ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΕΞΩΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

«Εἰς τό Λύκειον Ἑλληνίδων ἐδόθη τό τέιον τοῦ Τμήματος Ἐθνικῶν Παραδόσεων. Ἐχορεύθησαν Ἑλληνικοί λαϊκοί χοροί ἀπό τήν χορευτικήν ὁμάδα». Καί οἱ μέν χοροί ἀποτελοῦν, βεβαίως, Ἑλληνικήν παράδοσιν καί τίτλον τιμῆς διά τό Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων, πού ἐπρωτοστάτησεν ἀνέκαθεν εἰς τήν διατήρησιν καί ἀνάδειξίν των. Τό τέιον, ὅμως, τί σχέσιν ἔχει μέ τάς… ἐθνικάς παραδόσεις; Ἀπό ὅ,τι γνωρίζομεν, σχετίζεται μᾶλλον μέ τάς παραδόσεις τῆς Κίνας, καί τῆς Μεγάλης Βρεταννίας! Καί, ναί μέν, δέν ἀπαγορεύεται νά πίνουν τσάι καί αἱ Ἑλληνίδες∙ εἰδικῶς, ὅμως, διά τό τμῆμα τῶν Ἐθνικῶν Παραδόσεων καλλίτερον θά ἦτο, ἴσως, ἕνα φλυτζάνι φασκόμηλου, δυόσμου ἤ ἄλλου ἀφεψήματος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
«ΚΑΤΕΚΤΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΞΕΠΕΣΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ» ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
ΜΟΣΧΑ.

Εἰς ἄρθρον της, ὑπό τόν τίτλον «Ἀμερικανικαί τέρψεις», ἡ ἐφημερίς «Ἰσβέστια», ἀναφερόμενη εἰς τόν πανζουρλισμόν, τόν ὁποῖον προεκάλεσαν εἰς τάς Ἡν. Πολιτείας οἱ Βρεταννοί τραγουδισταί «Μπήτλς», γράφει, ὅτι «πρόκειται περί τριῶν ἀφώνων κιθαρωδῶν καί ἑνός τυμπανιστοῦ». «Αἱ Ἡν. Πολιτεῖαι –προσθέτει– κατεκτήθησαν τόν Φεβρουάριον τοῦ 1964 οὐχί ὑπό ἔθνους τινός, ἀλλά ὑπό τεσσάρων ξεπεσμένων μουσικῶν».

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