Ἀπαγωγή τῶν ὀκτώ Τούρκων φοβᾶται τό Μαξίμου

Συναγερμός ἀπό ὕποπτες κινήσεις τῆς ΜΙΤ στήν Ἀθήνα

ΣΕ ΕΦΙΑΛΤΗ ἐξελίσσεται γιά τήν Κυβέρνηση ἡ ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τήν ὁριστική χορήγηση ἀσύλου στόν πρῶτο ἀπό τούς ὀκτώ Τούρκους στρατιωτικούς πού πέρασαν στήν Ἑλλάδα τήν ἑπομένη τοῦ πραξικοπήματος τοῦ Ἰουλίου 2016 κατά τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν. Οἱ φόβοι εἶναι ὅτι ἡ Ἄγκυρα δέν θά ἀρκεσθεῖ σέ ἐπιθετικές δηλώσεις καί ἀνακοινώσεις, ἀλλά μπορεῖ νά προχωρήσει σέ πιό ἀντισυμβατικές λύσεις ὅπως μιά προσπάθεια ἀπαγωγῆς τῶν Τούρκων στρατιωτικῶν ἀπό τήν μυστική ὑπηρεσία ΜΙΤ. Ἡ τελευταία ἔχει φέρει εἰς πέρας ἀνάλογες ἀποστολές ἀπαγωγῆς προσώπων πού ἐφέροντο νά συνδέονται μέ τήν ὀργάνωση τοῦ Φετουλλάχ Γκιουλέν. Τελευταία καί γνωστότερη ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις αὐτές ἦταν αὐτή πού ἔγινε στό Κοσσυφοπέδιο ἀπό ὅπου ἀπήχθησαν ἕξι γκιουλενιστές, ἐνῶ ἀνάλογες καταδρομικές συλλήψεις ἔχουν ἀναφερθεῖ στό Πακιστάν καί τήν Μυανμάρ. Θά ἦταν ἐξαιρετικῶς ταπεινωτικό γιά τήν Ἑλλάδα νά διεξαχθεῖ καί ἐδῶ μία τέτοια ἐπιχείρησις, κατά τήν ὁποία μάλιστα θά μποροῦσαν νά τεθοῦν σέ κίνδυνο καί οἱ ζωές τῶν «ὀκτώ», καθώς στήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά προκύψουν δυσκολίες, τίς ὁποῖες οἱ Τοῦρκοι πράκτορες δέν ἀντιμετώπισαν οὔτε στό Κοσσυφοπέδιο οὔτε στίς ἄλλες χῶρες στίς ὁποῖες ἔδρασαν.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται κινήσεις τῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται προεργασία γιά μία τέτοια ἐνέργεια. Δύο «ἀπόπειρες» ἔχουν καταγραφεῖ ἕως τώρα. Μέχρι στιγμῆς ἡ δραστηριότης τῶν Τούρκων ἐλέγχεται ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἔχουν τόν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως. Ὅμως οἱ πιθανότητες ἀλλαγῆς μεθόδων καί αἰφνιδιασμοῦ ἀπό πλευρᾶς τῆς ΜΙΤ ἐπιβάλλουν συνεχῆ ἐπαγρύπνηση. Ἀναλύοντας, πάντως, τήν ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἡ ἑλληνική πλευρά εὐελπιστεῖ ὅτι ἔχει ἀκόμη χρόνο, τουλάχιστον μέχρις ὅτου τό ΣτΕ ἀποφανθεῖ τελεσιδίκως καί γιά τούς «ὀκτώ». Στήν ἀνακοίνωση, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται: «Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν θά ἐπαναλάβει παρόμοια λάθη στό μέλλον». Ὡστόσο, ἡ γλῶσσα τήν ὁποία χρησιμοποίησε τό τουρκικό Ὑπουργεῖο ἦταν ἰδιαιτέρως ὀξεῖα ἀφοῦ σχολίασε ὅτι: «Ἡ Ἑλλάς ἔχει καταχωρηθεῖ στήν διεθνῆ κοινότητα ὡς χώρα πού προστατεύει τό πραξικόπημα». Πλέον ὀξύς ἦταν ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων Ὀμέρ Τσελίκ, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ «ἐπονείδιστη».

Παρά τίς «ἐλπίδες» τῶν Τούρκων ὅτι μπορεῖ γιά τούς ὑπολοίπους ἑπτά οἱ ἀποφάσεις νά εἶναι διαφορετικές, δέν παύει ἡ πρώτη ἀπόφασις νά εἶναι κατά κάποιον τρόπο «πιλοτική» καί νά προδιαγράφει καί τίς ἑπόμενες. Ἔτσι πέρα ἀπό τήν ἐπαπειλουμένη ἐπέμβαση τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας, ἡ Κυβέρνησις ἀντιμετωπίζει καί τό θέμα τοῦ τί θά κάνει μέ τήν ἔκδοση ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων γιά τούς ὀκτώ. Θεωρεῖται βέβαιον ὅτι μόλις ἐξασφαλίσουν τό ἄσυλο θά ζητήσουν –ὅπως δικαιοῦνται– ταξιδιωτικά ἔγγραφα προκειμένου νά ταξιδεύσουν σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, στίς ὁποῖες θά αἰσθάνονται περισσότερο προστατευμένοι ἀπό μίαν ἐνδεχομένη ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς τους.

Στήν παροῦσα φάση, μάλιστα, ἡ ἀπαγωγή καί προσαγωγή τους στά τουρκικά δικαστήρια θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν περίσπαση τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό τήν οἰκτρή κατάσταση τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε ἡ Εὐρώπη κατηγορεῖται συστηματικῶς ὡς αἴτιος τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ Γιγκίτ Μπουλούτ, οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ Ἐρντογάν ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τίς θέσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου, ὁμίλησε γιά «οἰκονομικό πόλεμο» τόν ὁποῖο ὑφίσταται ἡ χώρα καί τόν ὁποῖο μάλιστα συνέδεσε μέ τό ἀποτυχημένο πραξικόπημα. «Τό κέντρο πού διοργάνωσε τό ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ 2016 τώρα ἐξαπολύει “οἰκονομική ἐπιχείρηση” ἐναντίον τῆς Τουρκίας» δήλωσε ἀπό τηλεοράσεως ὁ Μπουλούτ. Γιά νά προσθέσει ὅτι: «Οἱ τουρκικές χρηματοπιστωτικές ἀγορές δέχονται ἐπίθεση ἀπό τό Λονδῖνο, τήν Νέα Ὑόρκη καί τό Τέλ Ἀβίβ, ὅπως καί στήν ἀπόπειρα πραξικοπήματος τό 2016, ἀλλά αὐτά δέν θά τά φοβηθοῦμε». Ταυτοχρόνως κατεφέρθη κατά τῶν ἐπενδυτῶν πού εἶχαν στηρίξει τήν τουρκική οἰκονομία. Δέν παρέλειψε δέ νά ὑποστηρίξει ὅτι καταρρέουν τόσο τό ἀγγλοσαξονικό ὅσο καί τό γερμανικό σύστημα!

Ἡ ρητορική αὐτή καταδεικνύει κατά τόν πλέον ἀνάγλυφο τρόπο πῶς διαχειρίζεται ἡ τουρκική κυβέρνησις τήν ἀθλία κατάσταση τῆς χώρας.

Κεντρικό θέμα