Τό αἴσθημα τῆς ἀποκαρδιώσεως

Πλησιάζει τό σημεῖο τήξεως γιά τό πολιτικό μας σύστημα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ παρατήρηση πρίν εἰσέλθουμε στήν ἀνάπτυξη τοῦ σημερινοῦ σημειώματος τῆς στήλης μας, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν μελέτη τῆς διαχείρισης τῶν σκανδάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν ἀπό τό ἑλληνικό πολιτικό, δικαστικό καί μηντιακό σύστημα.

Ἡ ἀρχή ξεπλύματος χρήματος ἀπό παράνομες οἰκονομικές δραστηριότητες ἀποφάσισε νά δεσμεύσει προχθές τήν κληρονομιά τοῦ ἐκλιπόντος δημοσιογράφου Γεωργίου Τράγκα, συνολικοῦ ὕψους 100 ἑκατομμυρίων€. Οἱ πάντες, κάθε φορά πού ἀνακινεῖται τό ζήτημα τῆς ἀμύθητης περιουσίας τοῦ γνωστοῦ δημοσιογράφου, διερωτῶνται πῶς κατάφερε νά συγκεντρώσει αὐτά τά χρήματα. Οὐδείς ὅμως διερωτᾶται σέ τί ποσοστό τῆς συνολικῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς διαφθορᾶς στήν πατρίδα μας ἀντιστοιχοῦν αὐτά τά χρήματα. Σέ πόσο παράνομο τζίρο καί σέ πόσα ἑκατομμύρια εὐρώ πού ἔχασε τό ἑλληνικό Δημόσιο ἀπό τυχόν παράνομες προμήθειες. Ὁ ἐκλιπών ἦταν τό σύμπτωμα, ὄχι τό πρόβλημα. Στήν πραγματικότητα ἡ κληρονομιά του ἀποτελεῖ ἀπειροελάχιστο ποσοστό τῆς συνολικῆς ἑλληνικῆς διαφθορᾶς. Ἄν τά χρήματα καί τά ἀκίνητα αὐτά δέν μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν ἀπό νόμιμες πηγές, αὐτό σημαίνει ὅτι κάποιοι τοῦ τά κατέβαλαν ἀπό παράνομες πηγές. Γιά λόγους πού μπορεῖ νά ὑποθέσει κανείς. Ἄς ἀναλογιστοῦμε τί ταμεῖα διαχειρίζονταν αὐτοί! Κλείνει ἡ εἰσαγωγική παρατήρηση. Στό κυρίως θέμα μας τώρα.

Μέ ἀφορμή καί τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στήν ὑπόθεση τῆς Novartis μέ τίς καταγγελίες γιά νόθευση δημοσίου ἐγγράφου ἀπό τήν μεταφραστική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀξίζει τόν κόπο νομίζω νά σκεφτοῦμε ὅτι ἀπό τήν μεταπολίτευση καί μετά (μέ ἐξαίρεση τό σκάνδαλο Κοσκωτᾶ τό ὁποῖο ἀποκαλύφθηκε ἀπό γνωστό συνασπισμό τεσσάρων ἐκδοτῶν τῶν ὁποίων τά συμφέροντα εἶχε ἀπειλήσει ὁ τραπεζίτης εἰσερχόμενος δυναμικά στόν χῶρο τοῦ Τύπου), ὅλες οἱ ὑπόλοιπες μεγάλες ὑποθέσεις διαφθορᾶς, εἴτε αὐτές ἀφοροῦσαν τίς προμήθειες τηλεπικοινωνιῶν ἀπό γερμανικές πολυεθνικές ἑταιρεῖες, εἴτε ἀφοροῦσαν τίς προμήθειες Φαρμάκων ἀπό γερμανο-ελβετικές πολυεθνικές ἑταιρεῖες, εἴτε ἀφοροῦσαν ἐξοπλισμούς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπό γαλλικές πολυεθνικές ἑταιρεῖες, εἴτε ἀφοροῦσαν τήν παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπό βρεταννικές πολυεθνικές ἑταιρεῖες, σχεδόν ὅλες εἰσήχθησαν στό ἑλληνικό δικαστικό σύστημα πρός διερεύνηση μέ ἔξωθεν παρέμβαση.

