Τό θρίλλερ τῆς Θράκης

OI ΠΙΣΤΟΙ ἀναγνῶστες μας θά τό θυμᾶστε!

Στίς 3 Ἰουνίου, πολύ πρίν τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο ἐνταφιάσει τά τουρκικά ὄνειρα ἀναθεώρησης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, γράφαμε σέ σημείωμα πού ἔφερε τόν τίτλο «Φαντάσματα πάνω ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο» τά ἑξῆς: «Τήν στιγμή πού διαβάζετε αὐτές τίς γραμμές, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, συνεδριάζει κάθε μέρα ὁ Ἄρειος Πάγος γιά νά κρίνει τό αἴτημα τῆς αὐτοαποκαλούμενης “Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης” νά ἀναγνωριστεῖ ὡς τέτοια. Ὡς “τουρκική”. Ξέρουμε ὅτι σέ ἐποχές πού πρόκειται νά συνεδριάσουν ἡ Βουλή καί τό Ὑπουργικό Συμβούλιο γιά νά ἐγκρίνουν τίς προαγωγές τοῦ Ἀρείου Πάγου, κύκλοι στήν Ἑλλάδα καί στό Στρασβοῦργο …κτίζουν μία ἀτμόσφαιρα πρωτοφανῶν πιέσεων πρός τό Δικαστήριο. Ὄχι προσωπικῶν στούς δικαστές. Ποιός τολμᾶ! Ἀτμόσφαιρα διαδρόμων πού πλανᾶται ἐντός τῆς αἴθουσας συνεδριάσεων μέ τήν μορφή τοῦ φαντάσματος χωρίς νά προσγειώνεται σέ αὐτήν. Ἀτμόσφαιρα σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Ἄρειος Πάγος πρέπει νά ἀναγνωρίσει τήν “Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης”, ἄρα τουρκική μειονότητα. (…) Διότι ἄν δέν τό κάνει –ἰδού ἡ ἀπειλή–“θά καταδικαστοῦμε ξανά ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων”. (….) Ἐμεῖς πιστοί βεβαίως στίς ἀρχές μας δέν πρόκειται νά ποῦμε σέ κανένα τί νά κάνει ἤ τί νά μήν κάνει. Σεβόμαστε τήν ἑλληνική δικαιοσύνη καί θά σεβαστοῦμε καί κάθε ἀπόφασή της. (…) Μετά ὅμως τήν κρίση της, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή, θά μιλήσουμε.».

Μετά τήν δημοσιοποίηση τῆς ἀπορριπτικῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πάγου πού ἔγινε μάλιστα ὄχι ἀπό τούς ἀμέσως ἐνδιαφερομένους ἀλλά ἀπό τό Τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν (!) –κάτι πού δικαιώνει πανηγυρικῶς τήν ἐκτίμησή μας γιά τό ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό αὐτούς τούς Συλλόγους– νομίζουμε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νά μιλήσουμε. Καί νά ἀποκαλύψουμε ποιοί ἐπιχείρησαν νά παρέμβουν ὡς …φαντάσματα στήν συνεδρίαση τοῦ ἁρμοδίου τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά καταφέρουν τό ἐκπληκτικό: τήν διά τῆς πλαγίας ἀναγνώριση «τουρκικῆς μειονότητας» στήν Θράκη, τήν ὥρα πού ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπευθύνετο κατά τήν διάρκεια τηλεδιάσκεψης στά «πομακόπουλα τῆς Θράκης» καί τήν στιγμή πού ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας διακήρυσσε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει μουσουλμανική μειονότητα, ὄχι τουρκική. Ὅ,τι ἀκολουθεῖ –τό βαθύ παρασκήνιο τοῦ θρίλλερ τῆς Θράκης– ἀποτελεῖ προϊόν ρεπορτάζ πού μᾶς ἐμπιστεύτηκαν κορυφαῖες δικαστικές πηγές καί μᾶς ἐπιβεβαίωσαν κορυφαῖες κυβερνητικές πηγές, μετά τήν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης βεβαίως.

