Τούς ἐξευτελίζουν οἱ Βούλγαροι

ΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ἦταν ἀτυχής ἡ συμπερίληψη τοῦ ὅρου «ἱστορική»…

… στήν κοινή δήλωση τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος καί ΗΠΑ ἀναφορικῶς μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τά εὔσημα τῆς ἱστορίας τά ἀποδίδουν οἱ ἱστορικοί καί ὄχι οἱ κατά τόπους πρέσβεις πού ἐπιχειροῦν νά δαφνοστεφανωθοῦν μέ «προσθῆκες» στίς κοινές δηλώσεις ἀνωτέρων τους. Προφανῶς καί εἶναι λάθος γιά τήν ΝΔ νά ἀναλαμβάνει μέ τέτοιου εἴδους διατυπώσεις ἱστορικές εὐθύνες πού δέν τῆς ἀναλογοῦν καί νά καθίσταται μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων Ἀριστερῶν. Ἡ «ἐξαίσια» αὐτή πολιτική συζήτηση ὅμως δέν ἀπαλλάσσει τήν Ἀριστερά ἀπό τίς εὐθύνες της νά ἀπαντᾶ ἀκόμη καί σήμερα σέ συγκεκριμένα ἐρωτήματα γιά τό περιεχόμενο μιᾶς συμφωνίας πού ἡ ἴδια ἔγραψε μέ τά χεράκια της. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τά ἐρωτήματα αὐτά ἐνοχλοῦν, προκαλοῦν δυσφορία στούς χειριστές, τούς ἀναστατώνουν καί τούς ξεβολεύουν, ἀλλά τί νά γίνει; Πρέπει νά καταστεῖ σαφές τό ἑξῆς: ἡ ἀναφορά τοῦ ὅρου «Ἱστορική Συμφωνία» σέ κείμενο πού ὑπέγραψε ἀρχικῶς Ὑπουργός τῆς ΝΔ, δέν ἀρκεῖ νά ἀναιρέσει τό βουνό τῆς εὐθύνης πού θά ἀκολουθεῖ διά βίου τήν Ἀριστερά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό Σκοπιανό. Ὄχι γιά τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας αὐτῆς καθ’ ἑαὐτῆς ἀλλά γιά τήν ἀμφοτεροβαρῆ δομή της. Πάει πολύ νά τρέχουν νά κρυφτοῦν πίσω ἀπό μιά κοινή δήλωση Ὑπουργῶν οἱ γνωστοί πρόθυμοι. Καί ὅσο καί ἄν ἐκνευρίζονται καί γίνονται σάν τό «πατζάρι» ὅταν τούς ρωτᾶμε στά τηλεοπτικά παράθυρα (τούς χαλᾶμε τήν παράσταση –τρέχουν νά κρύψουν τίς εὐθύνες τους πίσω ἀπό μία διατύπωση), ἐμεῖς θά ἐπιμένουμε. Τούς ἀπευθύνουμε λοιπόν τά ἑξῆς τρία ἐρωτήματα:

Δύο χρόνια καί κάτι μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας ἐφαρμόστηκε ποτέ ἡ διάταξή της γιά τά διαβατήρια, τίς ταυτότητες καί τά λοιπά ἔγγραφα ἤ ἀκόμη κυκλοφοροῦν οἱ Σκοπιανοί στήν Θεσσαλονίκη μέ ταυτότητες πού γράφει «Μακεδόνας» καί μέ πινακίδες ΙΧ μέ παρόμοιο περιεχόμενο; Ἐφαρμόστηκε ἡ διάταξη τῆς Συμφωνίας γιά τήν προστασία τῶν ἐμπορικῶν σημάτων καί τῶν αὐθεντικῶν μακεδονικῶν ἑλληνικῶν προϊόντων ἤ μήπως οἱ ἐπιχειρήσεις μας δέχονται ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό; Ἐφαρμόστηκε ἡ διάταξη πού ἔλεγε ὅτι θά ἀπαλειφθοῦν οἱ ἀλυτρωτικές ἀναφορές ἀπό τά σχολικά βιβλία ἤ μήπως καί ἡ νέα γενιά τῶν Σκοπίων μεγαλώνει μέ τήν «μακεδονική» ἀντίληψη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ;