Ἀπό ἔξω μᾶς ἦρθαν, δέν διερευνήθηκαν μέ δική μας πρωτοβουλία! Καί ἡ ὑπόθεση τῆς Siemens καί ἡ ὑπόθεση τῆς Novartis καί ἡ ὑπόθεση τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων, ὅλες διερευνήθηκαν μετά ἀπό αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς τῶν κυβερνήσεων τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας πρός τό ἑλληνικό δικαστικό σύστημα. Σκάνδαλα μέ πρωταγωνιστές ἑλληνικές ἑταιρεῖες τῆς διαπλοκῆς σπανίως διερευνήθηκαν ἀπό τήν ἑλληνική δικαιοσύνη, καθώς σπανίως διατυπώθηκαν καταγγελίες πρός αὐτήν. Καί ὅσες φορές διατυπώθηκαν, τά ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά: ἐξαφανίστηκαν οἱ μάρτυρες καί σπιλώθηκαν οἱ δικαστές. Πέραν αὐτῶν τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα μερίμνησε ὥστε νά εὐνουχίσει τήν ἑλληνική δικαιοσύνη ἀποτελεσματικά, γιά νά μήν τολμᾶ νά ἐρευνᾶ εἰς βάθος τέτοιου εἴδους ὑποθέσεις.
Σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις νομοθέτησε τό κόλπο μέσῳ τοῦ Κοινοβουλίου! Ἔκανε τό σκάνδαλο νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους! Μέ συνέπεια δικαστές καί εἰσαγγελεῖς ἀκόμα καί στήν περίπτωση πού εἶχαν ὑπόνοιες σκανδάλου κατά τήν διάρκεια ἔρευνας νά μήν μποροῦν νά τό διερευνήσουν γιατί ἦταν …νόμιμο! Καί γιά νά δέσει τό γλυκό νά μήν ξεχνᾶμε ποτέ τόν νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν καί τῆς βραχεῖες παραγραφές ἀδικημάτων ἀπό μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου.

«Εἰσαγωγῆς» λοιπόν ὅλες οἱ ὑποθέσεις διερεύνησης σκανδάλων πολυεθνικῶν πού ζημίωσαν τό ἑλληνικό Δημόσιο. Μέ ἔξωθεν παρεμβάσεις ἔφθασαν στήν Εὐελπίδων. Οἱ ὁποῖες παρεμβάσεις ἀμφίβολο εἶναι ἄν θά γίνονταν καί αὐτές, ἄν οἱ εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες δέν τό εἶχαν παραξηλώσει καί δέν ἔκλεβαν τίς δουλειές τῶν ἀμερικανικῶν ἑταιρειῶν μέ μίζες σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη.

Τό ἐνδιαφέρον ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή πού τά σκάνδαλα τῶν προμηθειῶν ψηφιακῶν τηλεφώνων, συνταγογράφησης φαρμάκων, προμήθειας φρεγατῶν καί ἄλλων ἐξοπλιστικῶν, παρακολούθησης ἐπικοινωνιῶν ἀπό ξένες πολυεθνικές πού διαπλέκονται μέ τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα, ἐγγράφονται στά «εἰσερχόμενα» τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἀποτελεῖ συνήθως ἐφιάλτη γιά τό δικαστικό μας σύστημα τό ὁποῖο δέν εἶναι θωρακισμένο γιά νά μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζει τίς κατά μέτωπον ἐπιθέσεις τῶν διεφθαρμένων ὥστε οἱ ὑποθέσεις τους νά κλείσουν.

Ὅποιος μεταπτυχιακός φοιτητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν θελήσει νά ἀσχοληθεῖ ἐπισταμένως μέ τά πρακτικά τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Siemens, τῆς προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Novartis, τῆς ἐπιτροπῆς θεσμῶν καί διαφάνειας γιά τήν παραβίαση τοῦ ἀπόρρητου τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπό ἀγγλική ἑταιρεία, τῶν ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν γιά τούς ἐξοπλισμούς σέ συνδυασμό μέ τίς ἀνακριτικές πράξεις, τίς μαρτυρικές καταθέσεις καί τά δικαστικά πορίσματα τῶν ἰδίων ὑποθέσεων, ἔχει μίας πρώτης τάξεως εὐκαιρία νά συντάξει μία ἐξαιρετική διδακτορική διατριβή γιά τήν ποιότητα τῆς δημοκρατίας στήν πατρίδα μας. Γιά τήν διάβρωση τῶν θεσμῶν. Γιά τίς ἄνομες πρακτικές τίς ὁποῖες μετέρχονται οἱ κατηγορούμενοι γιά νά μετατρέπονται σέ κατηγόρους.

Ἡ τυπολογία τῶν «δραστῶν» εἶναι κοινή σέ ὅλες τίς ὑποθέσεις. Ἐπιθέσεις καί μηνύσεις στούς δικαστές μέ στόχο τήν κατατρομοκράτησή τους. Ποῦ βρίσκεται σήμερα ὁ ἀνακριτής τῆς ὑποθέσεως Siemens;

Ἀμφισβήτηση τῆς ἀξιοπιστίας τῶν μαρτύρων. Τί ἀπέγινε τό στέλεχος τῆς γαλλικῆς πολυεθνικῆς «Θαλῆς» πού ὑποστήριξε ὅτι εἰσέπραξε μίζες πρώην Ἕλλην Πρωθυπουργός;

