Τί ἀπετράπη στήν Θράκη καί τί μᾶς διαφεύγει ἀκόμη

ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ἀναγνῶστες αὐτῆς τῆς στήλης γνωρίζετε καλά πώς ἔχουμε ἄριστη πληροφόρηση γιά ὅσα κατά καιρούς τεκταίνονται στήν ἀκριτική Θράκη μας.

Καί συνήθως ἀπό ἀγωνία, καί ὄχι ἀπό διάθεση πατερναλισμοῦ, προειδοποιοῦμε γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Τό κάναμε ἄλλως τε συστηματικά σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς προηγούμενης τετραετίας. Στίς δημοκρατίες ὡστόσο ὅποιος ἔχει τήν ἐλευθερία, ἔχει καί τήν εὐθύνη. Ἄν καί ὑπαινιχθήκαμε σέ ὁρισμένα σημειώματά μας ποιό ἦταν τό σχέδιο τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, τό ὁποῖο πριμοδότησε τήν ἐκλογή συγκεκριμένων περιφερειακῶν συμβούλων στήν Ροδόπη καί στήν Ξάνθη μέ στόχο τόν ἔλεγχο (!) τῆς σύνθεσης τοῦ νέου περιφερειακοῦ συμβουλίου καί τήν ἀπόκτηση προβαδίσματος στόν ὁρισμό τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη Ροδόπης (παλαιοῦ νομάρχη), ἀποφύγαμε νά ὑποδείξουμε στούς πολῖτες τί νά κάνουν καί τί νά μήν κάνουν.

Ἐκεῖνοι ἄλλως τε ζοῦν στήν περιοχή, ἐκεῖνοι γνωρίζουν, δέν χρειάζονται παιδονόμους ἐξ Ἀθηνῶν. Οἱ πρωταγωνιστές μας ἦταν ἄλλως τε γνωστοί ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια καί δέν θά θέλαμε ἐπ’ οὐδενί νά δείξουμε ὅτι μεροληπτοῦμε ὑπέρ ἤ ἐναντίον κανενός. Ὡστόσο τό πρόβλημα ὑπῆρχε καί ἦταν πάρα πολύ σοβαρό. Κάποιοι στό παρασκήνιο σχεδίαζαν μέ πᾶσα λεπτομέρεια τόν νέο χάρτη τοῦ «κρατικοῦ μηχανισμοῦ» στήν περιοχή.

Ἤτοι:

1. Ἐκλογή χάρτινου περιφερειάρχη ὁ ὁποῖος θά ἡγεῖτο καί θά ἐφέρετο στό μέλλον ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν ἐλεγχόμενων ἀπό τό βαθύ προξενεῖο περιφερειακῶν συμβούλων του. (Ἤδη στήν προεκλογική ἐκστρατεία ὑπέκυψε στά αἰτήματά τους γιά τό μειονοτικό γυμνάσιο Ξάνθης.)

2. Ὁρισμό μουσουλμάνου «νομάρχη» Ροδόπης ἐλεγχόμενου ἀπό τό Προξενεῖο.

3. Ἐκλογή μειονοτικῶν δημάρχων νέας γενιᾶς συγκεκριμένων προδιαγραφῶν καί θέσεων. Μέ στόχο τήν «δυναμίτιση» τοῦ κλίματος στό ἐσωτερικό τῆς διοίκησης.

Ἡ Ἀθήνα ἄργησε νά καταλάβει τί συμβαίνει στήν Θράκη, ἀμφιβάλλουμε ἄν μερικές πολιτικές συνιστῶσες της ἤθελαν νά καταλάβουν. Πιθανόν καί νά ἀδιαφοροῦσαν γιά τίς συνέπειες, ἀρκεῖ νά βαφόταν τό βράδυ ὁ χάρτης μπλέ.

Τί θά γινόταν ἀπό ἐκεῖ καί κάτω, στάχτη καί μπούρμπερη. Καί ἐνῷ ὅλα ἦταν προδιαγραμμένα καί «σίγουρα» σέ σημεῖο πού ὁ Πρωθυπουργός νά περιοδεύει μέ τόν περιφερειάρχη του ἀλά μπρατσέτα, παραμονές ἐκλογῶν στήν περιοχή, ἔγινε τό θαῦμα. Ἐπαναστάτησε ὁ χριστιανικός πληθυσμός. Στό σύνολό του. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Συριζαῖοι, Ἀκροδεξιοί. Ὅλοι.

Τρεῖς αἰτίες προκάλεσαν τήν ἐπανάσταση. Στόν πρῶτο γῦρο ὁ συνδυασμός τοῦ κυβερνητικοῦ ὑποψηφίου ἐξέλεξε πέντε μουσουλμάνους στούς ἑπτά στόν νομό Ροδόπης. Μόνον δύο χριστιανούς.

