Τετάρτη, 8 Ἰουλίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κυβερνητικό ὄργανον γράφει τά ἑξῆς, διά τήν εἰσβολήν τῶν ἀλητόπαιδων εἰς τήν Βουλήν: «Κατά πληροφορίας μας, οἱ ἐπιτεθέντες κατά τῆς Βουλῆς παρακρατικοί εἶχον προσχεδιάσει τήν ἐπιδρομήν τους, ἀπέβλεπαν δέ νά εἰσέλθουν ἐντός τῆς αἰθούσης συνεδριάσεως καί νά τοποθετήσουν τήν φωτογραφίαν τοῦ Καραμανλῆ εἰς τήν ἕδραν τοῦ προέδρου τῆς Κυβερνήσεως». Ἀλλά, ἐδῶ πού τά λέμε, δέν θά εἶχαν καί πολύ ἄδικον: Ἀφοῦ ὁ ἀρχηγός τοῦ Κέντρου, ἀκολουθῶν τό παράδειγμα τοῦ εὐκλεοῦς ἀνδρός τοῦ Κιούπκιοϊ, ἐξαφανίζεται καί αὐτός ἀπό τήν αἴθουσαν τῆς Βουλῆς, μόλις ἀρχίσουν νά ὁμιλοῦν οἱ ἀρχηγοί τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, δίκαιον εἶναι νά τοποθετηθῇ εἰς τήν ἕδραν του ἡ φωτογραφία τοῦ… πρώτου διδάξαντος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τό 6ον τελωνεῖον διώξεως λαθρεμπορίου Θεσσαλονίκης, ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν εἰδικήν ὑπηρεσίαν διώξεως λαθρεμπορίου Ἀθηνῶν, ἐπέτυχε τήν ἐξάρθρωσιν πολυμελοῦς σπείρας, ἡ ὁποία μέ ἕδραν τήν Θεσσαλονίκην διενεργεῖ λαθρεμπόριον πολυτίμων λίθων. Ἄν καί οὐδέν ἀνεκοινώθη, ἐπισήμως, διότι αἱ ἀνακρίσεις συνεχίζονται, ἐγνώσθη εἰς Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκην. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν αὐτήν ὑπόθεσιν λαθρεμπορίας, φημολογεῖται ὅτι ἐνέχονται πολλοί ἔμποροι τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Θεσσαλονίκης καί ὅτι τό Ἑλληνικόν Δημόσιον ἐζημιώθη ἐκ τῶν λαθραίων εἰσαγωγῶν πολλάς ἑκατοντάδας χιλιάδων δραχμῶν.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924