Ἡ ἔκπτωσις τοῦ νόμου καί ὁ πολυτελής λαϊκισμός

Πικρά συμπεράσματα ἀπό τήν ἀξιολόγηση θεσμῶν καί κομμάτων μετά τήν αἱματηρή συμπλοκή ἀστυνομικῶν καί κακοποιῶν στήν ὁδό Ἐλπίδος στό Πέραμα

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ συμβάν τοῦ Περάματος τό ὁποῖο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια τῆς ζωῆς ἑνός εἰκοσάχρονου νέου ἀθιγγανικῆς καταγωγῆς, πατέρα δύο παιδιῶν, δέν προσφέρεται γιά τήν κλασσική πολιτική ἀντιπαράθεση πού ἔχουμε συνηθίσει νά κάνουμε στήν πατρίδα μας σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἤτοι: Ὅσοι πιστεύουμε στόν νόμο καί στήν τάξη, θέτουμε σέ δεύτερη μοῖρα τήν ὁμοβροντία πυροβολισμῶν ἐναντίον ἀόπλου, τοῦ ὁποίου τήν καταγωγή συνήθως ὑποτιμοῦμε, ἤ ὅσοι συμπαθοῦμε τίς μειονότητες, προσπερνοῦμε τήν παραβατική συμπεριφορά ἑνός κατά συρροήν δράστου, ὁ ὁποῖος ἀψήφησε τίς ἐντολές, δέν ἀκινητοποίησε τό κλεμμένο ὄχημα πού ὁδηγοῦσε καί ἐξέθεσε τήν δική του ζωή, τήν ζωή τῶν διερχομένων καί τήν ζωή τῶν ἀστυνομικῶν σέ κίνδυνο. Ἄποψίς μας εἶναι ὅτι πρέπει νά προσεγγίσουμε αὐτή τήν ὑπόθεση σέ δύο ἑνότητες συλλογισμῶν: μέ ὅρους θεσμῶν καί μέ κρίσεις γιά τήν συμπεριφορά τοῦ πολιτικοῦ συστήματος μετά τήν γνωστοποίηση τοῦ συμβάντος. Μέ ὅρους θεσμῶν τά ἐρωτήματα πού τίθενται εἶναι τέσσερα:

Ἐρώτημα πρῶτον: οἱ πολῖτες πληρώνουν φόρους στό κράτος γιά τήν ἀσφάλειά τους. Γιά τήν προστασία τῆς περιουσίας τους. Τί θέλουμε νά κάνουν στό μέλλον οἱ ἄνδρες τῆς ΔΙΑΣ ὅταν ὑποπίπτει στήν ἀντίληψή τους ὅτι κινεῖται στήν περιοχή εὐθύνης τους ὄχημα πού ἔχει κλαπεῖ; Τί θέλουμε νά κάνουν ὅταν ὑποπίπτει στήν ἀντίληψή τους δίτροχο ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπιβαίνουν ὁπλοφοροῦντες λαμπροί νέοι τῆς ἐποχῆς μας; (Ἀναφέρομαι στήν περίπτωση τῆς Ἑκάλης, ὅταν αὐτοί πού πυροβόλησαν τήν μάντρα τοῦ παρουσιαστοῦ πυροβόλησαν καί τούς ἄνδρες τῆς ΔΙΑΣ πού τούς ἀντελήφθησαν.) Θέλουμε νά ἐφαρμόζουν τόν νόμο ἤ ἐπιθυμοῦμε νά μετατρέπονται σέ τροχονόμους καί νά κάνουν τά στραβά μάτια; Γιά πολλούς ἀπό τούς ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ., ἀπό ἐχθές καί μετά τήν σπουδή τοῦ ἀναρμοδίου Ὑπουργοῦ (θά ἐξηγήσω) νά διατάξει πειθαρχικό ἔλεγχο εἰς βάρος τῶν συναδέλφων τους, αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἐρώτημα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἤδη ζητήσει μετάθεση στήν… Τροχαία.

