Ὁ πατριωτισμός τῶν ἀνοήτων

Οἱ ἔννοιες τῶν «διεθνῶν ὑδάτων» καί τῆς «ἐρεύνης καί διασώσεως» συνδέονται εὐθέως μέ τήν διατήρηση τοῦ ἑλληνικοῦ status quo στό Αἰγαῖο πού ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψει ἡ Τουρκία γιά νά γίνει συνιδιοκτήτρια – Ὅποιος πολιτευόμενος τίς ἀποδομεῖ εἶναι βλάξ

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ διακύβευμα γιά τήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική, μετά τίς ἐκλογές, εἶναι ἡ πάσῃ θυσίᾳ διατήρηση τοῦ status quo τοῦ Αἰγαίου. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς αἰώνιας κυριαρχίας μας στό Ἀρχιπέλαγος.

  • Tοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ἡ ἐμπέδωση τῆς ἀντιλήψεως, ὅτι ἡ μοναδική ἀξιόπιστη θαλάσσια δύναμη στήν περιοχή εἶναι ἡ Ἑλλάς. Δέν θά εἶναι εὔκολα τά πράγματα αὐτήν τήν φορά. Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ θαλασσίους διαδρόμους στήν καρδιά τοῦ πελάγους μας, στίς πλάτες τῆς ἀμύνης τῶν νησιῶν τοῦ Βορείου Αἰγαίου, μέ τήν μορφή ἀφημένων «διεθνῶν ὑδάτων». Μέ τόν ὁριστικό περιορισμό μας στά 6 μίλια. Ἡ Τουρκία, ἐπίσης, διεκδικεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα τόν ἔλεγχο τῶν περιοχῶν στίς ὁποῖες οἱ Ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις καί τό Λιμενικό ἀσκοῦν τό κυριαρχικό δικαίωμα τῆς ἐρεύνης καί διασώσεως. Ἡ Τουρκία μέ τήν «Γαλάζια Πατρίδα» καί τίς γκρίζες ζῶνες ἀμφισβητεῖ εὐθέως τήν ἑλληνική κυριαρχία καί τά κυριαρχικά μας δικαιώματα στό Αἰγαῖο, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τό Λιβυκό πέλαγος.

Τό ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι αὐτό; Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ μετεκλογικοῦ διακυβεύματος; Φαίνεται πώς ὄχι. Ὑπάρχουν δυστυχῶς πολιτευόμενοι πού εἴτε ἀγνοοῦν αὐτά τά δεδομένα εἴτε –ἀκόμη χειρότερα– τά γνωρίζουν, ἀλλά ἐπιμένουν νά ψηφοθηροῦν λαϊκίζοντας ἀσυστόλως, προσπερνῶντας τό γεγονός ὅτι πλήττουν εὐθέως τό ἐθνικό συμφέρον.

Ἡ περίπτωση τοῦ ναυαγίου τῆς Πύλου, στό Ἰόνιο, ὅπου οἱ Τοῦρκοι ἀναζητοῦν διεθνῆ ὕδατα γιά τά πολεμικά τους πού θά κατευθύνονται στήν ἀλβανική βάση τοῦ Αὐλῶνα, σέ μιά περιοχή πού γειτνιάζει μέ τό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εἶναι τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ἐπιδείξεως πολιτικῆς ἀνοησίας πρός ἄγραν ψήφων. Τί ἀκοῦμε καθημερινῶς ἀπό τούς πολιτευόμενους «πατριῶτες» ὁρισμένων κομμάτων τῆς ἀνοησίας;

Ἀκοῦμε ὅτι οἱ ἀλλοδαποί «εἶναι πολῖτες τρίτης χώρας» καί ὅτι ἐπειδή «τά ὕδατα εἶναι διεθνῆ» δέν εἴχαμε καμμία δουλειά ἐκεῖ. Ἀκοῦμε ἐπίσης ὅτι ἐπειδή τά ὕδατα εἶναι διεθνῆ, «δέν ἔπρεπε νά ἐπιχειρήσουμε ἔρευνα καί διάσωση.»

Ἐρώτηση: Ὅσοι τά λένε αὐτά, σκέφτηκαν καθόλου ὅτι ἡ ἄσκηση τοῦ δικαιώματος ἐρεύνης καί διασώσεως εἶναι κατ’ οὐσίαν ἄσκηση κυριαρχίας καί κυριαρχικοῦ δικαιώματος τῆς χώρας; Καί ὅτι ὅποιος ἀρνεῖται νά τό ἀσκήσει, τό ἀπεμπολεῖ; Σκέφτηκαν ὅτι ἡ ἔννοια τῶν διεθνῶν ὑδάτων σέ μιά θάλασσα μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα εἶναι ἀλληλένδετη μέ τήν προστασία τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας;

Σκέφτηκαν ὅτι, βάσει συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας τό ὁποῖο εἶναι ἡ κορωνίς τῆς πολιτικῆς μας, μποροῦσε νά κάνει στά διεθνῆ ὕδατα νηοψία πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ;

Ἐάν δέν τό σκέφτηκαν, ἄς κάνουμε μιά ὑπόθεση ἐργασίας, μήπως καί τό σκεφτοῦν.

Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό στό ὁποῖο ἐπιβαίνουν Τοῦρκοι στρατιῶτες ὑποδυόμενοι τούς μετανάστες κυκλοφορεῖ σέ διεθνῆ ὕδατα ἐντός τοῦ FIR Ἀθηνῶν, ἡ θέση τῶν ἀνοήτων πολιτευόμενων πού κάνουν ἐμπόριο μίσους καί «πατριωτισμοῦ» θά εἶναι ἄραγε ποιά; «Δέν μᾶς ἀφορᾶ τό θέμα ἐπειδή πρόκειται γιά διεθνῆ ὕδατα καί γιά πολῖτες τρίτων χωρῶν», ὅπως λένε τώρα γιά τήν Πύλο; Εἶστε μέ τά καλά σας; Ἐάν οἱ Τοῦρκοι στείλουν μιά τέτοια βάρκα μέ 700 μετανάστες σέ μιά περιοχή τοῦ Αἰγαίου, κρίσιμη γιά τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια, πού εἶναι καί ταυτόχρονα περιοχή ἐρεύνης καί διασώσεως, θά ποῦμε τί; «Εἶναι πολῖτες τρίτων χωρῶν, εἶναι διεθνῆ ὕδατα καί δέν κάνουμε ἔρευνα καί διάσωση;»

Ἡ ἐθνική κυριαρχία καί ὁ ἔλεγχος τοῦ ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους εἶναι πάνω ἀπό μία ἐφήμερη ἐκλογική ἀναμέτρηση, πάνω ἀπό μία χούφτα ψήφους. Πάνω ἀπό τήν ποθητή βουλευτική ἀποζημίωση φιλόδοξων νεαρῶν πολιτευτῶν. Πρόκειται γιά τήν Ἑλλάδα στό βάθος τοῦ χρόνου. Στήν ἑπόμενη στροφή πού θά συμβεῖ ξανά αὐτό, θά ποῦμε καί ὀνόματα, καί θά γίνουμε δυσάρεστοι.

Κανείς… σύνδεσμος φιλίας δέν πρόκειται νά μᾶς ἀποθαρρύνει.

Κεντρικό θέμα