ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 3 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
PRO DOMO SUA

Ὁλόκληρον δίστηλον ἄρθρον ἀφιερώνει Καραμανλική ἐφημερίς εἰς τήν Ἕνωσιν Κέντρου, ἐξορκίζουσα νά… μή δεχθῇ τήν ἁπλήν Ἀναλογικήν, ἡ ὁποία θ’ ἀποδειχθῇ «λαιμητόμος» δι’ αὐτήν: α) διότι θά προκαλέσῃ τήν διάσπασίν της, β) διότι θά ἐνισχύσῃ τήν ἄκραν Ἀριστεράν καί γ) διότι μέρος τῶν φιλελευθέρων θά προσχωρήσῃ εἰς τόν Καραμανλῆν! Καί, ναί μέν, εἶναι συγκινητικώτατον τό φιλάνθρωπον αὐτό ἐνδιαφέρον τοῦ Καραμανλισμοῦ ὑπέρ τῶν ἀντιπάλων του. Ἀλλά γελᾷ κανείς, ὅταν σκέπτεται, ὅτι, μέ τήν ἀλλαγήν ὀλίγων μόνον λέξεων καί ὀνομάτων, τό ἴδιον αὐτό ἄρθρον θά ἠμποροῦσε νά δημοσιευθῇ, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ λαιμητόμος τῆς “Ἔ, ρέ!”» καί νά ἐξηγῇ τί ἔχει νά ὑποστῇ ὁ ἀτυχής Καραμανλισμός ἀπό τήν Ἀναλογικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟΝ

Ἐνώπιον τοῦ Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Ἀθηνῶν συνεζητήθη, ἡ ὑπό τοῦ Δημοσίου ἀσκηθεῖσα προσφυγή ἐπί τοῦ θέματος τῶν ὑπό τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ ἀνεγερθέντων κτισμάτων, εἰς τόν δημοτικόν χῶρον τοῦ Πολυγώνου. Ὁ κ. Εἰσαγγελεύς ἐπεφυλάχθη νά ἐκδώσῃ τήν ἀπόφασίν του, ἐν ἀναμονῇ τῆς ὑπό τῶν ἐνδιαφερομένων καταθέσεων διαφόρων ἐγγράφων. Ὡς γνωστόν, κατά τῆς ἐνεργείας τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ πρός ἀνέγερσιν κτισμάτων προσέφυγε δικαστικῶς ὁ δῆμος Ἀθηναίων, ζητῶν τήν κατεδάφισιν τούτων, κατά τῆς τοιαύτης δέ προσφυγῆς ἤσκησεν ἀνακοπήν τό Δημόσιον.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.