Ἐρώτημα δεύτερον: Τί πρέπει νά κάνει ἕνας πολίτης ὅταν ἡ Ἀστυνομία τόν διατάσσει νά σταματήσει γιά ἔλεγχο; Ἔχει δικαίωμα νά παραβεῖ τήν ἐντολή ἡ ὁποία βασίζεται σέ νομοθετική ἐξουσιοδότηση τῆς πολιτείας πρός τό ὄργανο τῆς τάξεως ἤ ὄχι;

Ἐρώτημα τρίτο: Γιατί οἱ ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. παρέβησαν τήν ἐντολή πού τούς δόθηκε ἀπό τό Κέντρο –λάθος ἤ σωστή δέν εἶναι αὐτό τό θέμα– νά διακόψουν τήν καταδίωξη ἐπειδή ὁ δράστης ἐκινεῖτο σέ ἀστικό ἱστό καί ἐτίθετο σέ κίνδυνο ἡ σωματική ἀκεραιότης δεκάδων πολιτῶν;

Ἐρώτημα τέταρτον: Ἐάν ὁ δράστης «κάρφωσε» ὅπως λέγεται μέ λαϊκούς ὅρους τήν ὄπισθεν, παρέσυρε κάτω ἀπό τίς ρόδες τοῦ αὐτοκινήτου του ἄνδρα τῆς ΔΙΑΣ μέ τήν μηχανή του, ἄν πέρασε ἤ ἐπρόκειτο νά περάσει ἀπό πάνω του καί τοῦ ἀφαιροῦσε τήν ζωή, τί ἄραγε συνιστοῦν οἱ ἐπανειλημμένοι πυροβολισμοί τῶν ἀνδρῶν τῆς ΔΙΑΣ ἐναντίον του; Νόμιμη ἄμυνα; Ὑπέρβαση ὁρίων νόμιμης ἄμυνας; Ἐνδεχόμενο δόλο γιά ἀνθρωποκτονία, ὅπως πληροφορηθήκαμε ὅτι εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀσκήθηκε ποινική δίωξις στούς ἀστυνομικούς;

Ἐτυμηγορία σέ συνθῆκες ἐργαστηρίου

Πρόκειται γιά ἐρωτήματα τά ὁποῖα θά ἀπαντήσει ἡ Δικαιοσύνη. Ὄχι ἐμεῖς μέσα σέ συνθῆκες ἐργαστηρίου, χωρίς γνώση τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν, ἀναλόγως τῶν προκαταλήψεών μας. Καί ἡ ποινική συμπεριφορά τοῦ δράστη καί τῶν ἀστυνομικῶν θά ἀξιολογηθοῦν ἐν συνόλῳ. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ διαφυγή μέ ὄπισθεν εἶναι μελετημένη κίνησις κακοποιῶν στοιχείων μέ παραβατική συμπεριφορά καί δέν διδάσκεται βλέποντας ταινίες. (Τήν μέθοδο αὐτή, τήν εἶχε χρησιμοποιήσει καί θῦμα ἀπαγωγῆς, ὁ ἐκπαιδευμένος υἱός διάσημου ἐφοπλιστῆ ὅταν κάποιοι ἐπεχείρησαν νά τόν ἁρπάξουν στήν Γλυφάδα.)
Καί τά τέσσερα ἐρωτήματα πού θέσαμε ἑνώνονται μέ ἕνα λεπτό νῆμα: συζητοῦμε σέ ὅλες τίς περιπτώσεις γιά τήν ἔκπτωση τοῦ νόμου. Καί ἀπό πολῖτες καί ἀπό ἀστυνομικούς. Ὁ νόμος στήν πατρίδα μας ἔχει ἀτονήσει, δυστυχῶς. Βρίσκεται σέ ὑποχώρηση. Σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἀπό τήν κορυφή ἕως τήν βάση. Ὁ πατέρας τοῦ θύματος ζητοῦσε χθές δικαιοσύνη στά κανάλια γιατί ὁ νεαρός εἶχε κλέψει ἁπλῶς ἕνα «αὐτοκινητάκι». Πρέπει νά μᾶς προβληματίσει αὐτό. Ὅπως πρέπει νά μᾶς προβληματίσει τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε τούς ἄνδρες ἑνός σώματος μέ ξεκάθαρη ἱεραρχία καί δομή πού ἐπιχειροῦσαν σέ ἐπιβαρυμένη ἐγκληματικότητος περιοχή νά παραβιάσουν ἐντολή γιά διακοπή τῆς καταδιώξεως. Μήπως τούς ἔχει ξαναδοθεῖ;

Πρῶτο θέμα στήν ἀτζέντα

Ἡ ἔκπτωσις τοῦ νόμου στήν πατρίδα μας πρέπει νά γίνει τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα πολιτικό θέμα τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας. Ἐξ ἴσου σημαντική εἶναι ὅμως ἡ παρατήρησις τῆς ἀντιδράσεως μέρους τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ἀναφέρομαι στούς Ὑπουργούς πού ἐνεπλάκησαν στόν χειρισμό τῆς ὑποθέσεως, ἀναφέρομαι καί στά κόμματα.

Ἔτσι θά ἐμπνεύσεις τό σῶμα;

Ὅταν εἶσαι Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ὅπως ὁ κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, δέν γίνεσαι «ἀρχηγός» τῆς Ἀστυνομίας κάνοντας δημόσιες σχέσεις μπροστά στίς κάμερες, παίζοντας μπάσκετ μέ τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τῆς ΕΛ.ΑΣ. Ἀρχηγός γίνεσαι στά δύσκολα. Στήν πρώτη κρίση. Ὅταν θά κληθεῖς νά ἀποδείξεις γιατί διεκδίκησες μέ τόσο πάθος αὐτό τό Ὑπουργεῖο στόν ἀνασχηματισμό. Δυστυχῶς ὁ κύριος Ὑπουργός «πέρασε» κάτω ἀπό τόν πῆχυ. Στήν πρώτη κρίση πέταξε ὅλο τό σῶμα στήν «πυρά» ἀπό τόν φόβο τοῦ πολιτικοῦ κόστους. Ἐνῶ ἡ ἁρμοδιότης τῆς ἀσκήσεως πειθαρχικοῦ ἐλέγχου ἀνήκει στόν ἀρχηγό τῆς ΕΛ.ΑΣ., ὁ κύριος Ὑπουργός διοχέτευσε στόν Τύπο ὅτι αὐτός ἔδωσε τήν ἐντολή ἀπό ἀγωνία μή τυχόν καί πληγεῖ τό ἀριστερό του προφίλ. Τό ὁποῖο ποτέ μέσα του δέν ἄλλαξε. Οἱ ἀστυνομικοί ἔχουν ἀντικειμενικά εὐθύνες. Ἀναμφισβήτητα. Ἀλλά ὅταν δίδει ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργός ἐντολή γιά πειθαρχικό ἔλεγχο πρίν ἀκουσθεῖ ἐπισήμως ἡ ἄποψίς τους, τούς ρίχνει προκαταβολικῶς στά σκυλιά. Δημιουργεῖ ἐντυπώσεις. Κανείς τέτοιος Ὑπουργός δέν μπορεῖ νά ἐμπνεύσει τό σῶμα.

