Τό ἐθνικό συμφέρον καί οἱ ἐγκληματίες τῆς εἰρήνης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ἀργά προχθές τό βράδυ ἀπό τό ἑλληνικό κανάλι τοῦ…

… Euronews τίς ὁμιλίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας Βίκτορ Ὀρμπάν καί τοῦ Προέδρου τῆς Σερβίας Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς ἀμέσως μετά τίς ἐκλογικές τους νῖκες στίς ἀναμετρήσεις πού διεξήχθησαν στίς χῶρες τους. Ὁ Ὀρμπάν διέψευσε τίς δημοσκοπήσεις, συγκέντρωσε τό 54% τῶν ψήφων καί συνέτριψε τήν ἑνωμένη ἀντιπολίτευση. Ἕξι κόμματα συνασπίστηκαν ἐναντίον του γιά νά τόν ἀνατρέψουν. Ἀριστερά καί Δεξιά. Τά κέρδισε μέ 20 μονάδες διαφορά! Ὁ ἴδιος εἰρωνεύτηκε τίς δυνάμεις τοῦ ἐξωτερικοῦ πού χρηματοδότησαν τήν ἐκστρατεία ἐναντίον του μέ τήν φράση κάθε εὐρώ πού ἐπενδύεται ἀπέναντι στό κόμμα μας εἶναι ἕνα χαμένο εὐρώ –ὁλόκληρον Σόρος ἔδιωξε ἀπό τήν Οὑγγαρία– καί πρόσθεσε μέ χιοῦμορ: ἡ νίκη μας εἶναι ὁρατή ἀπό τό φεγγάρι! Γιά τέταρτη θητεία ἐπανεξελέγη. Τόνισε βεβαίως ὅτι ἡ πολιτική ὑπεράσπισης τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος καί οἱ ἐθνικές πολιτικές δέν εἶναι πολιτικές πού ἔρχονται ἀπό τό παρελθόν ἀλλά ἀπό τό μέλλον. Σέ πιό χαμηλούς τόνους ὁ Σέρβος Βούτσιτς ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του πού ψήφισαν 4 ἑκατομμύρια Σέρβοι, στηλίτευσε τό ΝΑΤΟ καί ἀναφέρθηκε σέ διάφορα προβλήματα τῆς διαδικασίας, ὅπως ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπαγόρευσε στούς ἐκεῖ Σέρβους νά ψηφίσουν καί ἔπρεπε νά μεταβοῦν στήν Σερβία γιά νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό τους δικαίωμα.

Οἱ νῖκες καί τῶν δύο ἔγιναν δεκτές στήν πολιτισμένη Δύση μέ ἕνα μεῖγμα δυσφορίας, πολιτικῆς ρηχότητας καί ἰδεολογικοῦ τρόμου. Δυσφορίας, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά χαρακτηριστοῦν φιλορῶσσοι καί ἐθνολαϊκιστές. Ρηχότητας, διότι οἱ νῖκες τους ἀποδόθηκαν μόνο στόν πόλεμο καί τίς ἐπιπτώσεις του. Τρόμου, διότι διεφάνη ὁ φόβος μή τυχόν καί τό κλῖμα τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Σερβίας μολύνει τήν Γαλλία ὑπέρ τῆς Λέ Πέν. Στήν πραγματικότητα –αὐτό δέν καταλαβαίνει ἡ ἡμετέρα διανόηση– οἱ ἡγέτες αὐτοί εἶναι ἀγαπητοί στούς λαούς τους γιατί χρόνια τώρα ὑπηρετοῦν μέ σθένος τό ἐθνικό συμφέρον καί ὄχι τό συμφέρον τῶν συμμάχων τους. Καί αὐτό ἔγινε καί μέσα στόν πόλεμο, ἀλλά δέ γεννήθηκε μέσα σέ αὐτόν.