Τά ἐρωτήματα δέν εἶναι στόν ἀέρα. Πατοῦν στήν πραγματικότητα. Καί ἡ πραγματικότητα «λέει» ὅτι οἱ γείτονες δέν ἔχουν κανένα κίνητρο νά ἐφαρμόσουν τήν Συμφωνία, καμμία πίεση ἀπό τήν στιγμή πού κέρδισαν τό μεῖζον: τό ὄνομα «Μακεδονία» σέ σύνθετη ἔστω συσκευασία μέ παράλληλη ἀποδοχή ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος τῶν ὅρων «μακεδονική ἐθνότητα», «μακεδονική γλῶσσα». Χωρίς αὐτούς ἡ σύνθετη ὀνομασία θά ἦταν ἄδειο κέλυφος. Ἀπό τήν στιγμή πού τούς χαρίσαμε (καί, ναί αὐτός πού τό ἔκανε θά νοιώθει αἰωνίως κυνηγημένος ἀπό τίς Ἐρινύες), δέν ἔχουν κανένα λόγο νά «σκοτώνονται» νά τήν ἐφαρμόσουν. Ρώτησα προχθές ἕναν ἀπό τούς χειριστές τοῦ θέματος ἄν οἱ Σκοπιανοί ἄλλαξαν ἐν τέλει καί τό Σύνταγμά τους ἤ ἔκαναν κάποιο κόλπο μέ τήν ἀνοχή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί τό ὄνομα «Μακεδονία σκέτο» ὑπάρχει διάσπαρτο ἀκόμη σέ ὅλο τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων. Καί ἀντί νά μοῦ ἀπαντήσει ἄρχισε νά σχολιάζει τίς φιλελεύθερες πολιτικές μου πεποιθήσεις. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐδῶ καί θά κυνηγᾶ καί αὐτόν καί ἐκείνους πού τόν διαδέχθηκαν καί τόν ΣΥΡΙΖΑ ὁλόκληρο: Ἄλλαξαν οἱ Σκοπιανοί τό Σύνταγμα ἤ ἀνάρτησαν δύο κείμενα στό διαδίκτυο, ἕνα μέ τίς ἀλλαγές «μαϊμού» καί ἕνα κανονικό πού περιέχει καμμιά ἑκατοστή φορές τόν ὅρο «Μακεδονία» σκέτο; Ἡ πρώτη δέσμη ἐρωτημάτων πού ἀποτελεῖ ἐφιάλτη γιά τούς κομπορρημονοῦντες σήμερα χειριστές τῆς διαπραγμάτευσης εἶναι αὐτή. Ἡ δομή τῆς ἐπαχθοῦς συμφωνίας.

Πᾶμε τώρα στήν δεύτερη. Στά ὀφέλη καί στήν ἀποδοχή τῆς συμφωνίας ἀπό τόν λαό. Ἀκόμη καί αὐτό τό ΕΛΙΑΜΕΠ, τό ὁποῖο ἔχει γνωστές θέσεις, «ὁμολογεῖ» ὅτι ἀκόμη καί σήμερα ἡ Συμφωνία ἀπορρίπτεται ἀπό τόν λαό. Δέ γίνεται δεκτή ἡ ἐκχώρηση τοῦ ὅρου «Μακεδονία». Ἄν καί οἱ Ἕλληνες βομβαρδίζονται ἐδῶ καί δυόμισυ χρόνια ἀπό τά κυρίαρχα ΜΜΕ καθημερινῶς μέ τόν τρέχοντα ὅρο «Βόρειο Μακεδονία», δημοσκόπηση τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ ἔδειξε ὅτι σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 50% ἀκόμη καί σήμερα ἀντιδροῦν. Καί δέν ἔδειξε μόνον αὐτό. Ἔδειξε καί κάτι ἄλλο. Ὅτι σέ ποσοστό 70% οἱ Ἕλληνες θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν κέρδισε τίποτε χειροπιαστό ἀπό τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πράγματι. Ἄν ἐξαιρέσει κανείς τό ζήτημα τοῦ FIR πού ἀναμηρυκάζει διαρκῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ποιό εἶναι τό κέρδος; Ὅτι ἐμφανίστηκε ὁ Ζάεφ μέ τίς πλάτες τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα καί ζήτησε νά μετάσχει στήν κοινοπραξία τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρούπολης ; Αὐτό εἶναι τό κέρδος; Ὅτι ἐκτός ἀπό τό ὄνομα κερδίζουν καί τήν ἔξοδο στό Αἰγαῖο κάποιοι πού ὀνειρεύονται τήν «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» καί ἔχουν ὁλόκληρη ἀλυτρωτική θεωρία γιά τούς «Αἰγαιᾶτες Μακεδόνες»; Θά ἔπρεπε νά ντρέπεται ὁ ἀρχιτέκτων τῆς Συνθήκης ὅταν τολμᾶ νά τά ἀμφισβητεῖ αὐτά δημοσίως. Ἀπό τήν στιγμή λοιπόν πού καί ἀκόμη καί αὐτό τό ΕΛΙΑΜΕΠ ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Συμφωνία «πέρασε» μέν, ἀλλά ὁ λαός δέν τήν χωνεύει καί δέν βλέπει ποιά τά ὀφέλη, ὑπάρχουν ἄραγε καί ἀπορίες γιατί ἐπικαλοῦμαι στίς δημόσιες παρεμβάσεις μου τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ;

