ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Θέλει προσοχή

ΔIABAΣΑ μέ προσοχή τίς δηλώσεις πού ἔκανε στήν Ξάνθη γιά τά θέματα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει στίς πλάτες του μιά βαριά καί ἱστορική κληρονομιά: τήν πολιτική πού ἐξήγγειλε καί ἐφήρμοσε ὁ πατέρας του Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης στήν Κομοτηνή, τόν Μάιο τοῦ 1991. Τήν πολιτική πού ἀφαίρεσε κάθε ἐπιχείρημα ἀπό τό τουρκικό προξενεῖο περί δῆθεν καταπίεσης τῆς μειονότητας ἀπό τό ἑλληνικό κράτος. Πολιτική πού συνεχίστηκε καί ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ τό 2004 καί κατέστησε τήν Θράκη πρότυπο ἀνοικτῆς κοινωνίας.

Ἤμουν στήν Κομοτηνή ὅταν ὁ Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε τή νέα πολιτική τό 1991 καί ὡς στενός συνεργάτης τοῦ νομάρχη Ροδόπης Διονύση Καραχάλιου μετεῖχα στήν ὑλοποίησή της. Ἔμενα σέ μειονοτική γειτονιά μέ γείτονά μου τόν Χαλήλ –στήν ὁδό Ἐγνατίας κοντά στό προξενεῖο–, ἐπισκεφτήκαμε τότε ὅλα τά μειονοτικά σχολεῖα, πήγαμε στόν ὀρεινό Κέχρο καί στήν Ὀργάνη. Θυμᾶμαι μάλιστα τόν ἀείμνηστο Μητσοτάκη νά προσγειώνεται μέ ἑλικόπτερο στήν Ὀργάνη, πομακικό χωριό δίπλα στά ἑλληνοβουλγαρικά σύνορα, καί συνοδευόμενος ἀπό τόν Νηστικάκη, τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀσφαλείας του, νά μιλᾶ σέ ἕνα ξέφωτο στούς χωρικούς. Ποτέ ἕως τότε Ἕλλην πολιτικός δέν εἶχε μιλήσει σέ συγκέντρωση ἐκεῖ! Κύριο χαρακτηριστικό τῆς πολιτικῆς Μητσοτάκη ἦταν πώς ἐγκατέλειψε τίς γενικές ἀναφορές στόν θρησκευτικό χαρακτῆρα τῆς μειονότητας καί ἀνεγνώρισε ὅτι συγκροτεῖται ἀπό τρεῖς ἐθνοτικές ὁμάδες: τούς τουρκογενεῖς, τούς πομάκους καί τούς ἀθιγγάνους.

Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Κυριάκου γιά τήν μειονότητα εἶναι οἱ ἑξῆς:

• ἵδρυση μουσουλμανικοῦ συμβουλίου γιά θέματα μειονότητας παρά τῶ πρωθυπουργῶ

• δίγλωσση ἐκπαίδευση ἀπό τό νηπιαγωγεῖο ἕως τό λύκειο στά ἑλληνικά καί τά τουρκικά

• εἰσαγωγή τῆς τουρκικῆς στά δημόσια σχολεῖα τῆς περιοχῆς, ὥστε νά τά ἐπιλέγουν μουσουλμάνοι καί νά φοιτοῦν μαζί μέ χριστιανούς στό πλαίσιο τῆς ἀνοικτῆς κοινωνίας.