Ἡ ἀπόπειρα ἄσκησης πιέσεων στούς δικαστές γιά νά λάβουν μιά ἀπόφαση πού θά εἶχε ἀπίστευτες ἐθνικές προεκτάσεις, ὀργανώθηκε ἀπό Εὐρωπαῖο ἀξιωματοῦχο, Ἕλληνα πολίτη. Μετεῖχε σέ αὐτήν –ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή μαζί του– συνταξιοδοτηθεῖσα δικαστική προσωπικότης, ἡ ὁποία δέν κατέστη δυνατόν στό παρελθόν νά ἀναρριχηθεῖ στά ἀξιώματα πού ἐπιθυμοῦσε. Γιά τήν ἀπόπειρα κρατεῖτο ἐνήμερος ἐκ τοῦ μακρόθεν –δέν μετεῖχε στίς διεργασίες– πολυπράγμων γερμανόπληκτος Ὑπουργός μέ ἄριστη γνώση τοῦ χώρου τῆς δικαιοσύνης. Τά φαντάσματα τῶν κυρίων αὐτῶν αἰωροῦντο χωρίς νά προσγειώνονται στό τραπέζι τοῦ τμήματος πού δίκαζε τήν ἀναίρεση τοῦ Σωματείου κατά τῆς ἀπορριπτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου Θράκης πού ἀρνεῖτο νά ἀναγνωρίσει τήν ΤΕΞ ὡς «τουρκική». Ἀπ’ εὐθείας πίεση σέ δικαστή δέν ἀσκήθηκε γιατί αὐτόν τόν ρόλο τῆς διαμόρφωσης κλίματος καί ἀτμόσφαιρας τήν ἀνέλαβαν κάποιοι στόν χῶρο τῆς δικαιοσύνης πού ἐπιχειρηματολογοῦσαν στούς διαδρόμους τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ συγκεκριμένης ἄποψης. Ἡ ζύμωση εἶχε φθάσει στό σημεῖο νά διαμορφωθεῖ κατ’ ἀρχάς συσχετισμός ἀπόψεων τριῶν ἔναντι δύο. Τό ὑπογραμμίζω: ἀπόψεων. Ὄχι ψήφων. Ψηφοφορία ἔγινε μία, καί τό ἀποτέλεσμά της ἦταν συντριπτικό στό τέλος: 5-0 ὁ Ἄρειος Πάγος δέν ἀναγνωρίζει τουρκικά σωματεῖα στήν Θράκη. Ὡστόσο μέχρι νά φθάσουμε ἐκεῖ, ἡ ὑπόθεση πέρασε ἀπό σαράντα κύματα.

Τίς ὧρες μάλιστα πού ἔτεινε νά διαμορφωθεῖ τό μπλόκ ἀπόψεων τρεῖς ἔναντι δύο, ἡ ἐφημερίδα μας, χωρίς νά δύναται νά γνωρίζει πῶς ἐξελισσόταν ἡ συνεδρίαση, ἀποκάλυψε τό μοιραῖο λάθος τῶν ἐμπνευστῶν αὐτοῦ τοῦ ἀπαράδεκτου σχεδίου χειραγώγησης τῶν θεσμῶν. Θέλησαν νά ὀργανώσουν μαζί μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία «Τούρκων» τῆς Δυτικῆς Θράκης, δύο Γάλλους σοσιαλιστές Εὐρωβουλευτές καί δύο Ἕλληνες δικαιωματιστές, τούς κυρίους Δημητρᾶ καί Γιαννακάκη, ἐκδήλωση στήν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στό Στρασβοῦργο μέ τήν ὁποία καλοῦσαν τήν συνεδριάζουσα ἑλληνική δικαιοσύνη νά ἐκδώσει ἀπόφαση ἀναγνώρισης τῶν λεγόμενων τουρκικῶν σωματείων. Νά κάνει δεκτή τήν ἀναίρεση τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης». Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς ἀπό τήν ἐφημερίδα μας καί ἡ ἐπισήμανση ὅτι συνιστᾶ ἀπαράδεκτη ἐπέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς δικαιοσύνης, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα πρῶτον νά ἀκυρώσουν τήν παρουσία τους σέ αὐτήν οἱ Ἕλληνες δικαιωματιστές καί δεύτερον νά πάψουν νά κυκλοφοροῦν τά φαντάσματα πάνω ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο. Στήν οὐσία ἐξασφαλίστηκε πώς οἱ δικαστές μας θά ἀχθοῦν σέ ἀπόφαση, ὅποια καί ἄν ἦταν αὐτή, χωρίς ἔξωθεν καί ἔσωθεν πιέσεις ἀπό τά γνωστά φαντάσματα.

