Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταδίδεται ἐκ Σεβαστείας: «Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς μας, ὅσοι εἶχαν τηλεφωνικάς συσκευάς καί οἱ ὁποῖοι ὑπερβαίνουν τάς 2.000, μετέβησαν σήμερον εἰς τά γραφεῖα τῆς τηλεφωνικῆς ἑταιρείας καί ἐζήτησαν τήν διαγραφήν των ἀπό συνδρομητάς, ἐπέστρεψαν δέ καί τάς συσκευάς ἅπαντες, κατόπιν τῆς προσφάτου αὐξήσεως τῶν τελῶν κατά 100%». Τό ἴδιον, ἀκριβῶς, πρέπει νά κάμουν καί οἱ κάτοικοι τῶν προαστείων τῶν Ἀθηνῶν, πού πληρώνουν τά συνεχῶς διακοπτόμενα τηλεφωνήματά των πρός τάς Ἀθήνας, ὡς νά ἦσαν τηλεφωνήματα πρός τό… Λονδῖνον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ὁ κ. ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ ἀφιχθεῖσα πρό ἔτους ἐνταῦθα, προσκλήσει τοῦ Ὀργανισμοῦ Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως καί τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἐπιτροπή Γάλλων εἰδικῶν, διά τήν μελέτην τοῦ θέματος ἐκσυγχρονισμοῦ καί ἀναδιοργανώσεως τῶν ἐπιχειρήσεων ἀεριόφωτος Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, ὑπέβαλεν ἤδη εἰς τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν τήν μελέτην της. Εἰς τήν ἐν λόγῳ μελέτην διαπιστοῦται ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἀναδιοργάνωσις τῶν δύο ἐπιχειρήσεων ἐπί σταθερῶν οἰκονομικῶν βάσεων, διά τῆς συγχωνεύσεως αὐτῶν καί τῆς δημιουργίας ἑνιαίου ὀργανισμοῦ καί τῆς μεταφορᾶς τῶν ἐγκαταστάσεων εἰς ἄλλον χῶρον.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