Ἔχω μερικές παρατηρήσεις: Κατ’ ἀρχάς ἡ ἰδέα γιά τήν σύσταση μουσουλμανικοῦ συμβουλίου εἶναι σωστή. Τήν ἐφήρμοσε ὁ πρόεδρος Σιράκ στήν Γαλλία. Μουσουλμανικό συμβούλιο ὑπάρχει καί στήν μεγάλη Βρεταννία. Ἀφορᾶ ὅμως τό σύνολο τῶν μουσουλμάνων τῆς ἐπικράτειας, ὄχι ἁπλῶς μιά μειονότητα. Τό ἴδιο θά μποροῦσε νά συμβεῖ καί στήν Ἑλλάδα. Δοθέντος ὅτι μουσουλμάνοι μέ διαφορετική ἐθνοτική καταγωγή ζοῦν στό λεκανοπέδιο ὅπου θά λειτουργήσει τό τέμενος, εἶναι εὔλογο πώς τυχόν σύστασή του ἀπό τόν Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργό πρέπει νά ἀφορᾶ ὅλους τούς μουσουλμάνους. Κάθε καταγωγῆς. Καί βεβαίως ἡ ἵδρυσή του δημιουργεῖ μία νέα ἀπαίτηση: τήν ἵδρυση καί χριστιανικοῦ συμβουλίου μέ ἐκπροσώπους ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν, τῆς μητέρας ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας προεξάρχουσας. Ἄλλως τά μηνύματα πού ἀποστέλλονται στήν κοινωνία δέν θά εἶναι εὐχάριστα. Θά δημιουργηθοῦν παρεξηγήσεις. Εἶμαι βέβαιος πώς εἶναι τό τελευταῖο πού ἐπιθυμεῖ ὁ Κυριάκος! Σέ κάθε περίπτωση ὅμως, ἄν ἱδρυθεῖ μουσουλμανικό συμβούλιο παρά τῶ πρωθυπουργῶ, σέ αὐτό πρέπει νά μετέχουν στό πρότυπο τῆς πολιτικῆς τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ἐκπρόσωποι τῶν τουρκογενῶν, τῶν πομάκων καί τῶν ἀθιγγάνων. Ὁ παλαιός μου συμφοιτητής στό Δημοκρίτειο Γιάννης Κτιστάκις πού συμβουλεύει τόν κ. Μητσοτάκη γνωρίζει ἄριστα τί λέω.

Τά αὐτά ἰσχύουν γιά τήν ἐκπαίδευση. Ἡ τουρκική διδάσκεται ἤδη στά σχολεῖα καί τό κοράνι ἀπό τό 2004 μέ μιά γενναία καί μεταρρυθμιστική ἀπόφαση τῆς τότε ὑπουργοῦ παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τά παιδιά τῆς ἐλίτ τῆς μειονότητας νά ἐγκαταλείψουν τά μειονοτικά σχολεῖα γκέτο καί νά στραφοῦν στά ἀνοικτά μικτά δημόσια σχολεῖα. Μιά γενιά μουσουλμάνων μαθητῶν μεγάλωσε μαζί μέ τούς χριστιανούς στά ἴδια θρανία!

Ἄν ἡ ΝΔ υἱοθετήσει τήν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς ἀπό τό νηπιαγωγεῖο γιά τά παιδιά τῆς μειονότητας –ὁ Κυριάκος τό ἄφησε ἀνοικτό, ἀλλά δέν ἦταν ξεκάθαρος– θά συμβοῦν δύο τινά:

Πρῶτον, τά πομακόπουλα καί τά τσιγγανόπουλα θά διδάσκονται τήν τουρκική ἐναντίον τῆς θελήσεώς τους ὅταν στό σπίτι τους ὁμιλεῖται ἄλλη γλῶσσα! Τά πομακικά καί τά τσιγγανικά δέν εἶναι γραπτές γλῶσσες, ἀλλά ὁμιλοῦνται! Καί σέ κάθε περίπτωση δέν εἶναι ὅλοι τουρκογενεῖς γιά νά διδάσκονται τήν τουρκική.

Δεύτερον, ἀφαιρεῖται κάθε κίνητρο νά φοιτήσει μουσουλμάνος μαθητής σέ ἑλληνικό δημόσιο σχολεῖο. Θά μείνει στό ἑλληνικό μειονοτικό σχολεῖο, στό γκέτο! Ἄρα χρειάζεται προσοχή!

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: μουσουλμανικό συμβούλιο δέ σημαίνει νά ἐγκαταστήσουμε τήν ἤδη λειτουργοῦσα συμβουλευτική ἐπιτροπή τῆς Κομοτηνῆς μέ τά γνωστά πρόσωπα στήν Ἀθήνα.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…