Γιά τήν ὑπόθεση ἔδειξαν ἐνδιαφέρον νά ἐνημερωθοῦν μετά τίς ἀποκαλύψεις ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ὁ Βουλευτής Ροδόπης Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων, καί ἄλλοι. Τό ἐνδιαφέρον ὅλων ἐπικεντρώθηκε στήν ἀνεξαρτησία τῶν Ἑλλήνων δικαστῶν ἔναντι ἄσκησης ἔξωθεν ἤ ἔσωθεν πιέσεων. Στήν πατρίδα μας ἡ δικαιοσύνη εἶναι διακριτή ἐξουσία ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Σύνταγμα καί ὄχι παράρτημα τῆς κυβερνητικῆς ὅπως σέ ἄλλες γειτονικές χῶρες. Μετά τήν ἀπομάκρυνση τῶν τριῶν φαντασμάτων πάνω ἀπό τήν τράπεζα συνεδριάσεων τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπῆλθε ἡ κανονικότητα καί τά πράγματα ἔλαβαν τόν δρόμο τους. Ἡ συνεδρίαση συνεχίστηκε μέ τήν ἀνταλλαγή ἀμιγῶς νομικῶν ἐπιχειρημάτων ὅπως πρέπει σέ δικαστές πού ὁρκίζονται νά φυλάττουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους. Οἱ ἀπειλές γιά τό τί θά πάθει ἡ χώρα ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἄν οἱ Ἕλληνες δικαστές δέν ἐξέδιδαν τήν ἀπόφαση πού τούς ὑπεδεικνύετο, ἀπεσύρθησαν. Ὁ συσχετισμός τῶν τριῶν ἀπόψεων ἔναντι δύο μετά ἀπό διαλογική συζήτηση ἔγινε, κυμαινόμενος, δύο ἔναντι δύο, μέ μία οὐδετέρα ἄποψη. Καί ἔπειτα μετά τήν παράθεση ἰσχυροτάτων νομικῶν ἐπιχειρημάτων πού «πατοῦσαν» στήν διάταξη τοῦ νόμου πού ὑπέδειξε ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁ Προκόπης Παυλόπουλος στόν τότε Ὑπουργό Δικαιοσύνης Σταῦρο Κοντονῆ, ὁ συσχετισμός ἀπόψεων ἀνετράπη πλήρως καί διαμορφώθηκε σέ τέσσερις ἔναντι ἑνός. Στό τέλος ὅταν οἱ ἀπόψεις μετρήθηκαν στήν ψηφοφορία ἀκόμη καί ὁ ἔσχατος πού διαφωνοῦσε ἐπείσθη, ἄλλαξε ἄποψη καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι τό γνωστό: 5-0. Ἔτσι ἔληξε τό θρίλλερ τῆς Θράκης.

Τό καλύτερο ὅλων εἶναι τό ἑξῆς: ὁ μετέπειτα χειρισμός τοῦ θέματος ἀπό τό Τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιβεβαίωσε καί τό νομικό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀλλά καί ἐκείνους πού πολιτικῶς ὁμιλώντας θεωροῦν ὅτι αὐτά εἶναι θέματα μέ προεκτάσεις ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Τό Σωματεῖο τῆς Ξάνθης πού ἐθίγη ἀπό τήν ἀπόφαση, δέν ἐξέδωσε κάποια ἀνακοίνωση διαμαρτυρίας γιά τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης. Οὔτε ἔκανε κάποιο διάβημα πρός τήν Πολιτεία. Καί ἄς φέρουν τά μέλη του τήν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα πολίτη. Τί ἔπραξε; Προκύπτει ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν: ἐνημέρωσε ἀμέσως τήν Ἄγκυρα γιά τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης! Καί ἡ Ἄγκυρα μέ τήν σειρά της ἐξέδωσε δύο μέρες μετά ἀνακοίνωση κατά τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀναφέροντας –οὐδείς στήν Ἀθήνα τήν ἐγνώριζε– ἀκόμη καί τήν ἡμερομηνία ἔκδοσης τῆς ἀπόφασης! 31 Ἰουνίου 2021. Καταλείπεται οὐδεμία ἀμφιβολία μετά ταῦτα γιά ποιούς ἐργάζονται ὅλοι αὐτοί οἱ Σύλλογοι μέ τά ἀθῶα καταστατικά; Καταλείπεται οὐδεμία ἀμφιβολία πώς τό θέμα δέν εἶναι στήν οὐσία ὁ αὐτοπροσδιορισμός τῶν μελῶν τους ἀλλά ὁ ἀλυτρωτισμός τῆς Ἄγκυρας στήν Θράκη; Ὅσο εἶναι διεκδικήσιμο κάτι, παριστάνουν τίς ἀθῶες περιστερές καί ἰσχυρίζονται πώς τό θέμα εἶναι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ὁ αὐτοπροσδιορισμός τους. Μόλις χάνουν ἐμφανίζονται ἀμέσως στό φῶς οἱ ὑποβολεῖς τους. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ συνιστᾶ πανηγυρική δικαίωση γιά τό αἰτιολογικό τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πάγου. Καταληκτικῶς, ἀπό τό θρίλλερ τῆς Θράκης συγκρατοῦμε τά ἑξῆς: Πρῶτον, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη δικαστές στήν Ἀθήνα. Δεύτερον, ὅτι μποροῦμε ἄν θέλουμε νά εἴμαστε κυρίαρχοι στόν τόπο μας. Τρίτον, ὅτι τά παράκεντρα δέν εἶναι ἀνίκητα –κάποια ἀπό τά μέλη τους, ἔτσι ὅπως λειτούργησαν στό σκοτάδι, καλό εἶναι ὅσο εἶναι καιρός νά παραιτηθοῦν ἀπό ὁποιοδήποτε τίτλο τους φέρει τήν τοπωνυμία «Θράκη». Καί τέταρτον, κάτι προσωπικό πού δύσκολα μποροῦν νά τό καταλάβουν οἱ δικηγόροι τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν πού μᾶς μήνυσαν: Κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν μου στήν Θράκη κέρδισα μία δεύτερη πατρίδα, τήν ὁποία ἀγάπησα καί λάτρεψα. Αὐτή τήν πατρίδα, ὅσο τό ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις μου, «οὐκ ἐλάττω παραδώσω».

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.