Ἀξιοποίηση τοῦ Τύπου γιά δολοφονία χαρακτήρων. Τί ἀπέγιναν οἱ ἐκδότες καί οἱ δημοσιογράφοι πού ὁμολόγησαν δημοσίως ὅτι καννίβαλισαν τόν Καραμανλῆ γιά τό Βατοπέδι ἐκτελῶντας ἐντολές;

Ἀξιοποίηση τοῦ κοινοβουλίου γιά ξέπλυμα καί ἀποχαρακτηρισμό παράνομων πράξεων. Τί ἀπέγιναν οἱ κατηγορούμενοι ἀξιωματοῦχοι διοικητές τοῦ ΟΤΕ γιά τήν προμήθεια τῶν ψηφιακῶν τηλεφώνων, ἀπό τή στιγμή πού τό κοινοβούλιο ἄλλαξε μέ τόν νέο ποινικό κώδικα τόν χαρακτῆρα τοῦ ἀδικήματος γιά τό ὁποῖο κατηγοροῦντο καί μετέτρεψε μετά τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ ΟΤΕ τήν ἀπιστία περί τήν ὑπηρεσία σέ ἰδιωτικό ἀδίκημα;

Ἀξιοποίηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Τελευταῖο παράδειγμα, ἡ φερόμενη νόθευση δημοσίου ἐγγράφου.

Παλαιότερα ἡ ὀλιγωρία τῶν ἀρχῶν πού ἐπέτρεψε στόν μάνατζερ τῆς Siemens νά διαφύγει στό ἐξωτερικό. Δέ συζητᾶμε βεβαίως γιά τήν πορεία τοῦ μαύρου χρήματος. Ὅσες φιλότιμες προσπάθειες καί ἄν ἔκανε ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη γιά νά τό ἐντοπίσει μέσῳ δικαστικῶν συνδρομῶν, οἱ μίζες κάνουν τίς περισσότερες φορές μέσῳ ὀφφσόρ ἑταιρειῶν τόν γῦρο τοῦ κόσμου μέ συνέπεια νά χρειάζεται πολύς χρόνος καί κόπος γιά νά τίς ἀνακαλύψει κανείς. Ὑπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι ἡ χώρα πού ἀποτελεῖ τόν τελικό τους προορισμό ἔχει ὑπογράψει συμφωνία ἀμοιβαίας δικαστικῆς συνδρομῆς μέ τήν πατρίδα μας. Ἄν δέν ἔχει ὑπογράψει –ξέρουν ποῦ τά φυγαδεύουν οἱ διεφθαρμένοι‒ μάταιος κόπος. Καί βεβαίως ἄν παρ’ ἐλπίδα ξένη ὑπηρεσία προσφερθεῖ εἴτε νά παραδώσει πρός τό ἑλληνικό δικαστικό σύστημα στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα τεκμαίρεται διαφθορά πολιτικοῦ ἤ πράκτορας ξένης ὑπηρεσίας ζητήσει νά καταθέσει σέ ἑλληνική δικαστική ἔρευνα πού ἀφορᾶ ὑπόθεση διαφθορᾶς, ξέρουμε ὅλοι τί τελικῶς συμβαίνει. Τούς στέλνουν ἀπό ἐκεῖ πού ἦρθαν στό ὄνομα τοῦ κράτους δικαίου!

Γιά αὐτήν τήν Δημοκρατία εἴμαστε ὑπερήφανοι. Αὐτή τήν Δημοκρατία τήν ἀντιπροβάλλουμε καί τήν ἀντιπαραθέτουμε ὡς μοντέλο στό αὐταρχικό καί ἐπίσης διεφθαρμένο καθεστώς τῆς ρωσσικῆς ὁμοσπονδίας τοῦ Πούτιν. Τήν δημοκρατία στήν ὁποία οἱ μάνατζερ τῶν πολυεθνικῶν κάνουν ὅ,τι θέλουν τήν πολιτική μας τάξη ἀτιμώρητοι. Καί ἄν τυχόν πιαστοῦν μέ τήν γίδα στήν πλάτη ὑπογράφουν ἕνα ἐξωδικαστικό συμβιβασμό μέ τό ἑλληνικό Δημόσιο καί δίνουν τά ρέστα ἀπό τά κέρδη τους ὡς ἀποζημίωση γιά τήν βλάβη πού ὑπέστη. Νά τήν χαιρόμαστε αὐτήν τήν Δημοκρατία! Δυστυχῶς ὅσα νομικά τερτίπια καί ἄν προβάλλουν οἱ πρωταγωνιστές γιά νά τήν γλυτώσουν, τό αἴσθημα τῆς ἀποκαρδίωσης γιά τά κόμματα καί τό πολιτικό σύστημα θά αὐξάνεται καί θά μεγεθύνεται στήν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅσο περνᾶ ὁ καιρός. Ἀπό τά δικαστήρια γλυτώνει κανείς. Ἀπό τήν αὐτεπάγγελτη δίωξη πού ἀσκεῖ ὁ ἑλληνικός λαός, ποτέ! Τό σημεῖο τήξεως πλησιάζει.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.