Δέν εἶσθε ἄξιοι νά προστατεύσετε ὁτιδήποτε τό ἑλληνικό!

Τί ἔκανε ὁ Ἕλλην Ἐπίτροπος καί ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Μαργαρίτης Σχοινᾶς γιά νά ὑπερασπισθεῖ τόν ὅρο «Αἰγαῖο» πού «ἔκλεψαν» οἱ Τοῦρκοι;

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ τοῦ ὁμίλου «Ἑστία Ἐπενδυτική» ἔχω ἕνα ξεχωριστό «προνόμιο»: μαζί μέ ἄλλους τρεῖς συναδέλφους μου ἔχω μηνυθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν διότι –αὐτό λέει τό κείμενο τῆς μήνυσης– «μέ τήν ἀρθρογραφία μας ἐμποδίζουμε τήν πολιτική τοῦ Τούρκου Προέδρου στήν Θάλασσα τῶν νησιῶν.» Ἔτσι ὀνόμαζε μέχρι προσφάτως ὁ ἀναπολῶν τά ὀθωμανικά μεγαλεῖα Τοῦρκος ἡγέτης τό Αἰγαῖο: «Θάλασσα τῶν νησιῶν»!

Προσπαθοῦσε νά τοῦ ἀλλάξει ὀνομασία μέ τό «ἔτσι θέλω», γιά νά μήν τοῦ θυμίζει τίποτε τό ἑλληνικό! Μολονότι ὁ ἴδιος μιλᾶ ἑλληνικά. Ἦταν λοιπόν ἐξόχως ζωηρή ἡ ἔκπληξη γιά ἐμένα προσωπικά ἀλλά καί γιά τούς συναδέλφους μου νά πληροφορούμαστε ἀπό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινή» ὅτι ἡ Τουρκία ὄχι μόνο υἱοθέτησε τελικῶς τόν ὅρο «Aegean» ἀλλά ἔπραξε κάτι πού θά ἔπρεπε νά εἶχε κάνει ἡ Ἑλλάδα πρό πολλοῦ! Τόν κατοχύρωσε γιά τόν ἑαυτό της σέ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως! Στήν Ἐπιτροπή Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρακαλῶ. Ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία δέν εἶχε τήν διορατικότητα νά πράξει ὅ,τι ἔπραξε γιά τίς ἀερομεταφορές ὁ ἀείμνηστος ἐπιχειρηματίας Εὐτύχης Βασιλάκης ὁ ὁποῖος ἔδωσε τό ὄνομα Aegean στήν ἀεροπορική ἑταιρεία πού ἵδρυσε τό 1987. Τό ἀποτέλεσμα, γνωστό: ἡ κυβέρνηση τρέχει σήμερα πίσω ἀπό τίς ἐξελίξεις καί ἱκετεύει νά «πάρει» πίσω τό ὄνομα πού μᾶς ἔκλεψαν οἱ Τοῦρκοι μέ προσφυγές στήν ΕΕ! Ἐμεῖς, ἡ Ἑλλάς, ἕνα ἀπό τά παλαιότερα μέλη τῆς Ἑνώσεως, ἱδρυτικό, «παρών» ἀπό τά πρῶτα στάδια δημιουργίας τῆς Ἑνώσεως ἐξευτελιζόμαστε νά ζητᾶμε νά πάρουμε πίσω ἕναν ἱστορικό μας ὅρο πού κατοχύρωσε μιά δύναμη ἡ ὁποία δέν θά γίνει ποτέ κανονικό μέλος τῆς Ἑνώσεως. Τί ντροπή! Ὅπως δήλωσε χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου «Προσφυγή κατά τῆς ἀπόφασης τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (EUIPO) θά κάνει ἡ Ἑλλάδα γιά τήν κατοχύρωση τοῦ ὅρου τοῦ “Turkaegean” καί τή χρήση του γιά διαφημιστικούς καί τουριστικούς σκοπούς.»

Ὅπως ὑποστήριξε «δέν πρόκειται γιά ἀναγνώριση τοῦ συγκεκριμένου ἐμπορικοῦ σήματος ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀλλά εἶναι ἁπλά ἀπόφαση μιᾶς ἐπιτροπῆς της μέ ἕδρα τήν Ἱσπανία, ἡ ὁποία δέν παράγει πολιτικά ζητήματα.»

Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὁ τρόπος πού ἔγινε ἡ καταχώριση δέν ἐπέτρεψε νά γίνει ἔνσταση, ἐνῶ ἐρευνᾶται πῶς καί γιατί συνέβη.

Ὁ κ. Οἰκονόμου δήλωσε ὅτι πρόκειται γιά μιά «ἀθέμιτη ἐμπορική πρακτική πού θά προσβληθεῖ καί θά ἀποκατασταθεῖ.» Σημειώνεται ὅτι στίς ΗΠΑ δέν ἀναγνώρισαν τήν ἐμπορική ὀνομασία «Turkaegean».

Ἀλλά ἐδῶ ἐν προκειμένῳ οἱ εὐθῦνες πού ἡ Ἑλλάς πιάστηκε στόν ὕπνο δέν ἐπικεντρώνονται στήν Κυβέρνηση. Ἡ χώρα μας ἐκπροσωπεῖται ἀπό Ἐπίτροπο στό Κολλέγιο τῶν Ἐπιτρόπων τῆς ΕΕ. Καί μάλιστα τί Ἐπίτροπο! Βαρέων βαρῶν. Ἐπίτροπο ὁ ὁποῖος φέρει τήν ἰδιότητα τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐπίτροπο, ὁ ὁποῖος ἔχει στενή σχέση μέ τήν Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν καί τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος Μάξ Βέμπερ. Ἐπίτροπο μέ ἄριστο δίκτυο ἐνημέρωσης στήν Ἱσπανία ὅπου ἑδρεύει αὐτή ἡ Ἐπιτροπή Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας τῆς ΕΕ. Ἐπίτροπο πού ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του (πρέπει νά) ἔχει πλήρη εἰκόνα γιά ὁτιδήποτε συμβαίνει στό ἐσωτερικό τῶν ὀργάνων τῆς Ἕνωσης. Ἀναφέρομαι βεβαίως στόν κύριο Μαργαρίτη Σχοινᾶ. Τό ἐρώτημα πού αὐτομάτως σχηματίζεται στά χείλη κάθε καλόπιστου Ἕλληνος ὅμως μετά ἀπό αὐτή τήν ἐξέλιξη εἶναι ἁπλό: Ἔχει ἡ Ἑλλάς Ἐπίτροπο στήν Ἕνωση ἤ μήπως παρατηρητή; Μπορεῖ νά προστατέψει τήν χώρα καί τά συμφέροντά της ὁ Ἐπίτροπος ἤ μήπως τελικῶς ἔχουμε ἡγεσία στήν ΕΕ πού δέν μπορεῖ νά προστατέψει ὁτιδήποτε ἑλληνικό, ἀπό τά ἐμπορικά σήματα καί τά προϊόντα τῆς Μακεδονίας μας μέχρι τόν ἑλληνικότατο ὅρο «Αἰγαῖο»; Ὁ κύριος Σχοινᾶς παρασημοφορήθηκε προσφάτως ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου γιά ὅσα θετικά προσέφερε στήν χώρα τόν κρίσιμο Αὔγουστο τοῦ 2015 καί ἐπειδή τόν γνωρίζω ἀπό τό 1994 ὅταν ἦταν βοηθός τοῦ Ἐπιτρόπου Μεταφορῶν Μαρσελίνο Ὀρέχα μοῦ εἶναι ἐξαιρετικῶς δυσάρεστο νά χαράσσω αὐτή τήν στιγμή στό χαρτί αὐτές τίς γραμμές. Ἡ ἀπογοήτευση ὅμως γιά τήν ἀποτυχία του νά ἐντοπίσει ἐγκαίρως τήν τουρκική συνωμοσία ἐντός τῆς ἕδρας του καί νά τήν ἐξουδετερώσει, εἶναι πολύ ἰσχυρότερη τῆς μακρᾶς γνωριμίας μας καί τῆς ἐκτίμησης πού τοῦ ἔχω.

