ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταδίδεται ἐκ Σεβαστείας: «Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς μας, ὅσοι εἶχαν τηλεφωνικάς συσκευάς καί οἱ ὁποῖοι ὑπερβαίνουν τάς 2.000, μετέβησαν σήμερον εἰς τά γραφεῖα τῆς τηλεφωνικῆς ἑταιρείας καί ἐζήτησαν τήν διαγραφήν των ἀπό συνδρομητάς, ἐπέστρεψαν δέ καί τάς συσκευάς ἅπαντες, κατόπιν τῆς προσφάτου αὐξήσεως τῶν τελῶν κατά 100%». Τό ἴδιον, ἀκριβῶς, πρέπει νά κάμουν καί οἱ κάτοικοι τῶν προαστείων τῶν Ἀθηνῶν, πού πληρώνουν τά συνεχῶς διακοπτόμενα τηλεφωνήματά των πρός τάς Ἀθήνας, ὡς νά ἦσαν τηλεφωνήματα πρός τό… Λονδῖνον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ὁ κ. ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ ἀφιχθεῖσα πρό ἔτους ἐνταῦθα, προσκλήσει τοῦ Ὀργανισμοῦ Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως καί τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἐπιτροπή Γάλλων εἰδικῶν, διά τήν μελέτην τοῦ θέματος ἐκσυγχρονισμοῦ καί ἀναδιοργανώσεως τῶν ἐπιχειρήσεων ἀεριόφωτος Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, ὑπέβαλεν ἤδη εἰς τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν τήν μελέτην της. Εἰς τήν ἐν λόγῳ μελέτην διαπιστοῦται ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἀναδιοργάνωσις τῶν δύο ἐπιχειρήσεων ἐπί σταθερῶν οἰκονομικῶν βάσεων, διά τῆς συγχωνεύσεως αὐτῶν καί τῆς δημιουργίας ἑνιαίου ὀργανισμοῦ καί τῆς μεταφορᾶς τῶν ἐγκαταστάσεων εἰς ἄλλον χῶρον.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