Ἡ μεσαία τάξις θά λύσει τό δημογραφικό

Γενναία μείωσις τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν κατά δέκα μονάδες γιά κάθε παιδί – Μηνιαίως οἰκονομική ἐνίσχυσις 300 εὐρώ σέ οἰκογένειες μέ εἰσόδημα ἕως 15.000 εὐρώ

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ Σοφία Ζαχαράκη ἔλαχεν ὁ κλῆρος συστάσεως «Γενικῆς Γραμματείας Δημογραφικῆς καί Στεγαστικῆς Πολιτικῆς» μέ τήν «νέα» κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ὄχι ἁπλῶς: «Δημογραφικῆς Ἀνακάμψεως»; Ντρεπόμαστε νά τό ποῦμε; Τί σχέση ἔχουν μέ τό πρώτιστο πρόβλημα τῆς δημογραφικῆς ἀπισχάνσεως τῆς χώρας, ἡ μεταφορά ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, τῆς Πτώχειας, Ἀλληλεγγύης, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, Ἰσότητος, τῆς διά βίου Μαθήσεως καί τῆς διαχειρίσεως τοῦ ΕΣΠΑ; Καμμία.

  • Τοῦ Κώστα Κόλμερ

Σημαντικά ἴσως μερικά ἐξ αὐτῶν, ἀλλ’, ὅπως καί στό παρελθόν, ἡ ἀντιμετώπηση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ὑπῆρξε περιπτωσιολογική –ἔτσι καί τό νέο ὑπουργεῖο φορτώνεται μέ παλαιές ἁμαρτίες.

Κανονικῶς ἔπρεπε τό δημογραφικό πρόβλημα νά ἐπωμισθῇ μία ὀλιγομελής, ἄμισθος Ἐπιτροπή, μέ ἐπί κεφαλῆς ἕνα χαλκένταυρο πρόσωπο, πού νά κινηθῇ ὁριζοντίως καί καθέτως μέσα στήν ἀραχνιασμένη διοίκηση καί νά ἐπιβάλλει τά ἀπαραίτητα «δημογραφικά κίνητρα», γιά τήν αὔξηση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ κι ὄχι ἁπλῶς τῆς χώρας, μέ ἐπήλυδες μουσουλμάνους. Ἀρκετά προβλήματα ἔχομε στήν Ξάνθη καί Ροδόπη. Δέν χρειαζόμαστε κι ἄλλους Σύρους, Ἀφγανούς καί Παλαιστινίους (*).

Τό μόνο πού ἴσως δικαιολογεῖ τήν σύσταση ὑπουργείου εἶναι ἡ δυνατότης νομοθετικῶν ρυθμίσεων, ἀλλά τόσοι νόμοι μένουν ἀνενεργοί ἀπό τήν ἀπροθυμία τῆς διοικήσεως νά τούς ἐφαρμόσει.

Γνωστή ἡ ρῆσις τοῦ Ἐμμανουήλ Ροΐδη, ὅτι ἡ Ἑλλάς χρειάζεται ἕνα μόνο νόμο: «Περί ἐφαρμογῆς τῆς κειμένης νομοθεσίας».

Τέλος πάντων, κάτι ἀντελήφθη ὁ Κυριάκος ὅταν κόλλησε κοντά στήν δημογραφική πολιτική καί τήν στεγαστική, γιατί ἀπό τήν ἔλλειψη στέγης ξεκινάει ἡ ἄρνηση τῶν νέων Ἑλληνίδων νά κάνουν πολλά παιδιά. Ποῦ θά τά στεγάσουν;