Ὁ κύριος Σχοινᾶς βαρύνεται μέ μιά ἧττα πού καλεῖται νά ἀκυρώσει σέ διπλωματικό ἐπίπεδο ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση. Βαρύνεται ἀκόμη ἀπό τό γεγονός πώς δέν ἔχουμε πληροφορηθεῖ, δημοσίως τοὐλάχιστον, ποιά διαβήματα ἔκανε μέσα στό ἐσωτερικό τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων ὡς ὁ Ἕλλην Ἐπίτροπος γιά νά ἀνακληθεῖ αὐτή ἡ ἀνιστόρητη ἀπόφαση. Βαρύνεται πού δέν ἔχει καταγγείλει δημοσίως τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γι’ αὐτό εἰδικῶς ὅταν οἱ ΗΠΑ εἶχαν πλήρη γνώση τοῦ διακυβεύματος ὅταν ἀποτάθηκαν οἱ Τοῦρκοι καί σέ αὐτούς καί ἀπέρριψαν τό αἴτημά τους γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ ὅρου «Turkaegean». Εἶναι δυνατόν νά γνωρίζει ἡ Ἀμερική καί νά μήν γνωρίζει ἡ Εὐρώπη πώς εἶναι σφετερισμός ἱστορικοῦ ἑλληνικοῦ τίτλου τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Αἰγαῖο»;

Βεβαίως δέν φταίει γιά ὅλα ὁ κύριος Σχοινᾶς. Ἡ Ἑλλάς ἔχει Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἔχει Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ καί ἰδιαιτέρως ἔχει Ἑλληνικό Ὀργανισμό Τουρισμοῦ (ΕΟΤ). Δέν μάθαμε νά ἔγινε κανένα διάβημα στήν κυρία φόν ντέρ Λάυεν ἀπό τόν πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στίς Βρυξέλλες! (Μόνο χάρτινες δηλώσεις, ὅτι ἡ Τουρκία ἀπομακρύνεται ἀπό τήν ΕΕ ξέρει νά κάνει ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν στόν ἑλληνικό Τύπο!) Δέν εἴδαμε τόν ΕΟΤ νά κάνει σχεδιασμό καμπάνιας μέ ἐθνικούς ὅρους, ἡ ἡγεσία του ἔχει τό νοῦ της στά σήριαλ τοῦ Mega πού πρωταγωνιστεῖ καί στό πῶς θά κατανέμεται ἡ διαφήμιση, ὄχι τί θά λέει ἡ διαφήμιση. Καί τέλος δέν εἴδαμε καί τήν Κυβέρνηση νά σηκώνει τούς τόνους γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα μέ ἐθνικές προεκτάσεις. Ἡ κατάθεση μιᾶς προσφυγῆς σέ ἕνα ὄργανο τῆς ΕΕ πού ἔλαβε ἀπόφαση χωρίς νά λάβει ὑπ’ ὄψιν του τά συμφέροντα ἑνός κράτους μέλους θεωρεῖται μᾶλλον ὑποτονική ἀντίδραση –ἀρνούμαστε νά κάνουμε δεύτερες σκέψεις, τίς ἀποδιώχνουμε, γιά τήν ἀπαράδεκτη νωχελικότητα μέ τήν ὁποία ἀντέδρασε ἡ Κυβέρνηση.

Κάποιος πρόσφατα μίλησε γιά τήν ἐθνική φανέλλα πού ὅλοι πρέπει νά φορᾶμε. Δέν ἀρκεῖ νά τήν φορᾶμε ὅμως. Πρέπει καί νά τήν ἱδρώνουμε. Τό ἐθνόσημο, τό ὄνομα «Greece» στό ταμπελάκι πού τίθεται μπροστά ἀπό τίς θέσεις τῶν ἀξιωματούχων μας πού μᾶς ἐκπροσωποῦν σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, εἶναι εὐθύνη. Δέ δίνουμε λόγο μόνο στούς παρόντες ἀλλά στούς ἀγέννητους καί τούς νεκρούς…

Υ.Γ: Γιά τήν αὐτεπάγγελτη ἔρευνα πού γίνεται σέ ἐπίπεδο Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τῆς ΕΕ γιά τήν λίστα Πέτσα, ἡ Κυβέρνησις ὄχι μόνο γνώριζε μέχρι καί τήν τελευταία λεπτομέρεια γιά τό ποῦ βρίσκεται ὁ φάκελος ἀλλά κάλεσε σέ σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου τήν Ἐπίτροπο Βεστάγκερ. Διότι καίγεται ἡ γούνα της! Νά μάθει ὅμως τί παίζεται σέ μιά ἄλλη Ἐπιτροπή τῆς ΕΕ γιά τόν ὅρο «Αἰγαῖο», οὔτε λόγος. Καί ὕστερα ψάχνουμε τί φταίει…

Κεντρικό θέμα