Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Σχολιάζοντας τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, καί εἰδικά τήν ἀναφορά τοῦ ΥΠΕΞ, ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἀντιδρᾶ γιά ἕνα «ἀμιγῶς περιβαλλοντικό ζήτημα», εἶπε ὅτι πρόκειται γιά ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτά προβλέπονται ἀπό τόν Καταστατικό Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τίς διατάξεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Οἱ Τοῦρκοι ἐπεκτείνουν συνεχῶς τίς διεκδικήσεις τους στό Αἰγαῖο καί πλέον ἐντάσσουν στίς γκρίζες ζῶνες καί τίς Κυκλάδες! Καί ἐνῷ τό ΥΠΕΞ δηλώνει ὅτι «ἡ οἰκουμενική πρόκληση τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος θά ἔπρεπε νά εὐαισθητοποιεῖ τίς κυβερνήσεις καί ὄχι νά χρησιμοποιεῖται γιά τή δημιουργία ἐντυπώσεων» ὁ κ. Δένδιας εἶναι ξεκάθαρος: «Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀντιδρᾶ κάθετα καί ἀπόλυτα σέ κάθε τουρκική θέση πού παραβιάζει τό Διεθνές Δίκαιο»! Ἐπίσης ἐξέφρασε τήν ἀπαισιοδοξία του γιά τήν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων ἀναφερόμενος στήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στήν Τουρκία τόν ἑπόμενο μῆνα. «Δέν μποροῦμε νά εἰσέλθουμε σέ μία φάση ἐξομάλυνσης τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκία ἐάν δέν βγάλει ἀπό τό τραπέζι ἀπαράδεκτες τοποθετήσεις. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.