Τετάρτη, 3 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
PRO DOMO SUA

Ὁλόκληρον δίστηλον ἄρθρον ἀφιερώνει Καραμανλική ἐφημερίς εἰς τήν Ἕνωσιν Κέντρου, ἐξορκίζουσα νά… μή δεχθῇ τήν ἁπλήν Ἀναλογικήν, ἡ ὁποία θ’ ἀποδειχθῇ «λαιμητόμος» δι’ αὐτήν: α) διότι θά προκαλέσῃ τήν διάσπασίν της, β) διότι θά ἐνισχύσῃ τήν ἄκραν Ἀριστεράν καί γ) διότι μέρος τῶν φιλελευθέρων θά προσχωρήσῃ εἰς τόν Καραμανλῆν! Καί, ναί μέν, εἶναι συγκινητικώτατον τό φιλάνθρωπον αὐτό ἐνδιαφέρον τοῦ Καραμανλισμοῦ ὑπέρ τῶν ἀντιπάλων του. Ἀλλά γελᾷ κανείς, ὅταν σκέπτεται, ὅτι, μέ τήν ἀλλαγήν ὀλίγων μόνον λέξεων καί ὀνομάτων, τό ἴδιον αὐτό ἄρθρον θά ἠμποροῦσε νά δημοσιευθῇ, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ λαιμητόμος τῆς “Ἔ, ρέ!”» καί νά ἐξηγῇ τί ἔχει νά ὑποστῇ ὁ ἀτυχής Καραμανλισμός ἀπό τήν Ἀναλογικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟΝ

Ἐνώπιον τοῦ Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Ἀθηνῶν συνεζητήθη, ἡ ὑπό τοῦ Δημοσίου ἀσκηθεῖσα προσφυγή ἐπί τοῦ θέματος τῶν ὑπό τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ ἀνεγερθέντων κτισμάτων, εἰς τόν δημοτικόν χῶρον τοῦ Πολυγώνου. Ὁ κ. Εἰσαγγελεύς ἐπεφυλάχθη νά ἐκδώσῃ τήν ἀπόφασίν του, ἐν ἀναμονῇ τῆς ὑπό τῶν ἐνδιαφερομένων καταθέσεων διαφόρων ἐγγράφων. Ὡς γνωστόν, κατά τῆς ἐνεργείας τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ πρός ἀνέγερσιν κτισμάτων προσέφυγε δικαστικῶς ὁ δῆμος Ἀθηναίων, ζητῶν τήν κατεδάφισιν τούτων, κατά τῆς τοιαύτης δέ προσφυγῆς ἤσκησεν ἀνακοπήν τό Δημόσιον.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