Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ

Ἐκ Ν. Δελχί: «Ἡ προχθεσινή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τάς ἐπιπτώσεις τῆς συζυγίας ὀκτώ οὐρανίων σωμάτων ἀποδίδεται ἤδη ὑπό τῶν Ἰνδῶν προφητῶν εἰς τάς κατανυκτικάς δεήσεις των. Τοιουτοτρόπως δικαιολογοῦν τώρα οὗτοι, τήν ἀποτυχίαν τῶν προβλέψεών των». Ἀφοῦ, ὅμως, οἱ Ἰνδοί προφῆται ἔχουν τόσην ὑπερφυσική δύναμιν, ὥστε νά ἀποτρέπουν τήν καταστροφήν τοῦ κόσμου, θά πρέπῃ νά τούς παρακαλέσωμεν νά κάμουν κάτι, πού θά εἶναι δι’ αὐτούς παιχνιδάκι: Νά προσευχηθοῦν καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν φοβεράν καταστροφήν πού ἀντιπροσωπεύει διά τήν χώραν μας ἡ Εὐνοιοκρατία!

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὁ Ρῶσσος ἐπιτετραμμένος κ. Σαλνώφ, ἐπεσκέφθη τήν 11ην π. μ. τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Παλαμᾶν καί τοῦ ἐζήτησεν ὅπως θεωρηθῇ τό διαβατήριον τοῦ πρώτου Ρώσσου ἀστροναύτου Γ. Γκαγκάριν, προκειμένου οὗτος νά ἀφιχθῇ ἐνταῦθα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ «Ἑλληνοσοβιετικοῦ Συνδέσμου». Ὁ κ. Παλαμᾶς, συμφώνως πρός τήν γνωστήν ἤδη ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως, ἐδήλωσεν εἰς τόν Ρῶσσον ἐπιτετραμμένον, ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εὐχαρίστως θά παράσχῃ τήν αἰτηθεῖσαν θεώρησιν τοῦ διαβατηρίου τοῦ κ. Γκαγκάριν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