Στόν πρῶτο γῦρο στόν μικτό Δῆμο Ἰάσμου πού ζοῦν 11.000 κάτοικοι, ὁ κόσμος διαπίστωσε ὅτι στό νέο Δημοτικό Συμβούλιο δέν ἐξελέγη κανένας χριστιανός! Ἐνῷ αὐτοί ἀποτελοῦν τό 30% σχεδόν τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Δήμου. Ἡ «σταυροδοσία» ὁδήγησε σέ φαινόμενα θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Γιά νά μήν ποῦμε ρατσισμοῦ. Καί ἄς ὀνομαζόταν ὁ συνδυασμός τοῦ νικητῆ «Μαζί»…

Καί τέλος: Σέ ὅλα τά ἐκλογικά μειονοτικά τμήματα πού εἶχε σαρώσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐθνικές ἐκλογές μέ ποσοστά ἄνω τοῦ 80%, τώρα σάρωνε ὁ περιφερειάρχης τῆς ΝΔ μέ ποσοστά 80%. Χωρίς αὐτό νά ἐνοχλεῖ τήν ΝΔ, ὥστε νά καταγγείλει καί πάλι τό τουρκικό προξενεῖο γιά τήν δράση του. Ἦταν παραπάνω ἀπό προφανές τί συνέβαινε. Ὁ πληθυσμός ξύπνησε τήν ἐσχάτη ὥρα. Μέ ἐξαίρεση τήν Ροδόπη, ὅπου τό ποσοστό τοῦ κυβερνητικοῦ ὑποψηφίου αὐξήθηκε καί ἄλλο ἀπό 55% σέ 60%, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, Ἕβρος καί Θάσος συνέτριψαν τήν κυβερνητική ὑποψηφιότητα. Μέ λίαν καθοριστικό τόν ρόλο τῆς μικτῆς Ξάνθης, ἡ ὁποία ἀποδοκίμασε καί τόν Δήμαρχο πού εἶχε παίξει παιχνίδια μέ τόν ψευτομουφτῆ. Ὁ πληθυσμός ξύπνησε στέλνοντας στά ἀζήτητα καί χριστιανό Δήμαρχο μικτοῦ Δήμου, ὁ ὁποῖος στήν περίοδο τῶν φωτιῶν εἶχε ποστάρει στόν λογαριασμό του στό facebook μιά τεράστια φωτογραφία του μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο. Πού γιά νά τόν ὑποδεχθεῖ ὅπως ἤθελε ἄδειασε τό Δημαρχεῖο ἀπό διοικητικούς ὑπαλλήλους.

Δέν πρέπει νά ἀποκλειστεῖ ἡ πιθανότης νά ἀποδοκίμασαν τά σχέδια τοῦ Προξενείου καί κάποιοι μουσουλμᾶνοι κάτοικοι τῆς Ξάνθης καί τοῦ Ἕβρου. Τό μόνο πού ἀπέμεινε ἀπό τό σχέδιο τοῦ τουρκικοῦ προξενείου εἶναι ἡ ἐκλογή νέας γενιᾶς Δημάρχων στούς μειονοτικούς Δήμους Μύκης (Ξάνθη) καί Ἀρριανῶν (Ροδόπη), στούς ὁποίους ἀποδίδονται σκληροπυρηνικές ἀπόψεις.

Ἀμφιβάλλω ἄν ἡ Ἀθήνα πλήν ἑνός δύο προσώπων κατάλαβε ἀπό τί τήν γλύτωσε τό ἀποτέλεσμα. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πρέπει καί νά ἐφησυχάζει. Ἀξιωματικός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ἀξιωματικός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἀγνόησαν συστάσεις προϊσταμένων τους καί πολιτεύτηκαν μέ λίαν ἀμφιλεγόμενα πρόσωπα στήν περιοχή, χωρίς νά καταφέρουν νά ἐκλεγοῦν. Κάποιοι δέν τό βάζουν κάτω καί ἐπιχειροῦν νά διεισδύσουν στά σώματα ἀσφαλείας καί στόν Στρατό.

Υ.Γ: Ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων ἀναλαμβάνει στήν Θράκη γυναῖκα διπλωμάτης. Τῆς εὐχόμαστε ὁλόθερμα καλή ἐπιτυχία καί εἴμαστε περίεργοι νά δοῦμε πῶς θά μπορέσει νά σπάσει τό ἄβατο γιά τίς γυναῖκες, ὥστε νά καταφέρει νά ἐπισκέπτεται τά τεμένη τῆς περιοχῆς…

Στό Ἰσλάμ ὑπάρχουν δυστυχῶς «γυάλινες ὀροφές» …

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις