῖς στό δικαστήριο γιά λογαριασμό ἄλλου καί νά διεκδικήσεις τίς ἀπαιτήσεις του, προσφεύγοντας ὑπέρ του, ἀκόμη καί γιά ἀναγκαστική ἐκτέλεση καί πλειστηριασμό. Αὐτό ἦταν τό ἐπίδικο: ἄν οἱ λεγόμενοι services, οἱ ὑπεργολάβοι τῶν πλειστηριασμῶν γιά λογαριασμό τῶν funds –μέ νομικούς ὅρους «διαχειριστές ἀπαιτήσεων», μποροῦν νά παρασταθοῦν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης χωρίς νά ἔχουν συμβατικό δεσμό μέ τούς ἀντιδίκους τους.

Τό θεμέλιο τῆς ποινικῆς μας δικονομίας ὅριζε μέχρι προχθές ὅτι δικαίωμα δικαστικῆς προστασίας ἔχει μόνον ὅποιος εἶναι ὑποκείμενο τῆς ἔννομης σχέσης. Μέ τήν προχθεσινή ἀπόφασή της, ἡ «κυβερνῶσα» Ὁλομέλεια ἀνέτρεψε αὐτό τό θεμέλιο καί ὅρισε ὅτι τρίτοι μποροῦν νά κάνουν τά «θελήματα» τῶν ὑποκειμένων καί νά ἀντιδικοῦν μέ φυσικά πρόσωπα, μέ τά ὁποῖα δέν τούς συνδέει ἔννομη σχέση. Τό δικαστήριο ἀποφάσισε μέ ψήφους 54 ἔναντι 9 ὑπέρ τῶν funds ἀλλά καί ὑπέρ τῶν τραπεζῶν, τίς ὁποῖες μέ νόμο τοῦ 2003 –ὅταν δέν ὑπῆρχαν «κόκκινα» δάνεια– ἀπάλλαξε ἀπό φορολογία ὕψους 58 δισ. εὐρώ (γιά τίς μεταβιβάσεις τῶν ἀπαιτήσεων). Προφανῶς καί ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου καί τῶν 63 ἀξιότιμων Ἀρεοπαγιτῶν εἶναι σεβαστή. Μέ λύπη, ὅμως, πληροφορούμαστε ὅτι τά κριτήρια ἴσως καί νά μήν ἦταν ἀμιγῶς νομικά ἀλλά νά ἦταν καί πολιτικά. Κάτι πού προκύπτει εὐθέως καί ἀπό τίς διαρροές πού κάνουν στά ΜΜΕ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ρεπορτάζ σελίδα 2). Ὅσα συνέβησαν τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στούς διαδρόμους ἀλλά καί πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες στόν Ἄρειο Πάγο, μᾶλλον δέν περιποιοῦν τιμή σέ κανέναν. Δικηγόροι τραπεζῶν, καθηγητές συνταγματικοῦ δικαίου ἦταν παρόντες κάθε μέρα ἐκεῖ, γιά νά ἀσκήσουν μέ κομψό τρόπο πιέσεις ὑπέρ τῶν ἀπόψεών τους.

Οἱ ἐννέα δικαστές πού διαφώνησαν μέ τό «πράσινο φῶς» γιά τούς πλειστηριασμούς (οἱ Ἀρεοπαγῖτες Βενιζελέας, Πλατιᾶ, Νάκου, Τζούμαρη, Πρίγκουρη, Μπερτσιᾶ, Πάπαρη, Νικόπουλος, Χασιρτζόγλου) λέγεται ὅτι δέχθηκαν λεκτικούς προπηλακισμούς μέχρι τέλους, προκειμένου νά καμφθοῦν καί νά ὑπαναχωρήσουν στίς ἀπόψεις τους. Ἀλλά τό χειρότερο, ἄν συνέβη: Πληροφορούμαστε ὅτι πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες τῶν γραφείων (ὄχι ἐντός τῆς διάσκεψης) ἔγινε, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπόπειρα πειθοῦς γιά ἀλλαγή στάσης μέ τά ἑξῆς ἐπιχειρήματα: «Σιγά, μήν ἐπιβραβεύσουμε τούς κακοπληρωτές!». Ἤτοι, 700.000 Ἕλληνες εἶναι γιά τόν Ἄρειο Πάγο συλλήβδην μπαταχτσῆδες. Ἐπίσης, λέγεται πώς ἀκούστηκε τό ἐπιχείρημα, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε διαφορετικά, θά καταπέσουν οἱ ἐγγυήσεις τοῦ “Ἡρακλῆ”, θά αὐξηθεῖ τό δημόσιο χρέος κατά 50 δισ. εὐρώ μέ νέα ἀπόφαση τῆς Eurostat καί θά ὁδηγηθοῦμε σέ νέο μνημόνιο.» Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ἀκούστηκε πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ἡ ἄποψη, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε διαφορετικά ὑπέρ τῶν δανειοληπτῶν, θά χάσουμε τήν ἐπενδυτική βαθμίδα.»

Οἱ πηγές τῆς «Ἑστίας» εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρές. Πόσῳ μᾶλλον, ὅπως θά διαπιστώσετε ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς σελίδας 2, ὅτι ταυτόσημη ὁρολογία χρησιμοποιοῦν ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἐάν ἰσχύουν ὅλα αὐτά τά κριτήρια λήψης τῆς ἀποφάσεως, δέν εἶναι ἀμιγῶς νομικά. Εἶναι καί πολιτικά. Στήν καλύτερη περίπτωση, ἀποτελοῦν ἐπίκληση τοῦ «δικαίου τῆς ἀνάγκης» (χρήση του ἔγινε στά μνημόνια ἀπό τό ΣτΕ), πού ἀμφιβάλλουμε ὅμως ἄν ἀναφέρεται στό κείμενο τῆς ἀποφάσεως. Ἐπειδή οἱ ἀνώτατοι δικαστές μας τούς ὁποίους σεβόμαστε καί ὑποληπτόμεθα, δέν ἔδωσαν ὅρκο στά funds, στούς servicers ἤ στούς οἴκους ἀξιολόγησης ἀλλά στό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι τά φρικώδη πού μᾶς μεταφέρθηκαν, δέν εἶναι ἀλήθεια. Θά περιμένουμε ἀπό τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου νά τά διαψεύσει γιά νά ἀνακουφιστοῦμε. Ὅπως θά ἀναμένουμε καί νά διαψεύσει ὅτι ἡ στάση μέρους τῆς Ὁλομελείας γιά ἕνα θέμα πού ἀκουμπᾶ τίς ἰδιοκτησίες χιλιάδων Ἑλλήνων, δέν διαμορφώθηκε μέ κριτήριο τίς προαγωγές τοῦ Ἰουνίου, ὅπως, ἐπίσης ψιθυρίζεται στούς διαδρόμους τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου μας, τό ὁποῖο κάθε Ἕλλην ἔχει μέχρι σήμερα πολύ ψηλά στήν συνείδησή του. Ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε διαρρήδην τήν σκέψη, ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν συμβεῖ. Ἐπειδή ὅμως οἱ πληροφορίες ἐπιμένουν, θά θέλαμε νά ἀκούσουμε τήν διάψευση καί ἀπό ἐπίσημα χείλη.

Κεντρικό θέμα