Συγχαρητήρια σέ 38 σφαῖρες

Τό ἴδιο ἰσχύει ἀπό τήν ἀνάποδη γιά τόν Ὑπουργό Ἐπενδύσεων καί ἀντιπρόεδρο τῆς ΝΔ Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει τήν θεσμική ὑπομονή νά ἀναμένει τά πορίσματα τῶν ὀργάνων τῆς πολιτείας, καί ἄν τυχόν δικαιώσουν τούς ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. νά τούς πεῖ «μπράβο». Τί ἀκούσαμε ἀπό τόν κύριο Γεωργιάδη; Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ ὁ ὁποῖος τήν προηγούμενη ἑβδομάδα μᾶς ἔκανε ἰδεολογική κατήχηση γιά τό πῶς γίνεσαι δυτικός, γιά τό πῶς πρέπει νά ἀποφεύγεις νά σέ καθοδηγεῖ τό συναίσθημα καί γιά τό πῶς νά ἐπενδύεις στόν ὀρθολογισμό καί τό κράτος δικαίου, ἔσπευσε νά πεῖ τήν λέξη «μπράβο» γιά τήν συμπεριφορά τῶν ἀνδρῶν τῆς ΔΙΑΣ στό Πέραμα, ἐνῶ οἱ κάλυκες ἀπό τίς σφαῖρες πού ἔπεσαν, δέν ἔχουν καλά-καλά συλλεγεῖ! «Μπράβο» μέ ἕναν νεκρό εἰκοσάχρονο πού ἀφήνει πίσω του δύο παιδιά, γιά ὅποιο λόγο, ἀκόμη καί ἄν φταίει, δέν λές. Συγχαρητήρια σέ 38 σφαῖρες δέν δίνεις πρίν μιλήσουν οἱ θεσμοί γιά τά πραγματικά περιστατικά. Σιωπᾶς. Ἀλλά στόν Βόρειο Τομέα δέν ψηφίζουν τσιγγάνοι. Ψηφίζουν ἄλλοι. Δέν ψηφίζουν ἀνεμβολίαστοι. Ψηφίζουν ἄλλοι. Ἄρα ὑπάρχουν ἄπειρα περιθώρια γιά πολυτελῆ λαϊκισμό. Γιά «μπράβο» καί γιά «μή σώσουν». Τέτοιας στηρίξεως, στήριξη μέ τό βλέμμα στήν κάλπη, δέν ἔχουν ἀνάγκη οἱ ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Τό κράτος δικαίου, ὁ διαφωτισμός καί ὁ ὀρθολογισμός, ἰδέες στίς ὁποῖες ὁρκίστηκε προσφάτως πίστη ὁ κύριος Ὑπουργός ἀποκαλώντας περίπου καθυστερημένους τούς λοιπούς Ἕλληνες, πῆγαν περίπατο σέ μιά στιγμή. Τήν στιγμή πού ἡ Δικαιοσύνη ἀσκοῦσε ποινική δίωξη κατά τῶν ἀστυνομικῶν, ὁ Ὑπουργός ἐξέδιδε δικαστική ἀπόφαση. Ἐξοργιστική, τέλος, εἶναι ἡ στάσις τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἥσσονος καί ἐλάσσονος. Τί πάει νά πεῖ ὁ ὅρος «καταδίωξη ρουτίνας» πού διαβάσαμε στήν ἀνακοίνωση τοῦ ΜέΡΑ25; Ρουτίνα ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου; «Ρουτίνα» ἡ κλοπή; Ἄν δέν μᾶς ἀπατᾶ ἡ μνήμη μας, προσφάτως ἐκλάπη τό φουσκωτό τοῦ κυρίου Βαρουφάκη. «Ρουτίνα» καί αὐτό; Γιά αὐτό ἐπιμένω! Τό μέγα θέμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι λοιπόν ἡ ἔκπτωσις τῆς νομιμότητος, ἐξέλιξις διαβρωτική γιά τήν δημοκρατία. Καί, ναί, πρέπει νά γίνει τό πρῶτο θέμα τῆς ἀτζέντας. Γέμισε ὁ τόπος μέ λαμόγια, κλεφτρόνια, κακοποιούς καί λωποδύτες!

Κεντρικό θέμα