Μπορεῖ πτυχές τῆς πολιτικῆς τους γιά ἰδεολογικά θέματα κοινωνικῆς συνοχῆς πού ἔχουν στό ἐπίκεντρό τους τήν οἰκογένεια καί τίς ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου νά διχάζουν τήν Δύση, ἀλλά αὐτοί ἐπιμένουν νά δίνουν μάχη ὑπέρ τῶν συγκροτημένων κοινωνιῶν ἐθνῶν κρατῶν καί ὄχι τῶν κοινωνιῶν σκορποχώρι, ὅπως τίς ἀντιλαμβάνονται οἱ ἴδιοι, καί οἱ λαοί τους τούς ἐπιβραβεύουν. Καί μάλιστα μέ αὐτοδυναμίες. Τούς θέλουν μόνους στό τιμόνι τῆς διακυβέρνησης μέ ἐντολοδόχους τούς ἴδιους. Ὄχι συνεργαζόμενους μέ συνεταίρους καί πραγματικούς ἐντολεῖς ἀπό τό παρασκήνιο ξένες δυνάμεις. Γιά νά ἀποδειχθεῖ τοῦτο: ἡ συσπείρωση ἑνός λαοῦ γύρω ἀπό ἕναν ἡγέτη ἀποτελεῖ στοιχεῖο διεθνοῦς ἰσχύος καί ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἄν ὁ Ἐρντογάν μέ τά γνωστά ἐλλείμματα μπορεῖ νά παίζει κομπολόι Ρωσσία καί Ἀμερική, αὐτήν τήν στιγμή αὐτό ὀφείλεται πώς καί στά χειρότερά του ἔχει συσπειρωμένο πίσω του τό 35% τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ. Αὐτό τοῦ δίνει ἄνεση κινήσεων. Ἡ ἐμπιστοσύνη. Γιατί πείθει τόν λαό του ὅτι νοιάζεται γιά τό ἐθνικό του συμφέρον, καί δέν εἶναι ὑπάλληλος.

Ἄν ὁ Ὀρμπάν εἶναι λαοφιλής καί μπορεῖ νά συγκρούεται μέ τήν ΕΕ καί τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἀνεχόμενος διαγραφές καί ἐξευτελισμούς, αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι κράτησε τόν λαό του καί τήν χώρα του μακριά ἀπό μεγάλους κινδύνους καί ἐπέμεινε στήν ἐθνική ὁμοιογένεια. Στήν διάσωση καί ὄχι ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς του ταυτότητας.

Ἄν ὁ Βούτσιτς κέρδισε, ὀφείλεται στό γεγονός πώς δέν ξέχασε ὅτι τό ΝΑΤΟ βομβάρδισε τήν χώρα του, καί ὅπως εἶπε προχθές τό ἐθνικό του συμφέρον δέν ταυτίζεται μέ τοῦ ΝΑΤΟ. Ἀμφίβολο καί μέ τῆς ΕΕ πού τόν ἔχει στό «περίμενε» τόσο καιρό γιά τήν ἔνταξη.

Ἄν ὑπάρχει ἕνας κίνδυνος ἀπό τόν πόλεμο πού τρομάζει τό σύστημα εἶναι ὁ ἑξῆς: μή τυχόν καταλάβουν οἱ εὐρωπαϊκοί λαοί πώς οἱ ἡγεσίες τους σέ κάθε χώρα δέν προέταξαν τό συμφέρον τους ἀλλά τό συμφέρον τῶν ἑταιρειῶν ὅπλων καί φυσικοῦ ἀερίου τῆς Δύσης. Καί ὅτι εἶναι συνυπεύθυνες ἐξ ἴσου γιά τήν πρόκληση ἑνός πολέμου πού θά πάει τίς οἰκονομίες τῶν κρατῶν τους, τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πενῆντα χρόνια πίσω γιά νά γίνει τό γινάτι ἄλλων! Ἄν αὐτό καταστεῖ ταχέως λαϊκή συνείδηση σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, οἱ ἡγέτες ὑπάλληλοι θά διωχθοῦν μέ τίς κλωτσιές. Ὅσο μάλιστα διαρκεῖ ὁ πόλεμος καί οἱ ἐπιπτώσεις του τόσο θά ἀλλάζει ἡ ἀνάγνωση γιά τούς ὑπευθύνους του. Παρά τόν πληροφοριακό πόλεμο.