Ὑπάρχει καί μία τρίτη δέσμη ἐρωτημάτων, ὅμως, καταλυτική. Ἡ Ἀριστερά ἐκχώρησε μέ ἄνεση ἀπό τήν ἀρχή τῆς διαπραγμάτευσης στά τέλη τοῦ 2017 –νά μήν ἀνοίξω τό στόμα μου καί τρέχουν μερικοί μερικοί– καί τήν μακεδονική γλῶσσα καί τήν μακεδονική ἐθνότητα. Ἀλήθεια, τώρα πού ἡ Βουλγαρία θέτει ἐγγράφως στήν Κομμισσιόν ζήτημα ἀναθεώρησης «μακεδονισμοῦ», ἀναθεώρησης «μακεδονικῆς ἐθνότητας», ἀναθεώρησης «μακεδονικῆς γλώσσας» ἐπί ποινῇ διακοπῆς τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῶν Σκοπίων μέ τήν ΕΕ, πῶς ἀλήθεια νοιώθουν οἱ ἐν Ἑλλάδι πεφωτισμένοι θεωρητικοί τῶν Πρεσπῶν; Ὑπερήφανοι; Καμαρωτοί; Ἤρεμοι; Πῶς νοιώθουν πού κάνοντας οἱ Βούλγαροι ὅσα δέν ἔκαναν ἐκεῖνοι, τούς ἐξευτελίζουν, ναί, ἐνώπιον τῶν ἱστορικῶν τοῦ μέλλοντος; Νομίζουν ὅτι μέ ἕνα ἀτυχές «ἱστορική συμφωνία» ξεχάστηκαν ὅλα; Συγχωροῦνται ὅλα; Ὅτι ἡ ἱστορία δέν θά γράψει;

Καταλήγω: Χωρίς ἀμφιβολία αὐτή ἡ ἱστορική ἐκκρεμότητα πού δέσμευε τήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική ἔπρεπε νά κλείσει. Μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο. Ἀλλά μποροῦσε νά κλείσει πολύ καλύτερα καί πολύ ἐπωφελέστερα γιά τό συμφέρον τοῦ Ἔθνους. Ἀντί νά ἀξιοποιηθεῖ τό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου γιά νά πεταχθοῦν στόν κάλαθο οἱ ἀπαιτήσεις γιά τήν ἐθνικότητα καί τήν γλῶσσα, ἡ Ἑλλάς ἔσπευσε νά τίς ἀποδεχθεῖ δίδοντας ἀλυτρωτικό περιεχόμενο στήν σύνθετη ὀνομασία. Μελλοντικῶς. Μακάρι νά μήν ἀξιωθεῖ ἡ γενιά μας, μά καί αὐτοί πού ἔβαλαν τήν ὑπογραφή τους κάτω ἀπό κείμενο πού προσβάλλει τούς «Μακεδόνες», νά ζήσει τά ἐπίχειρα μέ τήν ἔγερση ζητήματος ἀναγνώρισης μακεδονικῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα. Μακάρι! Ἀλλά τό θέμα ἀντί νά κλείσει, ἔμεινε ἀνοικτό.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923