Δέν τελειώνει ὅμως στό Στεγαστικό τό πρόβλημα ὑπογεννητικότητος. Δέν ἀρκεῖ μία στεγαστική πολιτική γιά φθηνή κατοικία γιά τά νέα ζευγάρια. Χρειάζονται κι ἄλλα πολλά. Ἀπαραίτητη γιά τήν ἐργαζομένη Ἑλληνίδα μητέρα ἡ ὕπαρξη βρεφονηπιακῶν σταθμῶν, καθ’ ἅπασαν τήν χώραν, πού θά λειτουργοῦν ἀπό τίς 6 τό πρωί μέχρις 12 τό βράδυ. Δεκάωρο σχολεῖο γιά τά μεγάλα παιδιά καί τό φαγητό μαζί τους –ὄχι ἀπό «καντίνα» (ἀκόμη καί στό Κολλέγιο ἀπέτυχε τό συσσίτιο). Αὐστηρή φύλαξη τῶν σχολείων καί πανεπιστημίων γιά τούς ἐμπόρους τοῦ Θανάτου. Καλοκαιρινές διακοπές ὀργανωμένες γιά μικρές ὁμάδες νέων μέχρις 14 ἐτῶν. Τεχνική καί ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση μετά τά 16 χρόνια, γιά ὅσα παιδιά δέν θά πᾶνε στήν ἐλεύθερη Ἀνωτέρα Παιδεία. Οἱ περισσότεροι εἰσακτέοι στά ΑΕΙ προέρχονται ἀπό καλά, ἐπαρχιακά σχολεῖα, πού οἱ διδάσκοντες δέν ἀσχολοῦνται μέ ἰδιαίτερα μαθήματα.

Τελευταία ἔρχεται ἡ ἐπιδοματική πολιτική. Στίς πολύ πτωχές οἰκογένειες, μέ ἐτήσιο εἰσόδημα μέχρις 15.000 εὐρώ, χρειάζεται οἰκονομική ἐνίσχυσις 300 εὐρώ μηνιαίως ἀπ’ τό πρῶτο παιδί γιά τά πρῶτα τέσσερα χρόνια του. Γιά νά μήν γίνει ἡ τεκνοποιία ἐπάγγελμα τῶν πτωχῶν. Κατόπιν ἄς ἀναλάβει ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων τήν φορολογική ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν.

Ἐξηγούμεθα: Τρία παιδιά κάνουν κατά κανόνα μόνον οἱ εὔπορες οἰκογένειες πού ὅμως φορολογοῦνται στήν χώρα μας βαρύτατα. Ἐάν σέ κάθε γέννηση ζῶντος τέκνου ἐμειώνετο ἡ φορολογία κατά 10 ποσοστιααίες μονάδες, ἡ ἄνοδος τοῦ διαθεσίμου οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος θά ἐπέτρεπε τήν συντήρηση καί ἐκπαίδευση τῶν τριῶν παιδιῶν πού χρειάζεται ἡ δημογραφική ἀνάταξη τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Δέν χρειάζεται νά εἶναι μητέρα ἤ σύζυγος ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὑπουργείου Γεννητικότητας γιά νά ἐπιτύχει τήν αὔξηση τῶν γεννήσεων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἀρκεῖ νά εἶναι πατριώτης καί νά ἔχει κοινόν νοῦ.

Μόνο ἡ μεσαία τάξις μπορεῖ νά λύσει τό δημογραφικό. (*) Μετά τό 2019 ἐνέσκηψε ἡ πανδημία τοῦ Κινεζοϊοῦ, πού ἐπέτεινε τό Δημογραφικό. Ἀπό τοῦ ἔτους 2015, τῶν μνημονίων, περίπου 500.000 νέοι Ἕλληνες ἀπεχώρησαν ἀπ’ τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἀπειλές Ἐρντογάν καί ἡ εἰσβολή λαθρομεταναστῶν προκάλεσαν δημοσία δαπάνη 6 δισ. εὐρώ, γιά ἐξοπλιστικά προγράμματα τῆς ἐθνικῆς ἀμύνης τῆς χώρας. Ἐξ ἴσου χρήσιμη εἶναι ἡ χρηματοδότησις τῆς δημογραφικῆς ἀναπτύξεως μέ 3 δισ. εὐρώ ἐτησίως –ὅσο περίπου φοροδιαφεύγει ἀπό τόν ΦΠΑ. Μειώσατε τόν ΦΠΑ γιά ν’ αὐξηθοῦν τά ἔσοδά του!

Κεντρικό θέμα