Ὁ ἐγκληματίας πολέμου Πούτιν θά ἀποκτήσει παρέα: τούς ἐγκληματίες τῆς εἰρήνης! Τούτων δοθέντων ὁ Μακρόν ἴσως εἶναι τυχερός. Ἐπειδή εἴμαστε στήν ἀρχή τοῦ κύματος, μόλις πού προλαβαίνει νά μήν χάσει ἀπό τήν Λέ Πέν. Εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ: τά ἀντιαρματικά ὁ ἑλληνικός λαός τά πλήρωσε ἀπό τό ὑστέρημά του γιά νά προστατεύουν τήν ἐθνική ἄμυνα τῆς χώρας. Ὄχι γιά νά τά στέλνουμε στήν Βουλγαρία. Ἄς γίνει κατανοητό: Τό ἐθνικό συμφέρον εἶναι ὁ νέος κωδικός τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς! Τό ὑπερεθνικό θά προτάσσεται στό μέλλον μέχρι τοῦ σημείου πού δέν προκαλεῖ βλάβη στό ἐθνικό.

Απόψεις

Την Κυριακή 08.10 με την Εστία: Τα σκοτεινά παρασκήνια του ΚΚΕ

Εφημερίς Εστία
Στις 08.10 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Συστημένα» ἀπό τίς ΗΠΑ πρός ΝΔ – ΠΑΣΟΚ γιά συμφωνία-ἐξπρές μέ τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό δημοσίευμα τῶν «New York Times» γιά ἐπαφές ὑπουργῶν μέ κινεζικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ἐντοπίσθηκαν μέσῳ ὑποκλοπῶν ἀπό τήν Λιθουανία – Ὁ κ. Μητσοτάκης πραγματικός ἀποδέκτης τοῦ γράμματος, ὄχι ὁ Ἄδωνις – Γιατί ἐθορυβήθησαν καί στήν Χαριλάου Τρικούπη

Ἕνα Πάρκο (Ὑπουργείων) Φάντασμα καί μία Ἑταιρεία Φάντασμα

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ διεθνῆ ἔκθεση ἀμυντικῆς βιομηχανίας πού ἔγινε στό Λονδῖνο, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μετεῖχαν μόνον δύο ἰδιωτικές ἑλληνικές ἑταιρεῖες τοῦ ὁμίλου EFA. Ἡ κρατική βιομηχανία μας ἐκκωφαντικῶς ἀποῦσα.

«Ὄχι» Γεραπετρίτη σέ Συμβούλιο Ἀρχηγῶν γιά τά Ἑλληνοτουρκικά

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ τῆς Κυβερνήσεως νά διεξαχθεῖ Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν γιά τά ἑλληνοτουρκικά προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν τά κόμματα γιά ὅσα ἀπεφασίσθησαν κατά τήν συνάντηση τῶν κ.κ. Μητσοτάκη-Ἐρντογάν στήν Νέα Ὑόρκη καί ὅσα πρόκειται νά ὑπογραφοῦν στήν σύνοδο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τῶν δύο χωρῶν στίς 7 Δεκεμβρίου στήν Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε χθές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ἐμεῖς καί οἱ πρόσφυγες τοῦ Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Δημήτρης Καπράνος
«Σκέφθηκα νά βάλω φωτιά νά κάψω τό σπίτι μου, δέν μοῦ πῆγε ἡ καρδιά, ἔπλυνα τά πιάτα, τά τακτοποίησα στά ράφια, σάν νά περίμενα μουσαφιριά…